nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-01 -tól
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete
A távhőszolgáltatásról

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6. § (2) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a fogyasztóvédelmi hatóság és a felhasználói érdekképviselet véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:


  1. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Tiszaújváros közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket távhővel ellátó közüzemre (a továbbiakban: távhőszolgáltató), valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra és díjfizetőkre.


2. §


A rendelet alkalmazásában a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti jogviszonyban külön-külön felhasználónak kell tekinteni azt a felhasználót, amelynek távhővel való ellátása több különböző felhasználási helyen valósul meg.


  1. Fejezet


SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK


2. Távhőszolgáltatás ellátása


3. §


(1) Tiszaújváros Város Önkormányzata a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását engedélyes útján biztosítja.

(2) Tiszaújváros közigazgatási területén a távhőszolgáltatást működési engedély alapján a TiszaSzolg 2004 Kft. látja el.


3. Előzetes tájékoztatás, igénybejelentés


4. §


Az előzetes tájékoztatást kérő érdekelt kérelmének tartalmaznia kell a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. mellékletének (a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat a továbbiakban: TKSZ.) 4.1.1-4.1.6. pontjaiban megjelölt adatokat.


4. A közüzemi szerződés tartalma


5. §


(1)    A távhőszolgáltatási közüzemi szerződésnek a TKSZ 9. és 10. pontjaiban foglaltakon túl tartalmaznia kell annak a személynek a nevét, címét és elérhetőségét, akivel a távhőszolgáltató a felhasználó megbízottjaként az üzemvitellel, a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, az épület belső átlaghőmérsékletével (fűtési igényével) összefüggő kapcsolatot tarthatja.

(2)    A szolgáltatás igénybevételével létrejött közüzemi szerződésre e rendelet, továbbá a távhőszolgáltató üzletszabályzatának rendelkezései vonatkoznak.


5. Bekapcsolás


6. §


(1) A távhőszolgáltatónak a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 54. § (4)-(5) bekezdése szerinti üzembe helyezési és bekapcsolási eljárásban való közreműködéséért díj az egyéb felhasználó számára nem számítható fel.

(2)   A Tszt. 54. § (5) bekezdése szerinti bekapcsolás során a távhőszolgáltató a hőközponti mérőeszközök esetében a hőmennyiségmérő-kör elemeit (integrátor, vízmérő és hőérzékelő pár) és a használati melegvíz felhasználást mérő hőközponti vízmérőt a mérőeszköz e célra kialakított helyén illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából zárjeggyel köteles ellátni.

(3)   A mérőműszerek szükséges adatainak és a zárjegyek számainak feltüntetésével a távhőszolgáltató üzletszabályzata szerinti jegyzőkönyvet köteles kiállítani.

(4) A (2)–(3) bekezdés rendelkezési - épületrészenkénti mérés esetén - az épületrészek hőmennyiségmérőire is vonatkoznak.


6. Vételezés


7. §


A távhőszolgáltató – a TKSZ 12.1. pontjában foglaltak alkalmazásával – a szolgáltatói berendezések üzletszabályzatban meghatározott csatlakozási feltételei szerinti, az adott területre vonatkozó, a külső hőmérséklet változását követő primer előremenő hőhordozó közeg hőmérséklet-változásának (menetrendnek) megfelelően olyan mennyiségű távhőt köteles szolgáltatni, amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a felhasználó igénye szerint a közüzemi szerződésben rögzített szolgáltatási célok kielégítéséhez szükséges.


8. §


Amennyiben a felhasználónak - rendkívüli esemény bekövetkezése miatt - a hőhordozó közegre szüksége van, azt a távhőszolgáltató tényleges költségeinek megfizetése ellenében és közreműködésével a szükséges mértékben igénybe veheti.


9. §


(1) Amennyiben a felhasználó a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, a szolgáltatás mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, és a felhasználók az előzőekről egyhangú megállapodásra nem jutnak, illetve erről egyhangúan nem rendelkeznek, a távhőszolgáltató – ha a felhasználói berendezés állapota ezt lehetővé teszi – a következők szerint szolgáltat:

  1. a fűtési célú távhőszolgáltatást a fűtési időszakban a hőközponti fűtésszabályozó működtetésével folyamatosan teljesíti, és annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes, hibátlan felhasználói berendezések és épülethatároló szerkezetek rendeltetésszerű működése mellett a szabványban rögzített előírásokban meghatározott belső hőmérséklet eléréséhez szükséges;
  2. a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatást folyamatosan teljesíti, és annyi hőmennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes, hibátlan felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett, folyamatos vételezésnél, a csatlakozási pontnál mérve legalább 40°C használati melegvíz-hőmérséklet eléréséhez szükséges.


