nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 - 2017-06-30
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (II.14.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, a munkahelyi étkeztetés és egyéb szolgáltatások nyersanyagnormáiról és térítési díjáról

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szilvásvárad Község Önkormányzatára, az Önkormányzat valamennyi intézményére, az Önkormányzat intézményeiben ellátott, az azokban alkalmazott, valamint az intézményekben egyéb szolgáltatásokat igénybevevő személyekre.


2. § E rendelet alkalmazásában

1.   Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások:

a)Szociális étkeztetés,

b)Házi segítségnyújtás,

c)Nappali szociális ellátás,

d)Általános iskolai intézményi étkeztetés,

e)Óvodai intézményi étkeztetés.

2. Munkahelyi étkeztetés: az Önkormányzat étkezést nyújtó intézményeiben az önkormányzattal vagy annak valamely intézményeivel közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban – kivéve a közcélú, közhasznú foglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat – álló alkalmazottak részére nyújtott étkeztetés.

3. Egyéb szolgáltatások: az 1. és 2. pontba nem tartozó személyek által igénybevett étkeztetés és szolgáltatás (pl. saját nyugdíjas étkeztetése, vendégebéd, táboroztatás).


3. § Intézményi térítési díjak:

(1) Az ellátások nyersanyagnormáit és az ellátásokért fizetendő térítési díjakat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az intézményekben igénybevett munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díj a megállapított nyersanyagnorma 100 %-a.

(3) Az intézményekben igénybevett egyéb szolgáltatásokért – a saját nyugdíjas étkeztetését kivéve – fizetendő térítési díj a megállapított nyersanyagnorma 200 %-a.

(4) Az intézményekben igénybevett saját nyugdíjas étkeztetésért fizetendő térítési díj a megállapított nyersanyagnorma 100 %-a.

4. § Intézményi térítési díj- kedvezmények:

(1) Munkahelyi étkeztetés esetén az Önkormányzat alkalmazottai részére természetben nyújtott étkeztetést (étkezési hozzájárulást) biztosít, amelynek mértéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. sz. mellékletében munkahelyi étkeztetésként adható adómentes juttatás legnagyobb összege.


 (2) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetében:


[1]a) Szociális étkezők esetében:

Megnevezés

Jövedelemhatár

(Ft)

Önköltségszámítás

alapján számított

térítési díj

ÁFA nélkül


Kedvezmény

(%)

Fizetendő intézményi térítési díj (Ft)

ÁFA nélkül

            - 42.750,-

1014,-

69,14

313,-

42.751,- 57.000,-

1014,-

61,35

392,-

57.001,- 85.500,-

1014,-

58,29

423,-

85.501.- 99.750,-

1014,-

50,6

501,-

99.750, - 114.000,-

1014,-

47,54

532,-

                114.001,-  

1014,-

45,96

548,-[2]b) Házi szociális gondozottak esetében:

Megnevezés

Jövedelemhatárra tekintet nélkül

(Ft)

Önköltségszámítás

alapján számított

térítési díj

ÁFA nélkül


Kedvezmény

(%)

Fizetendő intézményi térítési díj (Ft)

ÁFA nélkül


1036,-

100

0,-


[3]c) Nappali szociális ellátást igénybevevők esetében:

ca) A Képviselő-testület a nappali szociális ellátásban étkezés igénybevétele nélkül részesülő ellátottak (napközbeni tartózkodást igénybevevők) részére jövedelmüktől függetlenül 100 %-os kedvezményt biztosít a nappali tartózkodás díjának megfizetése alól.

cb) A Képviselő-testület a nappali szociális ellátáshoz kapcsolódó étkezést (ebéd, vagy tízórai+ebéd) igénybevevők részére jövedelmüktől függetlenül 100 %-os kedvezményt biztosít a nappali tartózkodás díjának megfizetése alól.5. § Személyi térítési díjak:

(1) A személyi térítési díjat az ellátás igénybevétele szerinti intézmény vezetője az 1. sz. mellékletben, valamint a 3. §-ban megjelölt kedvezmények, valamint a vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak alapján állapítja meg.

(2) A gyermekjóléti ellátások személyi térítési díját az intézményvezető (élelmezésvezető) az 1. sz. mellékletben, a Gyvt. 148. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Gyvt. 148. § (5)-(6) bekezdésében megjelölt kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

[4](3) a) A személyi térítési díjat – a b) pontban foglalt kivétellel – egy havi időtartamra előre tárgyhónap 20. napjáig kell megfizetni.

b) A házi segítségnyújtás után fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag tárgyhónap 20. napjáig  kell megfizetni.

(4) Az ellátásokért fizetendő személyi térítési díjak megállapításánál az intézményvezető köteles figyelembe venni a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseit.

[5](5) Az intézményvezető vagy élelmezésvezető a (3) bekezdésben foglalt, illetve a külön jogszabályban meghatározott határidőt követő 2 munkanapon belül köteles gondoskodni a beszedett térítési díjak összegének az Önkormányzat házi pénztárába történő befizetéséről.

[6](6) A Szociális és Egészségügyi Bizottság az intézményvezető javaslata alapján, - különös méltánylást érdemlő esetekben - az egyes ellátások után fizetendő személyi térítési díjat részben vagy egészben elengedheti, mérsékelheti.


6. §

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv.-ben, a Gyvt.-ben, valamint a 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadóak.

(2) E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2003. (XII.15.) számú., valamint annak módosítására hozott 4/2004. (II.17.) számú, valamint 14/2006.(XII.13.) számú rendelet.[1]

Módosította a 6/2016.(IV.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2016.05.01.

[2]

Módosította a 6/2016.(IV.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2016.05.01.

[3]

Módosította 15/2014.(X.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatály: 2014.11.01.

[4]

Módosította az Önkormányzat 6/2009. (II.13.) számú rendelete. Hatály: 2009.02.13.

[5]

Beiktatta az Önkormányzat 6/2009. (II.13.) számú rendelete. Hatály: 2009.02.13.

[6]

Beiktatta az Önkormányzat 6/2009. (II.13.) számú rendelete. Hatály: 2009.02.13.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.
141.61 KB
2.sz.melléklet
365.29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!