nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-19 - 2015-03-01
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Polgár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


6/2014. (III. 28.) rendelete

a talajterhelési díjról


Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével, az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


(1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről nyilvántartást kell vezetni.


(2) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig tesz bevallást a helyi adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.


(3) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31. napjáig fizeti meg a talajterhelési díjat az önkormányzat 61200216-1152915 számú, talajterhelési díj bevételi számlára.


2.§


(1) A kibocsátó részére szolgáltatott víz mennyiségére vonatkozó adatokat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. szolgáltatja a települési önkormányzat részére a tárgyévet követő év február 28. napjáig.


(2) A helyi adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő adatokat csak a kibocsátó azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.


(3) A helyi adóhatóság a bevallási nyomtatványokat, valamint az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a tárgyévet követő év március 15. napjáig eljuttatja a kibocsátókhoz.


3. §


(1) [1]400 Ft/m3 kedvezményes díjjal kerül megállapításra a  2013. és 2014. évi talajterhelési díj azon kibocsátó esetében, aki a 2013. évre vonatkozó adóbevallása benyújtásával egyidőben, írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy ingatlanát szennyvízhálózatra rácsatlakoztatja legkésőbb 2014. december 31. napjáig.


(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határidőig a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. nem igazolja vissza a helyi adóhatóság megkeresésére a rácsatlakozás tényét, a 2013. évi fogyasztási adatokkal és a törvényben meghatározott 1 800 Ft/m3 egységdíjjal kerül megállapításra a talajterhelési díj.


4. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó környezetterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátó díjkedvezményéről és mentességéről szóló 28/2004. (IX. 29.) rendelet.


Polgár, 2014. március 27.

                   Tóth József                                                               dr. Váliné Antal Mária

                  polgármester                                                                              jegyző

E rendelet kihirdetése megtörtént.


Polgár, 2014. március 28.


                       


dr. Váliné Antal Mária

                                                                                                 címzetes főjegyző
[1]

módosította a 19/2014. (IX. 19.) rendelet 1. §-a

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!