7. Mérés


10. §


A távhőszolgáltató a hőfogyasztást több épület hőellátását biztosító szolgáltatói hőközpontokban összhőmennyiségmérőn, valamint egy épület hőellátását biztosító felhasználói hőközpontokban elhelyezett hiteles hőmennyiségmérőkön köteles mérni és elszámolni.


8. Szüneteltetés, korlátozás


11. §


(1)    A távhőszolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult a távhőszolgáltatást szüneteltetni. A távhő-vételezés szüneteltetését a felhasználó a tulajdonában, üzemeltetésében lévő felhasználói berendezések terv szerinti karbantartásának, felújításának idejére vagy váratlan meghibásodás miatt szükséges fenntartási munka elvégzése idejére jogosult igényelni.

(2)    A terv szerinti fenntartási munkákat 8 napon belül kell elvégezni. A munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást legalább 8 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni.

(3)    A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának kezdetéről a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást 8 órán belül kötelesek tájékoztatni és a hibát a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntetni.


12. §


(1)    A távhőtermelőnél országos tüzelőanyag-hiány miatt fellépő termeléskiesésről, a korlátozás szükséges mértékéről és területi kiterjedéséről a távhőszolgáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni az önkormányzatot, továbbá a korlátozással érintett felhasználókat.

(2)    A távhőszolgáltatás korlátozását környezetvédelmi okból – ha a korlátozás oka más eszközökkel nem szüntethető meg, és az önkéntes korlátozás sem eredményes – a távhőszolgáltató rendeli el. A korlátozás elrendeléséről a távhőszolgáltató értesíti a felhasználókat. A korlátozás az egészségügyi és szociális alapszolgáltatást ellátó közintézmények működését nem veszélyeztetheti.

(3)    A távhőszolgáltató köteles a felhasználói korlátozási sorrend szerint eljárni.

(4)    A távhőszolgáltató a korlátozási sorrendet úgy köteles végrehajtani, hogy a korlátozással elérhető legyen a közüzemi szerződések teljesítéséhez szükséges hőmennyiség legalább 25%-os csökkentése.

(5)     A korlátozási sorrendtervezet elkészítésénél figyelemmel kell lenni a távhőtermelőre vonatkozó lehetséges korlátozásra is.

(6)     A korlátozás – annak okától függően – lehet általános, amikor az minden felhasználó hőigényét érinti, és lehet részleges, amely esetben a korlátozás csak a távhőszolgáltató által távhővel ellátott egyes területrészekre terjed ki.

(7)     A korlátozási sorrend szerinti fokozatba sorolásról a felhasználókat a távhőszolgáltató tájékoztatja.

(8)     A távhőszolgáltatás korlátozási sorrendjét és az egyes fokozatokba tartozó felhasználói csoportokat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
9. Felhasználói berendezés működtetése, fenntartása, átalakítása


13. §


A nem a távhőszolgáltató tulajdonában lévő hőközpont fenntartása és üzemeltetése -erre vonatkozó megállapodás hiányában - a hőközpont tulajdonosának feladata.


14. §


A felhasználó a távhővel ellátott felhasználási helyen a felhasználói berendezések átalakítását köteles a távhőszolgáltatónak előzetesen, 15 napon belül írásban bejelenteni.


15. §


(1)    A 14. § szerinti bejelentést meg kell tenni abban az esetben is, ha a felhasználó, díjfizető olyan építészeti, vagy épületgépészeti átalakítást kíván végezni, amely a távhővel ellátott felhasználási hely díjfizetés alapját képező légtérfogatát, illetőleg a hőteljesítmény igényét növeli. A megnövekedett távhőigény kielégítéséről a felhasználónak a távhőszolgáltatóval előzetesen meg kell állapodnia.

(2)    Az átalakításról arra jogosult által készített olyan tervet kell a távhőszolgáltatóhoz benyújtani, amely figyelembe veszi az épületet ellátó hőközpont műszaki adottságait, tartalmazza az épület megváltozott hőszükségletével kapcsolatos számításokat. Az átalakítás befejezését írásban be kell jelenteni a távhőszolgáltatónak.

