nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-26 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Csibrák  község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdésének 5. és  19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai véleményének kikérésével az alábbiak szerint módosítja.


1.§.


A rendelet 4.§.(1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Csibrák Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Dunántúli  Hulladékkezelő Nonprofit KFT .  7400 Kaposvár, Áchim A. utca  2.

 (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján .


(2) A község területén keletkező települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére, ártalmatlanítására, hasznosítására kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Kapos-menti Hulladékgazdálkodási  Társulás  Kaposvári    Hulladéklerakó telepe.


2. §.


 A rendelet 7.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az ingatlanhasználók a közszolgáltatásért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díj) kötelesek fizetni. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint koordináló szervnek (a továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg. 

3.§.


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2016. november 22. napján tartott ülésén alkotta meg.
Kardos  János                                  Horváthné Tóth Valéria

 polgármester                                           JegyzőZ á r a d é k:A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Csibrák, 2016.november 25.

Horváthné Tóth Valéria

                                                                                   Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!