nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-09 -tól
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

           Újkenéz Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2020.(VII.09.)

önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.A helyi önkormányzat költségvetése

1.§ Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

  1. költségvetési bevételi főösszegét: 101 510 025 forintban,
  2. költségvetési kiadási főösszegét:  101 510 025 forintban,
  3. költségvetési egyenlegét:                            forintban, melyből

         ca)                       Ft működési

         cb              0        Ft felhalmozási

állapítja meg.

2.§ A Képviselő-testület az általa jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti megosztását – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat– mint költségvetési szervek – kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataival összefüggő kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. és az 5. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§. A Képviselő-testület az önkormányzat– mint költségvetési szervek – kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataival összefüggő bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§ (1) A Képviselő-testület

a.) a negatív költségvetési egyenleg finanszírozását pályázati forrásból, központi támogatásokból (önkormányzatok kiegészítő támogatása) kívánja fedezni

b.) az a) pont szerint le nem fedezett költségvetési hiány összegéig – szükség szerint – likvid hitel felvételét rendeli el, amelyet a lehető legrövidebb időn belül, - de legkésőbb a költségvetési év végéig, a tárgyév december 31-ig - törleszteni kell.

c.) az (1) bekezdés a.) - b.) pontjai szerinti intézkedések megtételét, - kiemelten a támogatási igények határidőben való benyújtását a polgármester és a jegyző együttes kötelezettségeként állapítja meg

6.§ A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat felújításonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

8.§ A Képviselő-testület azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé a 8. melléklet szerint állapítja meg.

9.§ Az önkormányzat saját bevételeinek a részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.

11.§ Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben mutatja be.

14.§ A Képviselő-testület az önkormányzati többletköltségek, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. tájékoztató mellékletek bemutatása


16.§ A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – az 1. melléklet tartalmazza.

17.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet – tájékoztató jelleggel - a 11. mellékletben mutatja be.


3. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nettó 1 millió forint összeghatárt meg nem haladó értékű, az önkormányzat költségvetésében meghatározott beruházások, felújítások, árubeszerzések, szolgáltatások továbbá a szükséges karbantartások megvalósítása érdekében a Képviselő-testület külön felhatalmazása nélkül kötelezettségeket vállaljon, kivitelezőkkel megállapodást kössön.

22.§ A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

23.§ A jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

24.§ A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – amennyiben a működés folyamatossága indokolttá teszi – eltérhet, feltéve, ha az eltérés nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását, és az önkormányzat működésével összefüggő dologi kiadások /szolgáltatási díjak, hatósági díjak, adó, biztosítás, stb./ teljesítését.


4. Záró rendelkezések


25.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
költségvetés hatásvizsgálat
44.98 KB
költségvetés mérlege
4.11 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!