nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011(IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-24 -tól
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011(IX.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló

helyiségek bérbeadásának feltételeiről

(egységes szerkezetben)


A rendeletet módosította a 9/2016.(IV.15.) és a 6/2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelet


A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 36.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a Veresegyház Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről a következő rendeletet alkotja.


                                                                                  A rendelet hatálya          

1. § [1]


E rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonban álló, az Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: helyiség) terjed ki.


                                                             

A bérbeadói jogok gyakorlása

és a bérbeadói kötelezettségek teljesítése

2. §


(1) Ha e rendelet külön nem jelöli meg a bérbeadói jog gyakorlóját, a bérbeadói jogkör a Képviselő-testületet illeti meg.

(2) A helyiség bérletére vonatkozó tevékenység meghatározásáról a bérbeadó szempontjából a Polgármester dönt.

(3) A bérleti díj mértékéről, ha a bérleti idő az 5 évet nem haladja meg és a helyiség bérleti díja (általános forgalmi adóval számított) nem éri el az évi 2 MFt-ot – a Polgármester, a többi esetben a Képviselő-testület dönt.

(4)[2] A bérlemények ellenőrzését a Műszaki Osztály végzi.A HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA


A bérbe adható helyiségek

3. §


(1) A rendeletben meghatározott kivételekkel bérbe adni üres és olyan helyiséget lehet, amelyre a szerződés megkötésekor másnak bérleti joga nem áll fenn.

(2) Üresnek minősül az a helyiség is, amelyre a bérleti szerződés három hónapon belül megszűnik. Az ilyen helyiségre kötött szerződés a helyiség megüresedésének időpontjában léphet hatályba.

(3) A rendelet hatályba lépését követően megkötött szerződéssel (továbbiakban: új szerződés) nem lehet bérbe adni a helyiséget annak, akinek az Önkormányzattal szemben bármilyen lejárt adó- vagy bérleti díj, illetve közüzemi díj tartozása van.


                                                                                   A bérbeadás módja

4.§


(1) A helyiség bérbeadás pályázat útján, illetve pályázaton kívüli bérbeadással történhet.     Pályázat

5.§


(1) A pályázaton minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet.             

(2) A pályázati eljárás kiírásáról, a kiírás tartalmáról a Polgármester dönt.

(3) A pályázat meghirdetése a pályázati kiírásnak az önkormányzat internetes honlapján történő közzétételével és az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kifüggesztéssel történik.

(4) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a helyiség címét, alapterületét, felszereltségét, műszaki állapotát és esetleges műemléki védettségét;

b) a bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát;

c) a helyiség megtekintésére biztosított időpontot;

d) a helyiségben végezhető tevékenység pontos megjelölését;

e) a bérleti díj évenkénti emelésének módját és mértékét;

f) a bérleti szerződés időtartamát;

g) az elbírálás szempontját, idejét és az elbírálásról szóló tájékoztatás módját;

h) a pályázat benyújtásának módját, helyét, valamint idejét, pályázat bontásának helyét, idejét.

(5) A pályázónak lehetővé kell tenni, hogy a helyiséget megtekinthesse.

(6) A pályázati ajánlatok benyújtásának végső időpontját úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a kiírástól számított 15 nap rendelkezésre álljon. A kiírás időpontjának az a nap számít, amikor a pályázatot az önkormányzat hivatalos honlapján először közzétették.

(7) Az ajánlatot zártan, a pályázóra utaló jelzés nélküli borítékban legalább 3 példányban kell benyújtani és fel kell tüntetni rajta az adott helyiségre utalást.


A pályázat elbírálása

                                                                                                 6. §


(1) A beérkezett pályázatokról a Polgármester dönt a pályázati kiírásban meghatározott elbírálási szempontrendszer szerint.

(2) A határidőben beérkezett pályázatok felbontását egy előkészítő munkacsoport végzi, melynek tagjai: a Polgármester, a Pályázati, Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, valamint ezen osztály egy köztisztviselő munkatársa.

(3) A pályázatok felbontásakor jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a pályázók nevét, az érvényes és érvénytelen pályázatokat.

(4) Ha a nyertes pályázó nem köt bérleti szerződést, a Polgármester dönthet arról, hogy a második helyre kiválasztott pályázóval köt szerződést.

(5) Több azonos vagy közel azonos ajánlatok esetén a Polgármester dönthet úgy is, hogy a beérkezett érvényes ajánlatok ellenére a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és egyben a beérkezett azonos vagy közel azonos ajánlatot tevők meghívásával ismételt ajánlattétel útján kívánja a helyiséget bérbe adni.

