nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-23 -tól
Mernye Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


20/2011.(XII.15.)

Önkormányzati rendelete


a magánszemélyek kommunális adójáról

Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mernye község illetékességi területére.


II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Adókötelezettség

2. §

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén:

a.)    a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész

b.)    telek

c.)    nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti joga.

Az adó alanya

3. §

 1. Az adó alanya a Htv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adóalany, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a 2. §-ban megjelölt építmény, vagy telek tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.
 2. Ha az építményt vagy telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása (nyilatkozat) szerinti személy, megállapodás hiányában a vagyonértékű jog jogosultja az adózó.
 3. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
 4. Eltérő megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok..

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5. §

Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére az Htv. 25. §-ában foglaltak az irányadóak.

Az adó mértéke

6. §

Az adó mértéke adótárgyanként

 1. Lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész:    10.000,- Ft
 2. telek                                                                                           5.000,- Ft.                                          
 3. nem magánszemély tulajdonában álló

álló lakás bérleti joga :                                                             10.000,- Ft.

Adómentesség

7.§

Mentes az adó alól :

 1. önálló helyrajzi számon lévő telek, melynek nagysága nem halad meg a 600 m2-t.

Adókedvezmény

8.§

 1. Kérelemre 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vagyonértékű jog jogosultját vagy tulajdonost aki az ingatlanon egyedül élő öregségi nyugdíjas.
 2. Azt az adózót, akinek lakott ingatlanához kapcsolódik a telke, a telekre megállapított adó 50 %-ára adókedvezmény illeti meg.


Az adóbevallás és az adó megfizetése

9. §

 1. Az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül az adóhatóságnál írásban kell bejelentést tenni az e célra szolgáló nyomtatványon.
 2. Nem kell újabb adóbevallást tenni az (1) bekezdésben foglalt esetben mindaddig, ameddig az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.
 3. Az adózó a magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti be késedelmi pótlék mentesen.


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

 1. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 2. E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
 3. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szólóhelyi adókról szóló 23/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelet, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2004. (XII.31.)önkormányzati rendelet.

Mernye, 2011. december 14.


                       Kisfalusi András                                                                Göndöcs Edina

                       polgármester                                                                         körjegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
179.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!