nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-27 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (IV. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Pácin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (19 bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 2/2018. (III. 30.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban: R.) 10. § (3) bekezdésének első mondatában  írt „faliújságon” helyébe „a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján” szöveg lép.


2. §Az „R” az alábbi címmel és 20/A. §-al egészül ki


A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei


                                                                        20/A. § 

                                                              

 (1) Ha a képviselő személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a következő jogkövetkezmények alkalmazhatók:

a) az első kötelezettség mulasztást követően a polgármester felhívja a figyelmét, hogy a jövőben tegyen eleget a bejelentési kötelezettségének

b) egy éven belüli ismételt kötelezettségszegés esetén a polgármester 5.000.- forint rendbírsággal sújtja, melyet a polgármester erről szóló közlésétől számított nyolc napon belül az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles befizetni. A közlés időpontjának

ba) amennyiben a bejelentési kötelezettség elmulasztása a Képviselő-testület ülésén jut tudomására, az ülésen való szóbeli közlést, vagy

bb) amennyiben a bejelentési kötelezettség elmulasztása az ülést követően jut a Képviselő-testület tudomására, úgy a polgármester erről szóló értesítésének érintett általi kézhezvételét

kell tekinteni.

(2) Ismételt kötelezettségszegés esetén a rendbírság újra kiszabható.3. §


Az „R” 23. §-a az alábbi (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(9) A bizottságok nem képviselő jogállású tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek kétévente kötelesek eleget tenni, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján.4. §


Az „R” 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A bizottság a hatáskörébe  tartozó ügyben határozatot hoz, amelynek jelölése:

„…………….Bizottságának  sorszám/évszám (…hó…nap) határozata”

A sorszámot naptári évenként 1-gyel kezdődő arab számmal, folyamatosan kell jelölni.

A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának időpontja, a hónapja római számmal, a napja arabszámmal.

A bizottság által hozott határozat jelölése tartalmazza továbbá a határozat tárgyát.


5. §


Az „R” 30. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


b) Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás

     3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 85.

6. §

(1) Az „R” 1 mellékletének címe a következő címre módosul:


A Képviselő-testület által a bizottságaira, a polgármesterre és a társulásokra átruházott hatáskörei


(2) Az „R” 1. melléklete az alábbiakkal egészül ki:III. Társulások1. Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulásra átruházott hatáskörök:


1.1. az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása.


1.2. a társult önkormányzatoknál és az önkormányzatok szervezeteinél a Társulás gondoskodik a belső ellenőrzés megszervezéséről, és fenntartásáról.


1.3. A társulás által fenntartott intézmény útján ellátott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) meghatározott feladatok:

a) az Sztv. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt étkeztetés,

b) az Sztv. 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtás,

c) az Sztv. 65. §-ában foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;


d) az Sztv. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt időskorúak nappali ellátása.


1.4. A társulás által fenntartott intézmény útján ellátott, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott feladatok:

a Gyvt. 40. §-ában foglalt gyermekjóléti szolgálat;2. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati

Társulásra átruházott hatáskör:


Gondoskodik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33-37/A. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok és hatáskörök ellátásáról.
7. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.                  Gégény Zsuzsanna                                                       Csonka István

                       polgármester                                                                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!