(6) A pályázat elbírálásáról a nyertes pályázót értesíteni kell, amelyben közölni kell a bérleti szerződés megkötésének helyét és időpontját.


Pályázaton kívüli bérbeadás

7. §


(1) A Képviselő-testület döntése alapján pályázat nélkül lehet a helyiséget bérbe adni, ha:

a)[3][4]a) a helyiség használatára állami szervnek vagy az önkormányzat költségvetési szervének, vagy az önkormányzat többségi tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságának (a továbbiakban: önkormányzat társasága) van igénye;

b) a helyiséget társadalmi szervezet vagy alapítvány kívánja bérbe venni,

c) az Önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel (pl.: bérleti díj előre és egy összegben történő fizetése, Képviselő-testületi határozatban meghatározott díjnál magasabb bérleti díj fizetése)  


A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei


8.§


(1)  A helyiség rendeltetésszerű használatba hozatala, a helyiség komfortfokozatának megfelelő berendezésekkel ellátása a bérlő feladata.

(2)  A bérbeadó a helyiségnek - a bérlő tevékenysége gyakorlásához szükséges - kialakítását, berendezésekkel, felszerelésekkel való ellátását bérbeadói oldalról nem vállalja.

(3)  A helyiség kialakításához és a helyiségben végzendő tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata. Engedély nélkül végzett építési szerelési munka, illetve tevékenység esetén a szerződést a Tv-ben szabályozott eljárás keretében fel kell mondani. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az építési-szerelési munkát vagy a helyiségben végzett tevékenységet a hatósághoz be kell jelenteni, de a bejelentést elmulasztják, vagy a hatósági kötelezéseket nem tartják be.

(4)   A Bérlő köteles a helyiség kirakatát, ablakát, ajtaját, cégtáblát, reklámtáblát tisztán tartani.

(5)[5]  A Bérlő a helyiséget albérletbe vagy használatba – egészségügyi szolgáltatói tevékenységet ellátó szervezet kivételével - másnak át nem adhatja, azon harmadik személynek jogosultsága nem keletkezhet.


Adatvédelmi szabályok

9. §


(1) A Polgármesteri Hivatal a bérlőre, a helyiségre és a bérbeadói hozzájárulással érintett személyre, szervezetre vonatkozóan a következőket tarthatja nyilván:

a) a helyiség címe, rendeltetése, alapterülete, a bérbe adott helyiségek száma, közüzemi ellátottsága, telefonszáma;

b) a bérlő, a bérbeadói hozzájárulással érintett személy neve, anyja neve, születési helye, év, hó, nap, lakcíme, székhelye, telefonszáma, vállalkozói igazolvány, cégjegyzék-, bankszámla száma, adószáma, a szervezet képviselőjének neve, lakcíme, telefonszáma;

c) a bérbeadói hozzájárulás tartalma, a bérbeadói kikötések;

d) a helyiségbérre, a bérleti jog ellenértékére vonatkozó adatok;

e) a bérleti díj megfizetésére vonatkozó adatok.

(2) A bérbeadó az (1) bekezdésben foglalt adatokról - a jogszabályban megjelölt szerveken kívül – harmadik személynek csak az adattal érintett személy hozzájárulásával adhat tájékoztatást.


                                                                                                                            


Záró rendelkezés

10. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.


(2) Veresegyház Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.
 (III. 18.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében felsorolt hatáskörök az e rendeletben foglaltak szerint módosulnak.


Veresegyház, 2011. szeptember 20.     Garai Tamás sk.                                                                                                               Pásztor Béla sk.

           jegyző                                                                                                                            polgármester
Záradék:


Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. április 15.


Garai Tamás sk.

   jegyző


Egységes szerkezetben kihirdetve: 2018. február 23.


Garai Tamás

   jegyző

[1]

Módosította a 9/2016.(IV.15.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2015. IV.18.

[2]

Módosította a 9/2016.(IV.15.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2015. IV.18.


[3]

Módosította a 9/2016.(IV.15.) önk.rend. 3.§-a. Hatályba lép: 2016.IV.18.

[4]

A rendelet szövegét a 6/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.II.24-től

[5]

Kiegészítette a 9/2016.(IV.15.) önk.rend. 4.§-a. Hatályba lép: 2016.IV.18.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!