nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-18 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.


2. §

Az 1. §-ban felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése


3. §


[1](1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét  419 866 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 419 866 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. számú melléklet tartalmazza.I. A költségvetési bevételek


4. §


(1) Az önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3/1. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2016. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 3/2. számú melléklet tartalmazza. 
II. A költségvetési kiadások


5. §

 (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények működési, fenntartási kiadási előirányzatait összevontan a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


                          Megnevezés                                                          Ezer forint

Működési kiadások előirányzata összesen:                               264 199

Ebből:

a) személyi juttatások:                                                   111 409

b) munkaadókat terhelő járulékok:                                    30 207

c) dologi jellegű kiadások:                                              115 357

d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         4 120

e) működési célú pénzeszközátadás:                               13 910


(2) Az önkormányzat 2016. évi kiadásainak kiemelt előirányzatait költségvetési szervenként és feladatonként a 4/1. számú melléklet mutatja be.


(3) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2016. évben 450 forint.


6. §

 (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 88 013 eFt.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata:                  29 506 ezer forint,

b) a beruházások előirányzata:               58 507 ezer forint,

c) a befektetési kiadások előirányzata:           0 ezer forint.


(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 4/2. számú melléklet rögzíti.Egyéb rendelkezések


7. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.8. §


Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 18 115 ezer forint, amelyet fejlesztési célú felhasználásra különít el.


9. §

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret


10. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 7. számú mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.
IV.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


12. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.)  Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.13.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.


14.§

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.15. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.


(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.


V. Záró rendelkezések


16. §

(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.


(2) A fenti bevételek és kiadások a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.


(3) Ez a rendelet a 2016. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.Szilvásvárad, 2016. február 15.


                  Szaniszló László sk.                                        Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                        polgármester                                                                  jegyzőZáradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2016. február 16. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2016. február 15.                                                                          Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                                              jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 9/2016 (X.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016. október 18-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
164.93 KB
2.sz.melléklet
317.97 KB
3-1.sz.melléklet
261.33 KB
3-2.sz.melléklet
243.04 KB
4-1.sz.melléklet
418.78 KB
4-2.sz.melléklet
176.75 KB
5.sz.melléklet
169.86 KB
6.sz.melléklet
295.44 KB
7.sz.melléklet
225.23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!