nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 15/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-03 -tól
Újcsanálos község képviselő testületének 15/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeiről

Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában; a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. „A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása”-ban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1)1 Szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak (továbbiakban: kérelmező) akinek hasznosítható vagyona nincs, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,

b) és a lakásának fűtését széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.


(2) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a vagyonnyilatkozatot, mely a rendelet 2. mellékletét képezi, és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, különösen a jövedelemigazolásokat. E rendelet alapján benyújtásra kerülő kérelmek esetén alkalmazni kell az Szt. jövedelemszámításra vonatkozó szabályait.


 (3) Szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak, a kérelmezőnek állapítható meg.


(4) Újcsanálosi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.


(5) A döntés meghozatalakor előnyben kell részesíteni a jogosult személyek közül azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, idős korúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- települési támogatásra, ezen belül pedig különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül, illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában.


  1. §


(1) A térítésmentes szociális célú tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló készlet határozattal kiutalásra nem került.


(2) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.


(3)A szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem elbírálásáról a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 8 munkanapon belül a polgármester dönt.


(4)2 Térítésmentesen, az 1. §-ban írt feltételek egyidejű fennállása esetén a kérelmező 4,41 q szociális célú 20-40 mm átmérőjű barnakőszénre jogosult.


(5) A kérelmező a 1.§-ban foglaltak szerint benyújtott kérelmét - a kérelmet átvevő szóbeli felhívására - három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.


(6) A kérelmező a hiánypótlás teljesítését követően kap – a jogosultságra való sorrendet igazoló - sorszámot.


(7) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során szúrópróbaszerű helyszíni szemle végezhető.


(8) A szociális célú tüzelőanyag támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.


(9) A szociális célú tüzelőanyag támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.


  1. §


Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba, és 2016. május 31. napján hatályát veszti.


1,2 Módosította a 17/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. november 3-tól.         Csáki Lajos sk.                                                      dr. Szabó Zoltán sk.

                      polgármester                                                                 jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
54.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!