(3)    A munkálatok elvégzése után a felhasználási hely ellátására érvényben lévő közüzemi szerződést a megnövekedett légtérfogatnak, illetve hőteljesítmény igénynek megfelelően, épületrészenkénti díjszétosztás esetén a díjfizetőkre és a hődíj új szétosztási arányaira is kiterjedően módosítani kell.


10. A közüzemi szerződés felmondása, módosítása


16. §


(1) A közüzemi szerződést a felhasználási hely egészére kiterjedően lehet felmondani. A felhasználási helyen a távhő igénybevételi lehetőségének végleges megszüntetése szükséges, továbbá ezzel egyidejűleg a korábbi fűtési célú távhőellátással azonos, összkomfortos komfortfokozatot biztosító hőellátást kell megvalósítani.

(2)   A felhasználó a közüzemi szerződés felmondása iránti szándékát írásban köteles a távhőszolgáltatónak bejelenteni. A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. Felmondás esetén a távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (2) bekezdésében előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni.

(3)   Amennyiben a felhasználási helyet magában foglaló ingatlannak több tulajdonosa van (társasház, szövetkezeti közös tulajdonú ingatlan) a felhasználó köteles biztosítani a Tszt. 38. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő hozzájárulások meglétét és erről köteles a távhőszolgáltató részére felelős nyilatkozatot tenni.

(4)   A Tszt. 38. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak a szolgáltató tulajdonában lévő felhasználói hőközpont megszüntetésének költségeire is vonatkoznak, ide nem értve a berendezések selejtezésével összefüggő, a szolgáltatónál jelentkező vagyoni veszteséget.

(5)   A felmondás miatt szükséges munkálatokat a tulajdonát képező hőközpontban a távhőszolgáltató végzi el.


17. §


(1)    Ha a felhasználási helyen valamely épületrész távhőellátását kívánják megszüntetni, a közüzemi szerződés módosítására van szükség. A Tszt. 38. § (5) bekezdésében foglaltak az egyedi közüzemi szerződés módosítására is irányadóak. A közüzemi szerződés módosítása iránti igényt a felhasználó (képviselője) írásban jelenti be a távhőszolgáltatónak. A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. A távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (5) bekezdésében előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni. A felhasználó képviselője köteles felelős nyilatkozatot tenni a Tszt. 38. § (5) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonostársi hozzájárulások meglétéről.

(2)    A szerződés (1) bekezdés szerinti módosítása iránti igény, más megállapodás hiányában, az épületrész (lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség) egészére, továbbá mind a fűtési célú, mind a használati melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás megszüntetésére vonatkozik.

(3)     A Tszt. 38. § (5) bekezdés d) pontja szerinti költségviselési kötelezettség a szolgáltató tulajdonában lévő felhasználói hőközpont átalakításának költségeire is vonatkozik.

(4)    Épületrész leválása esetén meg kell szüntetni az épületrészben a távhő igénybevételének lehetőségét. A hőleadó berendezéseket le kell választani az épület felhasználói rendszeréről és az átmenő vezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni. Ezzel egyidőben az épület üzemben maradó felhasználói berendezésein – beleértve a hőközpontot is – az annak megfelelő működését biztosító, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, beszabályozásokat is el kell végezni. Az előzőek megvalósításához szükséges munkálatokat az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő felhasználói berendezéseken a felhasználó köteles elvégeztetni. A távhőszolgáltató tulajdonát képező felhasználói hőközpontban az épületrész leválása miatt szükséges átalakítást a felhasználó költségére a távhőszolgáltató végzi el.

(5)    A (4) bekezdésben foglalt munkálatokról a felhasználó az arra jogosult által készített tervet és műszaki leírást köteles a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelyeknek az épület teljes fűtési rendszerére ki kell terjednie. Az épület üzemben maradó fűtési rendszerét – beleértve a hőközpontot is – érintően a tervnek tartalmaznia kell a megváltozott hőszükséglet mértékére vonatkozó számításokat, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, a beszabályozási tervet. Amennyiben a terv szerint az átalakítás jogszabályba, műszaki előírásba ütközik, vagy más felhasználó, díjfizető részére való szolgáltatást akadályozza, a távhőszolgáltató 15 napon belül köteles álláspontját a felhasználóval írásban közölni. A terv módosítása a felhasználó feladata.

