nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 -tól
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1) A képviselő-testület a Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatallal összevontan

a)    23.318.202 forint nyitó pénzkészlettel,

b)    327.471.254 forint teljesített bevétellel,

c)    310.569.824 forint teljesített kiadással,

d)    48.185.190 forint záró pénzkészlettel,

e)    19.952.129 forint módosított pénzmaradvánnyal

hagyja jóváhagyja.


(2)   A működési célú bevétel 362.096.050 forint, melyből

a)    működési célú támogatások államháztartáson belülről 201.682.790 forint,

b)    közhatalmi bevételek 72.972.679 forint,

c)    működési bevételek 15.114.401 forint,

d)    működési célú átvett pénzeszköz 120.000 forint,

e)    belföldi finanszírozás bevételei 72.206.180 forint.


(3)   A működési célú kiadás 323.674.735 forint, melyből

a)    a személyi juttatások kiadásai 97.174.561 forint,

b)    a munkaadókat terhelő járulékok 23.140.879 forint,

c)    a dologi kiadások 44.026.267 forint,

d)    az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.026.527 forint,

e)    egyéb működési célú kiadások 90.597.202 forint,

f)     finanszírozási kiadások 62.709.299 forint.


(4)   A felhalmozási célú bevétel 37.581.384 forint, melyből

a)    felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.723.496 forint,

b)    felhalmozási bevételek 0 forint,

c)    felhalmozási célú átvett pénzeszköz 25.857.888 forint,

c)    felhalmozási célú áthidaló hitel 0 forint.


(5)   A felhalmozási célú kiadás 49.604.388 forint, melyből

a)    a beruházások összege 33.047.156 forint,

b)    a felújítások összege 16.557.232 forint.


2. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásait és bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4)   Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(5)   Az Önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(6)   Az Önkormányzat felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.

(7)   Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(8)   Az Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványt a 11. melléklet tartalmazza.

(9)   Az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát az 6. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 5. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2016-2017-2018-2019 évre tervezett kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat stabilitási mellékletét a 14. melléklet tartalmazza.


3. §    A 2016. évi normatív állami támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.


4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.           Kecskés Gábor                                                                       Budainé Vajk Ildikó

           polgármester                                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2017. május 25.                                                                                                        Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
138.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!