nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-03 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a közterület-használatrólSzepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) 88. § (4) bekezdésének c.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szepetnek község közigazgatási területén élő ingatlantulajdonosokra és a közterületeket használókra.


A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok

2. §


(1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek ingatlanokat rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisztítani.


(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek - a magántulajdonú ingatlanok előtti közterület kivételével - rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosságmentesítéséről, szeméttárolók kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.


(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszűntetése az azt okozó szerv, illetve személy feladata.


(4) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelezettsége. Ez a kötelezettsége kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.


(5) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre szolgáló, kiépített vagy kiépítetlen terület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed. Ha a járda területén a szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig még füves rész, vagy virágos sáv van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni.


(6) A járda síkosság-mentesítést úgy kell elvégezni, hogy abból baleset ne származhasson.

3. §.


(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlana előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tulajdonosának, tényleges használójának kötelessége.


(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, tulajdonosának a kötelessége.  


(3) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet, az ingatlanon keletkezett szennyvizet bevezetni tilos.


(4) A csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagot (szemetet, papírt, törmeléket) a csapadékvíz elvezető árokba elhelyezni tilos.


(5) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos.4.§.


(1) Építési területen, az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.


(2) Közterületen építési, bontási anyagot elhelyezni csak a polgármester előzetes hozzájárulásával, az általa engedélyezett módon és ideig szabad.


(3) Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólítást követően saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.


(4) Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a közterület ne szennyeződjön. Ha szállítás közben a terület mégis szennyeződik, a szállítást végző köteles a szennyeződést eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni.


(5) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.


(6) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos.


5. §.


(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos.


(2) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.


(3) Közterületen parkolni úgy lehet, hogy az ne akadályozza a biztonságos közlekedést.6. §


Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni.7. §


(1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóba szabad elhelyezni.


(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos szabályok

8. §


(1) Közterület-használati engedély szükséges:


a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, továbbá

b.) belterületi földrészletek, illetve építmények közhasználatra átadott részeinek rendeltetéstől eltérő használatához.


(2) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatot a polgármester látja el.


(3) Közterülethasználati engedélyt kell beszerezni:

a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló előtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla elhelyezéséhez

b) árusító és egyéb pavilon elhelyezéséhez,

c) önálló hirdető berendezés elhelyezéséhez,

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, salak, tüzifa elhelyezéséhez,

e) alkalmi és mozgó árusításra,

f) kiállítás, alkalmi vásár céljára történő igénybevételhez,

g) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához.


(4) Közterülethasználati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet használni kívánja.(5) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az engedélyt kérő nevét, lakhelyét, illetőleg székhelyét,

b) a közterülethasználat célját, időtartamát,

c) a közterülethasználat helyének és mértékének pontos meghatározását,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat tartalmát (engedély, adószám)

e) külön jogszabályban előírt illetéket.


(6) A közterület-használati engedély kiadás során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a község rendezési tervét, valamint a köztisztasági szempontokat.


(7) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét, lakhelyét, székhelyét,

b) a közterülethasználat célját, időtartamát, a terület helyét, mértékét,

c) az engedély megszüntatése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

d) az igénybevett terület tisztántartására, a környezet megóvására vonatkozó  felszólítást,

e) az engedélyes kártalanítási igényeinek kizárását.

f) a közterület-használati díjfizetési kötelezettség mértékét, illetőleg a fizetés határidejét, módját.


(8) Az engedélyes a közterülethasználati engedélyt más személyre nem ruházhatja át.


(9) A közterület-használati engedély megszűnik:

a) az engedélyben foglalt határidő elteltével

b) visszavonással.


(10) A közterület-használati engedély közérdekből bármikor visszavonható.


(11) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra, mértékben használja, díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.


(12) A közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély  nélküli használata esetén a használó köteles a használatot – a hatóság felhívására – megszüntetni és az eredeti állapotot helyreállítani.


(13) A közterület használatért díjat kell fizetni, amelynek mértékét a képviselő-testület állapítja meg. A díj összege: 10 m2-ig 1.500.-Ft/nap, 10 m2-nél nagyobb terület esetén 1.500.- Ft/nap valamint minden további négyzetméter után plusz 100.- Ft/nap.

Külterületi ingatlan használati díja eseti megegyezés szerint kerül megállapításra.


(14) A közterület-használati díjat az önkormányzati hivatalban készpénzben kell megfizetni legkésőbb az igénybevétel előtti pénztári napon.

Alkalmi és hétvégi rendezvények esetén megbízólevéllel ellátott személy szedi be átvételi elismervény ellenében, ami az önkormányzati hivatal pénztárába az első pénztári napon befizetésre kerül, számla kiállításával egyidejűleg. A számát az elismervényen lévő címre a hivatal küldi ki.


9.§.

Közterület filmforgatási célú használata(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. A polgármester a tulajdonosi hozzájárulást a mozgóképről szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján a hatósági szerződés jóváhagyásával adja meg


(3) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap,

b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap.


(4) Mentes a díjfizetés alól a közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


(5) Az Mgtv. 35. §-ában meghatározott közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos képviselő-testületi hatásköröket a képviselő testület a polgármesterre átruházza.


(6) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 nap időtartamot.


(7) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 


(8) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


(9) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


(10) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 


(11) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van kiadva, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.Záró rendelkezések

10. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szepetnek, 2015. június 30.
Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyzőZáradék:


A rendeletet kihirdetésre került: 2015. július 2.Szalai-Gaál Mónika


jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!