nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013(XII.19.)
Hatályos:2013-12-19 - 2015-02-28
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013(XII.19.)
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) számú rendelete a pénzben, természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) számú rendelete a pénzben, természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairólNyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban: Szt.) 10. § (l) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B §-ában 45. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) – c) és e) – g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 18. § (1) bekezdés b) kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:


I. FEJEZET


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy a meghatározza a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, természetben biztosított szociális ellátások formát, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, ellenőrzésének és a jogosulatlanul igénybevett ellátások megtérítésének szabályait.A rendelet hatálya


2. §(1)A Rendelet hatálya kiterjed a Nyíradony város közigazgatási területén élő az Szt. 3.§-a által szabályozott személyekre.


(2) A Rendelet hatálya kiterjed az Szt. 7.§. (1) bekezdésében szabályozott esetekre.
II. FEJEZET


Eljárási rendelkezések


Kérelmek beadása

3. §.

(1) Az e rendelet alapján adható pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet írásban postai úton vagy személyesen a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal


(továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatán  lehet benyújtani.


(2) A kérelmekhez az igénylő, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait feltáró, e rendeletben megjelölt nyilatkozatokat és igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – minden esetben csatolni kell.


 (3) A kérelemhez csatolt nyilatkozatok és jövedelem igazolások tekintetében az Szt. rendelkezései az irányadóak.

                                                                                                                              


Az elbírálásra és a folyósításra vonatkozó szabályok


4. §


(1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésére való előkészítést a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodájának ügyintézője végzi. Az ügyintézők feladatkörükben gondoskodnak a szociális ellátások iránti kérelmekkel kapcsolatos előkészítő eljárás lefolytatásáról, valamint döntések határidőben történő végrehajtásáról.


(2) A szükséges környezettanulmányok lefolytatásáról a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ gondoskodik.


(3) A rendszeres ellátások folyósításáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Pr.) 6.§. (3) bekezdése alapján a jogosult kérelmének megfelelően házi pénztári kifizetéssel, folyószámlára utalással vagy jogosult lakcímére utalással gondoskodik.


(4) A nem rendszeres ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatal Pénztára a határozat kézhezvételét követően azonnal, ha a pénztár nyitvatartási ideje lejárt, az azt követő első pénztári napon a Hivatal pénztárból, vagy az ügyfél kérésére, három munkanapon belül átutalással történik.


(5) Részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható a rendszeres szociális segély a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és részben vagy egészben az önkormányzati segély.Hatásköri rendelkezések


5. §


(1) Nyíradony Város Önkormányzata az Szt-ben, illetve e Rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi ellátásokat biztosítja

a) önkormányzati segély

b) méltányossági közgyógyellátás,


(2) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a Rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások ügyében a Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott szerv átruházott hatáskörében hozott döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt.


(4) A Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja az alábbi hatásköröket:

a) havi rendszerességgel adott önkormányzati segély megállapítására, elutasításra való véleményezés, javaslattétel. 


(5) A Polgármester gyakorolja az alábbi hatásköröket:

a) önkormányzati segély

b) méltányossági közgyógyellátásA jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


6. §


(1) A Szt-ben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni.


(2) A szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő személyt megtérítésre kell kötelezni az Szt. 17. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint.


(3) A jogosulatlan igénybe vett ellátás és annak kamatai megtérítése elrendelése esetén a Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás méltányosságból csökkentheti vagy elengedi, ha a visszafizetésre kötelezet személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.


(4) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el és a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét úgy a megtérítés összegét a kötelezett részletekben fizetheti meg, azonban ez a 12 hónapot nem haladhatja meg.  III. FEJEZET


A pénzbeli és természetbeni ellátások


Lakásfenntartási támogatás


7. §.


(1) A lakásfenntartási támogatást kérelmező, az ellátást jogosultja köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezett rendezettségére vonatkozóan e rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.


(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Pr. által szabályozott nyomtatványon kell benyújtani.


Önkormányzati segély


8.§


(1) A polgármester önkormányzati segélyben részesítheti azt a szociálisan rászoruló személyt

a)  akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % -t, illetve azt az

b) egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-t

nem haladja meg.