(6)    A (4) bekezdés szerinti munkálatok befejezését a felhasználó köteles a távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni, mellékelve a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy az átalakítás a benyújtott terveknek megfelelően készült el. A távhőszolgáltató a bejelentést követő 8 munkanapon belül köteles a munka terv szerinti megvalósítását, az összkomfortos komfortfokozatot biztosító hőellátás elkészültét a helyszínen ellenőrizni. Az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(7)    A felhasználó, illetőleg a díjfizető díjfizetési kötelezettsége abban az időpontban szűnik meg, amikor a felhasználó a távhőellátás bármilyen módon való igénybevételének lehetőségét a jogszabályi előírások betartásával teljes egészében megszüntette, továbbá a távhőszolgáltató és a felhasználó (képviselője) a közüzemi szerződést az épületrész leválásának megfelelően módosította.

(8)   Figyelemmel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 38. § (5) bekezdésére, épületrész leválása miatt keletkezett elégtelen szolgáltatás miatt a távhőszolgáltatóval szemben igény nem érvényesíthető.


11. Szerződésszegés


18. §


(1) Amennyiben a lakossági felhasználóval szemben a Tszt. 49. § (2) bekezdésének b)-e) pontjaiban leírt szerződésszegés miatt a távhőszolgáltatás felfüggeszthető lenne, a távhőszolgáltató csökkentett szolgáltatásként a felhasználási hely közüzemi szerződés szerinti fűtési célú hőellátásához szükséges hőmennyiség legalább 50%-át köteles biztosítani. A Tszt. 50. § (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott közüzemi szerződés megszegéseinek következményeit a távhőszolgáltató csak oly módon alkalmazhatja, hogy azok ne érintsék a teljesítő díjfizetőt vagy felhasználót. A használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás teljes mértékben megszüntethető.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az adott felhasználási helyen közfeladatként oktatási, egészségügyi, valamint szociális alapszolgáltatást folytató egyéb felhasználóra is vonatkoznak.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a távhőszolgáltató jogosultságát a közüzemi szerződés felmondására a Tszt. 51. § (3) bekezdés b)-c) pontjaiban foglalt, valamint a (4) bekezdésben meghatározott esetekben.

(4) A távhőszolgáltató jogosult olyan műszaki megoldásokat alkalmazni, amelyek lehetővé teszik az épületrészben az (1) bekezdés szerinti csökkentett szolgáltatást, ha a szerződésszegést az egyes épületrészek díjfizetői követik el.

(5)   Amennyiben a távhőszolgáltató a felhasználó szerződésszegése miatt a szolgáltatás felfüggesztésére, vagy az (1)-(2) és (4) bekezdés szerinti csökkentésére jogosult, az ennek végrehajtásához szükséges munkálatokat a felhasználói berendezéseken is jogosult elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig ennek tűrésére köteles.


  1. Fejezet


CSATLAKOZÁSI DÍJ, EGYÉB DÍJAK


19. §  1. Csatlakozási díj: az új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosa által a távhőszolgáltatás díjával nem fedezett fejlesztési költségekre a szolgáltató részére fizetendő díj. Mértéke: 2.000.000 Ft/MW + ÁFA.
  2. Szabálytalan vételezés díja: a felhasználó felemelt díjat köteles fizetni a szabálytalan vételezésért, ha az szerződés nélküli fogyasztásnak minősül. A fogyasztási hely közüzemi szerződés szerinti alapdíjának (teljesítmény-díjának) és hődíjának felemelt díjszorzó szerinti összege.

  A felemelt díj szorzója: 2.

  1. Közüzemi szerződésszegés pótdíja: a szolgáltató a közüzemi szerződést megszegő felhasználóval szemben pótdíjat, felemelt díjat számíthat fel. A közüzemi szerződésben meghatározott hőteljesítményének naponkénti értékelés szerint 10 kW-ot fél órán túl meghaladó túllépése esetén a pótdíj mértéke a teljes túllépés éves teljesítménydíjának 1/6 része.

