nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
3/2015 (III.12..)
Hatályos:2015-03-13 -tól
3/2015 (III.12..)
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. ( II. 12. ) számú rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. ( II. 12. ) számú rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1), (2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A  szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. ( II. 12. ) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása napjától kezdődően tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség.”


2. § A Rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c)      „temetési költségek viseléséhez a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,”

3. § A Rendelet 11. § (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A települési támogatás személyenként évente legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg.”

4. § A Rendelet 11. § (3) bekezdése hatályát veszti.

5. § A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetési rendeletében a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig - az önálló otthon megteremtésének céljából - egyszeri vissza nem térítendő települési támogatást nyújt azon a házastársak, élettársak, gyermekeiket egyedül nevelő szülők részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg, és akik együttesen vagy külön-külön sem rendelkeztek, rendelkeznek lakásingatlannal, jövedelmük, és vagyoni viszonyuk nem teszi lehetővé az önálló otthon teremtését.”

6. § A Rendelet 17. §- a helyébe következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetési rendeletében a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt HPV oltáshoz Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező iskoláskorú lánygyermek részére, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.”
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vérteskethely, 2015. március 11.

                  

                    Tóth János                                                                               Dr. Cserhalmi Antal

                  polgármester                                                                                         jegyző

                                                                                                                 


Kihirdetés napja: 2015. március 12.                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                    Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                               jegyző

   
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!