nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-10 - 2016-12-31
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntetések, elismerések


1. § Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek méltó elismerésben való részesítése, valamint személyük és cselekedeteik, az utókor számára példaként történő állítása céljából az alábbi kitüntetéseket, elismeréseket alapítja:

a) Enying Város Díszpolgára címet,
b) Enying Városért érdemérmet,
c) Kiváló Közszolgálatért kitüntetést,
d) Önkormányzati Elismerő Oklevelet, és
e) Enying Testvérkapcsolataiért Oklevelet.


2. „Enying Város Díszpolgára” cím


2. § Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közéletének kiemelkedő – élő vagy elhunyt – személyiségeinek megbecsülésére, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel, életművükkel, támogatásukkal a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, az elismerés és a ragaszkodás, a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen az „Enying Város Díszpolgára” címet adományozhatja.


3. § (1)[1][2]​  Az „Enying Város Díszpolgára” címet a települési képviselők és a társadalmi szervezetek javaslatára, a polgármester vagy az önkormányzat Humán Bizottsága elnökének előterjesztése alapján a képviselő-testület – évente legfeljebb kétszer – adományozhat. A határozatban a cím adományozásának alapjául szolgáló érdemeket méltatni kell.  


(2) A díszpolgári cím átadása állami, önkormányzati ünnepen vagy ünnepi képviselő-testületi ülésen történik, amelynek időpontját állami, önkormányzati ünnephez, vagy a kitüntetett személy egyéni ünnepéhez kell kapcsolni. Ez alkalommal kell a kitüntetettnek – elhunyt személy esetén a családnak – az oklevelet és az emlékérmet átadni. Ha az elhunyt személynek nincs hozzátartozója, az oklevelet a Levéltárnak, az emlékérmét a város könyvtárának kell átadni.


4. § (1) A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester díszes oklevelet és Enying Város címerével díszített emlékérmet ad át. 


5. § (1) Az emlékérem aranyból készül, kör alakú, átmérője 42,5 mm. Egyoldalas, elülső oldala Enying város díszítő elemekkel körülvett címerét és az „ENYING” feliratot ábrázolja.


(2) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:

a) az adományozó megjelölését, a képviselő-testületi határozat számát és keltét,
b) az adományozott nevét, foglalkozását vagy hivatali állását,
c) az adományozás jogcímét és indokait, és
d) a város pecsétjének lenyomatát, a polgármester aláírását.


6. § Enying Város Díszpolgára az Önkormányzat és a város lakosságának tiszteletét, megbecsülését élvezi, s ennek alapján:

a) neve és fényképe bekerül a polgármester által őrzött „Enying Város Díszpolgárainak Név-könyve” című albumba,
b) hivatalos ügyeit a jegyző soron kívül intézi,
c) a képviselő-testület nyílt ülésein tanácskozási joggal részt vehet,
d) a képviselő-testület külön határozata alapján Enying Város Önkormányzatát képviselő delegációba meghívható,
e) a város és a képviselő-testület jelentősebb eseményeire díszvendégként meghívandó,
f) jogosult a város kulturális eseményeit díjtalanul látogatni, 
g) a kitüntető címet magán és hivatalos ügyeiben felhasználni, és
h) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti, és méltó eltemetéséről gondoskodik.


7. § (1) A díszpolgárság adományozásával kapcsolatos nyilvántartás vezetéséről a polgármester gondoskodik.


(2) Az adományozásról felvett jegyzőkönyvet, a díszpolgár életrajzát és fényképét a Levéltárnak megőrzés végett át kell adni.


3. „Enying Városért” érdemérem


8. § (1)„Enying Városért” érdemérem adományozható személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek ha:

a) a város gazdasági életében,
b) a városfejlesztésben,
c) az egészségügy területén,
d) a tudományok területén, 
e) a művészetek és az irodalom területén,
f) oktatás, nevelés területén
g) a város közéletében, vagy 
h) a helyi társadalmi élet egyéb területén
a közösség javára kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket alkottak.