(4)    A használati melegvíz-költségosztó meghibásodása, lejárt hitelessége, illetve hiánya esetén (szabálytalan vételezés) a melegvíz-szolgáltatást a rendelet 2. sz. melléklete alapján kell elszámolni.12. Egyéb rendelkezések

20. §


(1)   Tiszaújváros azon területe, ahol területfejlesztési, környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése, a következő: Örösi út a József Attila úttal bezárólag, József Attila út páratlan oldala, Lévai József utca páratlan oldala, Szederkényi út páros és páratlan oldala, Liszt Ferenc út páros és páratlan oldala, Munkácsy Mihály út páros és páratlan oldala, Bartók Béla út páros és páratlan oldala, Mátyás király út páros és páratlan oldala által lehatárolt terület.

(2) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett távhővezeték-hálózat nyomvonalának 150 m-es körzetében az épületek, létesítmények hőellátó-rendszerének megvalósításakor, engedélyköteles módosításakor vizsgálni kell a távhőszolgáltatással való hőenergia-ellátás lehetőségét.

(3)    A távhőellátás fejlesztésének további lehetséges területei, az épületek, családi házak fűtésének környezetvédelmi, levegő-tisztaságvédel-mi szempontból lehetséges további megoldásai Tiszaújváros Építési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VI.05.) rendeletében kerülnek meghatározásra.


IV. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


13. Hatályba léptető rendelkezések


21. §


Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.14. Hatályon kívül helyező rendelkezések


22. §


Hatályát veszti Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Tiszaújváros területén történő végrehajtásáról szóló 34/2005. (XII.23.) rendelete, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 24/1992. (XII.23.) rendelete.
        Dr. Molnár Tamás s.k.                                                                                 Bráz György s.k.

                      jegyző                                                                                            polgármester


1. melléklet a 18/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez


A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSI SORRENDJE

A távhőszolgáltatás korlátozása


Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén egyidejűleg az alacsonyabb korlátozási fokozatokba tartozó korlátozást is végre kell hajtani.


A korlátozás megvalósításának módja fokozatonként és a helyi adottságok figyelembevételével különböző lehet: primer tömegáram korlátozás, a melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás kizárása, a fűtési szabályozók beállítása.


A korlátozható hőteljesítmény a korlátozási időszak külső napi átlaghőmérsékletének függvényében változik, de arányaiban (%-ában) a rendeletben előírt mértékű.


A korlátozás magasabb fokozatának elrendelése esetén (3., 4., 5. fokozat), tekintettel az érintett felhasználói kör nagyságára a távhőszolgáltató a felhasználókat a tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, napilapok) igénybevétele útján értesíti.


Az egyes korlátozási fokozatokba tartozó felhasználók


1. fokozat:   egyéb felhasználók (kivéve a közhasznú, közérdekű, közellátási célú gazdasági tevékenységet folytató egyéb felhasználók: egészségügyi és szociális alapszolgáltatást ellátó közintézmények, bölcsődék, óvodák, iskolák, rendelőintézet, polgármesteri hivatal, művelődési központ, humánszolgáltató központ intézményei, posta, szálláshelyek, autóbusz-állomás, üzletek, pénzintézetek) hőközpontjában a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőellátás felfüggesztése és a fűtési célú hőfelhasználás 50%-os korlátozása.

                               

2. fokozat:   egyéb felhasználók (kivéve az egészségügyi és szociális alapszolgáltatást ellátó közintézmények, bölcsődék, óvodák, iskolák, rendelőintézet, humánszolgáltató központ intézményei) hőközpontjában a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőellátás felfüggesztése és a fűtési célú hőfelhasználás 50%-os korlátozása.

3. fokozat:    a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontokban a használati melegvíz szolgáltatási célú távhőszolgáltatás felfüggesztése.

4. fokozat:    a lakossági felhasználók fűtési célú távhőszolgáltatásának 20%-os csökkentése.


5. fokozat:    az 1-4. fokozatba tartozó valamennyi felhasználó részére a távhőszolgáltatás szükséges mértékű arányos csökkentése.

2. melléklet a 18/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez


A DÍJFIZETÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MELEGVÍZ-MENNYISÉG MEGÁLLAPÍTÁSA HASZNÁLATI MELEGVÍZ-KÖLTSÉGOSZTÓ (LAKÁSVÍZMÉRŐ) HIÁNYÁBAN 


A lakás teljes alapterülete (m2)

 Használati melegvíz
(m3/hónap) 

- 28

6,0

28-35

9,0

35-44

10,5

44-53

13,5

53-62

16,5

62-70

19,5

70-85

22,5

85-

27,0
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!