(2) Önkormányzati segély nyújtható különösen az Szt. 45. § (4) bekezdésben foglaltakon túl:

a)közüzemi szolgáltatás éves elszámoló számla kifizetése, kikapcsolt közüzemi szolgáltatás újra üzembe helyezése, közüzemi szolgáltatónál fennálló hátralék rendezésére;

b)súlyos baleset, illetve bűncselekmény áldozatának

  1. nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása).


(3) A kérelemhez minden esetben csatolni kell az annak megalapozottságát igazoló, rendelkezésre álló dokumentumokat.


(4) A (12) bekezdésében szabályozottak kivételével az önkormányzati segély alkalmankénti  legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % nem haladhatja meg.


(5) Természetben kell megállapítani az önkormányzati segélyt, amennyiben:

a) a kérelem kifejezetten arra irányul, vagy

b) az az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire, életmódjára, életvitelére figyelemmel indokolt.


(6) Természetbeni ellátásként egyszeri tűzifa segély a fűtési szezonban nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a tűzifa hiánya életét, testi épségét veszélyezteti, valamint az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával fűthető.


(7)Az egyszeri tűzifa segély egy naptári éven belül 1 alkalommal állapítható meg, háztartásonként legfeljebb 8 q mennyiségben.


(8) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély megállapításra, elutasításra véleményezéssel, javaslattétel élhet a Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága.


(9) A havi rendszerességgel folyósított önkormányzati segélyt maximum 12  hónapra lehet megállapítani.


(10) A gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatására jogosult a gyermek törvényes képviselője és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, aki az Szt. szerinti időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került


a)akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % -t,


b) egyedül álló és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-t

nem haladja meg.(11) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani, úgy hogy alkalmankénti összege nem lehet kevesebb gyerekenként 2000 Ft-nál.


(12) Elhunyt személy eltemetésének költségeihez való hozzájárulásként állapítható meg önkormányzati segély annak a személynek, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.


(13) A jogosultság szempontjából figyelembe vehető – a kérelmező családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó – havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.


(14) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének


a) minimum 10%-a, de elérheti annak teljes összegét ha a kérelmező illetve  családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át;


b) 10 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át meghaladja, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át;


(15) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által évente kiadott tájékoztatója alapján kerül megállapításra.


(16) A Pr. 31.§ (2) bekezdésén túl amennyiben az önkormányzati segély megállapítása és utalványozása a fennálló élethelyzet miatt azonnali elbírálást igényel úgy a Hivatalban is benyújtható.


(17) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a 1. számú mellékleten kell benyújtani.Aktív korúak ellátása


9. §


(1) A rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának  feltétele, - egészségkárosodott személyek kivételével  - hogy az együttműködésre kijelölt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (továbbiakban: Központ) együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja


(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy


  1. az együttműködés keretében a (1) bekezdésben megjelölt szervnél az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba véteti magát
  2. írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról
  3. teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a Központtal kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni, legalább háromhavonta
  4. Az Szt-ben előírt kötelezettségének eleget tenni.


(3) A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ


  1. figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése setén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a Központban történő megjelenéskor –nyilvántartásba veszi
  2. tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő programokról, az együttműködés eljárási szabályairól
  3. a beilleszkedést segítő program: az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed a kapcsolattartásra, az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.


(4) Az együttműködési kötelezettség megszegése a Központ munkatársa – amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult személy nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait, nem jelenik meg az előírt határidőre, nem teljesíti a beilleszkedést elősegítő programban foglaltakat – 3 munkanapon belül meg kell keresni a jogosultat és meg kell vizsgálni a mulasztás okát.


(5) Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy önhibáján kívül nem tesz eleget kötelezettségének, az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül azt igazolni köteles és az akadály elhárulását követően köteles megkezdeni, illetve folytatni az együttműködést.


(6) Amennyiben az aktív korúak ellátásra jogosult személy önhibájából nem tesz eleget kötelezettségének, 5 munkanapon belül a (3) bekezdésben jelölt szerv jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve megszegését.


(7) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az (3) bekezdésben megjelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan 2 éven belül ismételten megszegi.


(8)Az Szt. 37. § (1) bekezdésének a) – c) pontjaiban meghatározottakon kívül  az aktív korúak ellátására való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha: 


a)pszichiátriai betegsége, a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza, vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy 

b)gyermeket vár, és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekét egyedül neveli, vagy amennyiben közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül 1 alkalommal „nem alkalmas” minősítést kapott.