9. § (1)[3] [4] Az „Enying Városért” érdemérem adományozását

a) a képviselő-testület tagja, 
b) társadalmi, gazdálkodó szervezet, 
c) az önkormányzat bármely intézményének vezetője, vagy
d) az önkormányzat bizottsága  
kezdeményezheti, mely javaslatot a Humán Településfejlesztési Bizottsághoz  kell benyújtani.


(2)[5] [6]​ Az „Enying Városért” érdemérmet, a Humán Bizottság  előterjesztése alapján a képviselő-testület – évente legfeljebb háromszor – adományozhatja. A javaslat elbírálása során gondosan és körültekintően kell vizsgálni a tevékenység kiemelkedő mértékét, valamint, hogy az mennyiben szolgálja vagy szolgálta Enying város és lakosságának érdekét.


(3) A kitüntetettnek, az adományozást igazoló okiratot, az érdemérmet állami, önkormányzati ünnepen vagy ünnepi képviselő-testületi ülésen a polgármester adja át.


10. § (1) Az érdemérem ezüstből készül, kör alakú, átmérője 42,5 mm. Egyoldalas, elülső oldala Enying város díszítő elemekkel körülvett címerét és az „ENYING” feliratot ábrázolja.


(2) A kitüntetett nevét, valamint az adományozással kapcsolatos adatokat az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a jegyző írja alá.


(3) Az érdemérem és az adományozásról szóló okirat a kitüntetett halála után az örökösök birtokában marad.


4. „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetés


11. § (1) A „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetés adományozható annak:

a) a hivatásos szolgálati jogviszonyban,  
b) a közalkalmazotti jogviszonyban, 
c) a közszolgálati jogviszonyban, 
d) a kormányzati szolgálati jogviszonyban, vagy
e) a területi ellátási kötelezettség alapján munkaviszonyban 
lévő személynek, aki a köz szolgálatában, érdekében tartósan kiemelkedő munkát végzett.


(2)[7] [8]​ A kitüntető cím adományozását

a) a képviselő-testület tagja, 
b) társadalmi, gazdálkodó szervezet, 
c) az önkormányzat bármely intézményének vezetője, 
d) az önkormányzat bizottsága , vagy
e) az Enyingi Rendőrőrs Parancsnoka
kezdeményezheti, mely javaslatot a Humán Bizottsághoz  kell benyújtani.


(3)[9]​  A kitüntetést a Humán Bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület – évente legfeljebb 5 személynek –  adományozhatja.


(4) A kitüntetett emlékérmet és az adományozást igazoló okiratot kap, melyen a kitüntetés jogcímét fel kell tüntetni.


12. § (1) Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, átmérője 42,5 mm. Egyoldalas, elülső oldala Enying város díszítő elemekkel körülvett címerét és az „ENYING” feliratot ábrázolja.


(2) A kitüntetést a polgármester adja át szakterületenként, a következő alkalmakkor:

a) Pedagógus-napon,
b) Semmelweis-napon,
c) Szent György-napon,
d) július 1-jén,
e) augusztus 20-án, 
f) állami, önkormányzati ünnepen vagy
g) képviselő-testületi ülésen.


(3) A kitüntetett nevét, valamint az adományozással kapcsolatos adatokat az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a jegyző írja alá.


(4) Az emlékérem és az adományozásról szóló okirat a kitüntetett halála után az örökösök birtokában marad.


5. Önkormányzati Elismerő Oklevél


13. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzati Elismerő Oklevelet adományozhat személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek:

a) az állami,
b) a gazdasági,
c) a szociális,
d) a kulturális, vagy 
e) a sport 

területen, a város és lakosságának javára kifejtett tevékenység elismeréséül, valamint Enying város anyagi, szellemi, és művészeti értékeinek létrehozásáért és megőrzéséért, nemzetközi hírének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként.


(2)[10] Az Önkormányzati Elismerő Oklevél adományozására:

a) a képviselő-testület tagja, 
b) társadalmi szervezet,
c) az önkormányzat bármely intézményének vezetője, vagy 
d) az önkormányzat bizottsága  
tehet javaslatot.


