nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-12 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET


Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya, célja


1. § (1) A rendelet hatálya Mesztegnyő község közigazgatási területére terjed ki.


(2) Mesztegnyő község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.


(2) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.


(3) Házszám: olyan számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.II. FEJEZET


A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok


3. A közterületek elnevezésének általános szabályai


3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni.


(2) Az újonnan létesített közterült nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.


(4) A lakótelkek épületei közötti ún. szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.


(5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.4. § (1) A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni Mesztegnyő község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a községen belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira.


(2) A község közigazgatási területén, több azonos elnevezésű közterület nem lehet.


(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen, valamint alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. § (2) – (3) bekezdéseit.


(2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.


(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki:

             a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett,

b) élete, munkássága valamely módon Mesztegnyő községhez kötődik. Kivételes esetben Mesztegnyőhöz nem kötődő, de az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű személynek számít.4. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai


6. § (1) A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.


(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

             a) a polgármester,

             b) a jegyző,

             c) a képviselőtestület bizottsága,

             d) a helyi önkormányzat képviselője,

e) Mesztegnyő község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

f) Mesztegnyő község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező természetes, vagy jog személy.


(3) Közterületi neveket érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a Földrajzinév-bizottságtól. Az Mötv. 14. § (3) bekezdés esetén az önkormányzat beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.7. § Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést legalább két fordulóban kell tárgyalni, és a két forduló között legalább 15 napra közzé kell tenni a helyben szokásos módon illetve a „honlapon”. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a képviselőtestület elé kell terjeszteni.8. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést ki kell hirdetni, és közzé kell tenni a helyben szokásos módon és a „honlapon”, továbbá a döntésről, értesíteni kell a Járási Hivatalt (az Okmányirodát, az illetékességgel bíró földhivatalt), az illetékes rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.III. FEJEZET


5. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok


9. § (1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.


(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.


(3) A házszámozásánál figyelemmel kell lenni, azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.


(4) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. Az új ingatlanhoz legközelebb eső házszámot kell alkalmazni, az ABC nagybetűinek alátörésével.


(5) Nyúlványos (nyeles) telek kialakításánál az ingatlan megosztás szabályait kell figyelembe venni. Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.


(6) Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik (pl.: saroktelek) házszámot arról a közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik), vagy új megosztás esetén a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia, esetleges alátöréssel.10. § (1) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együtt: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva, 1-től kezdődően növekedjenek.


(2) Az utcák számozása folyamatos, nincs páros és páratlan oldal.


(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.


(4) Az (1) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.11. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni, Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.


(2) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több épület, ikerház, sorház esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén, ABC stb. alátörés alkalmazható.


(3) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.


(4) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


(5) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák. A módosításhoz kapcsolatos költségeket az érintett tulajdonos viseli.12. § (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.


(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.


(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.


(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosival.


(5) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.IV. FEJEZET


Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése


6. Névtáblák elhelyezésének szabályai


13. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.


(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.


(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tárni köteles.


(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.14. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.7. Házszámtábla elhelyezésének szabályai


15. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.


(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.V. FEJEZET


Hatálybalépés


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Mesztegnyő, 2014. szeptember 10.                   Nagy László Péter                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                             jegyző
Záradék:


A rendelet 2014. szeptember 11. napján kihirdetésre került.
Mesztegnyő, 2014. szeptember 11.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!