(9) A (8) bekezdésben felsorolt jogosultak esetében az Szt. 37. § - 37/B. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a (8) bekezdés szerinti feltételek már nem állnak fenn, vagy az aktív korúak ellátására jogosult személy az egészségi állapotának javulása miatt kéri a közfoglalkoztatásban való részételének biztosítását, és az állapotváltozást szakorvosi, foglalkoztatás-egészségügyi, vagy háziorvosi véleménnyel igazolja, a feltétel megszűnését, és ennek igazolását követő hónap első napjától az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.


10. §


(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatást, illetve a rendszeres szociális segélyt kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy  köteles, a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani  az alábbiak szerint:

a) az általa lakott ingatlan udvarán, a  lakásban. szeméttárolásra alkalmas  edény elhelyezése és annak rendeltetésszerű használata


b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az   esetlegesen ott található  szemét és lom eltávolítása


c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,


d)az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak),  tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, különös tekintettel az árok és áteresz rendben tartása


e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:

       ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

       eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres  

       takarítása,

f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,


g) hó és jégmentesítés az ingatlanon és az ingatlan előtti járdán

    

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot, a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

      

(3) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartását a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Irodájának dolgozója, és a Nyíradony Vagyonkezelő Kft városgazdálkodási ágazat munkatársa bevonásával ellenőrzi,és ha ellenőrzése során szabálytalanságot észlel, úgy megállapításait a jegyzővel közli, a szabálytalanságot fényképfelvétellel rögzíti.


(4) Szabálytalanság esetén az ellátásra jogosult az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölését tartalmazó jegyzői felszólítástól számított 8 napon belül köteles az (l) bekezdésben előírt kötelezettségének eleget tenni.


(5) Ha a családban a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény  68. §-a szerint védelembe vett gyermek él úgy a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ javaslatára a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint a rendszeres szociális segélyt természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani, úgy hogy védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.


(6) A természetbeni ellátás elsősorban Erzsébet utalvány formájában nyújtható.


(7) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás iránti kérelmet a Pr. által szabályozott nyomtatványon kell benyújtani.


Közgyógyellátás


11. §


       (1) A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.


     (2) Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult az:


      a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151 %-át, egyedül élő esetén a 201 %-át és havi gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25  %-át.


       b) a 70. életévét betöltött személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át és a havi gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.


       c) a fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén a 500 %-át és a havi gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.


(3) A közgyógyellátás iránti kérelmet a Pr. által szabályozott nyomtatványon kell benyújtani.


Köztemetés


12. §


(1) A polgármester kérelemre, a temetésre köteles személyt a temetési költség visszafizetése alól mentesítheti, illetve részletekben történő megfizetését engedélyezheti:


a) teljes egészében akkor mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.


b) 50%-ban akkor mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át,


c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben a köztemetés költségének megtérítésére kötelezett kérheti a megtérítés összegének részletekben való megfizetését, ami a 12 hónapot nem haladhatja meg.


  1. A köztemetés iránti kérelmet az 2. számú mellékleten kell benyújtani.

III. FEJEZET


Szociálpolitikai Kerekasztal


13.§


(1) A Szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, jogszabály-tervezetek véleményezése, a szolgáltatási típusok, formák és rendszerek értékelése, elemzése, valamint az önkormányzat szolgáltatás-tervezési koncepciójában megfogalmazott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében szociálpolitikai kerekasztal működik.


(2)  szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik.


(3) Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:


- polgármester

- jegyző

- Szociális és Egészségügyi  Bizottság elnöke,

- az alpolgármester

- Pénzügyi Iroda vezetője

-  Hatósági és Szociális Iroda vezetője

- közigazgatási területén működő nevelési oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, szociális, gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézmények vezetői, és háziorvosok;

- kisebbségi önkormányzat elnöke,

- közfoglalkoztatás szervezését ellátó ügyintéző(4) A szociálpolitikai kerekasztal évente egy alkalommal illetve szükség szerint ülésezik. Működéséről tájékoztatja az önkormányzat Képviselő-testületét.


IV. FEJEZET


Átmeneti és záró rendelkezések


14. §


(1) Ez a rendelet 2014. január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a 8/2013. (IV.30)  KT. számú rendelete.Nyíradony, 2013. december 6.


Tasó László                                                           Benő János

                     polgármester                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet december 19-én kihirdetésre került.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!