(3)[11] [12]​ Az elismerő oklevelet – a Humán Bizottság  előterjesztése alapján –  a képviselő-testület évente többször is adományozhatja.


14. § (1) Az Önkormányzati Elismerő Oklevelet a polgármester írja alá.


(2) A kitüntetetteket kisértékű tárgyjutalom is megilletheti.


(3) Az oklevelet, valamint a tárgyjutalmat a polgármester ünnepélyes keretek között, állami, önkormányzati ünnepen vagy képviselő-testületi ülésen adja át. 


(4) A kitüntetett nevét és az adományozással kapcsolatos adatokat az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a jegyző írja alá.


(5) Az Önkormányzati Elismerő Oklevél a kitüntetett halála után az örökösök birtokában marad.


6. Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél


15. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél” adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét, akik a testvérvárosi kapcsolatok, valamint a határon túli magyarság ügyében és az európai integráció elősegítésében tartósan kiemelkedő érdemeket szereztek.


(2)[13]​ Az „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél” adományozására: 

a) a képviselő-testület tagja, 
b) társadalmi szervezet,
c) az önkormányzat bármely intézményének vezetője, vagy 
d) az önkormányzat bizottsága  
tehet javaslatot.


(3)[14] [15]​ Az elismerő oklevelet – a Humán Bizottság  előterjesztése alapján – a képviselő-testület évente többször is adományozhatja. A javaslat elbírálása során gondosan és körültekintően vizsgálni kell a tevékenység kiemelkedő mértékét.


16. § (1) Az „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevelet” a polgármester írja alá.


(2) A kitüntetetteket kisértékű tárgyjutalom is megilletheti.


(3) Az oklevelet, valamint a tárgyjutalmat a polgármester ünnepélyes keretek között, állami, önkormányzati ünnepen vagy képviselő-testületi ülésen adja át.


(4) A kitüntetett nevét és az adományozással kapcsolatos adatokat az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvbe kell bejegyezni. A bejegyzést a jegyző írja alá.


(5) Az „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél” a kitüntetett halála után az örökösök birtokában marad.


7. A kitüntetések, elismerések visszavonása


17. § (1)[16] [17] A rendelet szerinti kitüntetéseket az önkormányzat Humán Bizottságának javaslatára a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki a kitüntetésekkel járó tiszteletre és megbecsülésre méltatlanná vált.


(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.


(3) Visszavonás esetén az oklevelet, az adományozásról szóló okiratot, az emlékérmet, valamint az érdemérmet a képviselő-testület visszavonó határozatában megjelölt határidőre a város polgármesterének kell visszaadni.


(4) A méltatlanná vált kitüntetett nevét a jegyző az „Enying Város Díszpolgárainak Névkönyvéből” illetve az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésű díszkönyvből törli.


(5) A kitüntetések adományozásáról, valamint a visszavonásról a város lakosságát tájékoztatni kell.


(6) Az „Enying Város Díszpolgára” kitüntetés visszavonását elrendelő határozatot a levéltári előzményekhez csatolni kell.


18. § A visszavonás módjára, az elismerés adományozásának eljárási rendjére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


8. Záró rendelkezések


19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.


(2) Hatályát veszti az Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról szóló 15/2010. (VII. 05.) önkormányzati rendelet.
                             Pődör Gyula s.k.                                                 Szörfi István s.k.
                               polgármester                                                            jegyző[1]

Módosította a 24/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította a 15/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította a 24/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította a 15/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította a 24/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította a 15/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[7]

Módosította a 24/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet

[8]

Módosította a 15/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[9]

Módosította a 24/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet

[10]

Módosította a 15/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[11]

Módosította a 24/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet

[12]

Módosította a 15/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[13]

Módosította a 15/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[14]

Módosította a 24/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet

[15]

Módosította a 15/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet

[16]

Módosította a 24/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet

[17]

Módosította a 15/2013. (V. 30. ) önkormányzati rendelet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!