nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-04 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.3.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogram működtetéséről

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) pontja és (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. ponja,  42. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és a 47. §(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§


(1) A Képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint.


(2) A szociális földprogram célja

a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő háztartások szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző, önellátó képességük növelésével,

b) munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,

c) munkavégzésre nevelés,

d) munkakedv növelésével, életvitel változtatása, szemléletmód formálás,

e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben.2.§


A rendelet hatálya Szepetnek község közigazgatási területén található, a szociális földprogramba bevont mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi magántulajdonban lévő földekre (a továbbiakban együtt: földrészletek), valamint a szociális földprogramban résztvevő támogatottakra terjed ki.3. §


A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület a Kulturális Szociális és Sportbizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza át, amely szerv döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése vonatkozásában.
4.§


(1) A szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki


a) legalább egy éve Szepetnek községben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben részesül vagy

c) közfoglalkoztatott vagy

d) álláskereső, regisztrált munkanélküli vagy

e) kisnyugdíjas, egyedülálló vagy

f) gyermekvédelmi támogatásban részesül.


(2) A szociális földprogramban való részvételre az (1) bekezdésben meghatározott személyek közül az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a saját jogon járó öregségi nyugdíj legkisebb összege (nyugdíjminimum) 200%-át nem haladja meg. Méltányosságot a Bizottság megfelelő és alapos indokolás mellett gyakorolhat.


(3) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy vehet részt.


(4) A szociális földprogramban részt vevők (a továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon, a 2. számú mellékletben meghatározott támogatási szerződés megkötésével vállalják a részvételt.5.§


(1) A program keretében a támogatott számára biztosított:

a) szaktanácsadás ingyenes igénybevétele,

b) a mezőgazdasági javak térítésmentes igénybevétele.


(2) A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely előny másra át nem ruházható.


(3) A támogatott köteles:


a) a programba bevont földterületen – szakember iránymutatása mellett –vállalt mezőgazdasági munkát végezni,


b) a program során megszerzett munkatapasztalatát a saját háztartásában, kertkultúrája művelésében hasznosítani,


c.) a szaktanácsadásokon megjelenni.6.§


Aki jelen rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a bizottság a támogatási szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a programban való részvételből 1 évi időtartamra kizárásra kerül. A Bizottság minden kizárt támogatott esetében egyénileg mérlegeli, hogy kéri-e a támogatottra költött összeg egészét vagy egy részének megtérítését.
7. §Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szepetnek, 2014. március 31.


Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyző

Záradék:


A rendeletet kihirdetésre került: 2014. április 3.

Szalai-Gaál Mónika


jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
15.14 KB
2. számú melléklet
13.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!