nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-20 - 2018-12-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete
a családi események szolgáltatási díjairól, és az anyakönyvvezető díjazásáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §[1]


A rendelet hatálya kiterjed a Jászapáti közigazgatási területén történő házasság, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat mind a hivatali munkaidőben és a hivatal által biztosított házasságkötő teremben történő, mind a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli megkötésére, létesítésére.


2. §


Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Hivatal munkarendjéhez igazodóan hétfőtől-péntekig munkaidőben és a hivatal által biztosított házasságkötő teremben megtartott anyakönyvi esemény megrendezését. A házasságkötésen, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésén ingyenes alapszolgáltatás a hivatali helyiségen belül hivatali munkaidőben az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése (jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás) és a gépi zeneszolgáltatás.


3. §


(1)[2] Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – a törvényben meghatározott kivétellel – hivatali munkaidőn túl lehet lebonyolítani.


(2)[3] Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13.30 és 19.00 óra, szombaton 9.00 és 19.00 óra között lehet lebonyolítani.


(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


(4) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő házasságkötésért a házasulók az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.


(5) A (4) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különösen nagy erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.


4. §


(1)[4] A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 2 000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.


(2)[5] A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 3 000 Ft.


(3) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.


5. §


(1) A hivatalos helyiségen kívül megtartandó szolgáltatási díjak nem tartalmaznak teremdíszítést, asztaldíszt, versmondást, pezsgőt, eszközhasználatot, arról az igénylőnek kell gondoskodni.


(2) A hivatalos helyiségen kívül megtartandó eseményekhez a szükséges eszközök biztosítása – anyakönyv aláíráshoz megfelelő asztal, pezsgőfogyasztás kellékei, szükség szerint székek – az igénylő feladata.6. §


A szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell megfizetni legalább 7 nappal a családi esemény rendezése előtt. Amennyiben a rendezvény elmarad és azt a családi esemény előtt 2 nappal korábban bejelentik, a szolgáltatási díjat a hivatal visszafizeti.


7. §[6][7]


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt ezirányú tevékenységéért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett nettó 6.000,- Ft/nap összegű díjazás illeti meg.

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő technikai személyzetet választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett anyakönyvi eseményenként nettó 2.000,- Ft díjazás illeti meg.8. §[8][9]
9. §


A rendelet 2011. február 15-én lép hatályba.
            Pócs János sk.                                                                       Hudra Györgyné sk.

            polgármester                                                                                 aljegyző
[1]

A rendelet szövegét a 19/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. július 1-jétől

[2]

A rendelet szövegét a 19/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. július 1-jétől.

[3]

A rendelet szövegét a 19/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. július 1-jétől.

[4]

A rendelet szövegét a 19/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. július 1-jétől.

[5]

A rendelet szövegét a 19/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017. július 1-jétől.

[6]

A rendelet szövegét a 18/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. október 20-tól.

[7]

A rendelet szövegét a 19/2017. (VI-. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017. július 1-jétől.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 18/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2018. október 20-tól.l

[9]

A rendelet szövegét a 19/2017. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017. július 1-jétől.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!