nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3],[4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


145 622 164,- Ft bevétellel, és 145 622 164,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

             - működési bevételek                                                              3.912.354,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                          31.978.125,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        48.246.101,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                         13.907.947,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                        1.365.580.,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                      3.435.384,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                           39.544.749,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                      7.823.560,- Ft

- dologi kiadás                                                                       40.098.114,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             9.291.584,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.               952.644,- Ft

- Tartalék                                                                              41.169.513.,- Ft


- felhalmozási  célú támogatási bevétel                                42.561.513,- Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                       215.160,- Ft


- beruházási kiadások                                                            1.000 .000,- Ft

- felújítási kiadások                                                                1.392.000,-  Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat Cofog-onkénti (Kormányzati funkció szerinti) bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


6. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[5] A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. február 14.        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.Tapsony 2017. február 15.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Tapsony, 2017. április 07.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Tapsony, 2017. szeptember 20.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Tapsony, 2017. december 01.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Tapsony, 2018. május 30.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
[1]

Az 5/2017. (IV.07.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 08. napjától.

[2]

A 12/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. szeptember 21. napjától.

[3]

A 16/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 02. napjától.

[4]

A 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 31. napjától.

[5]

A 16/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 02. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
6. melléklet
21.5 KB
1. melléklet
60 KB
2. melléklet
15.65 KB
7. melléklet
26 KB
8/a. melléklet
61 KB
8/b. melléklet
35.5 KB
3. melléklet
16.24 KB
4. melléklet
13.46 KB
5. melléklet
22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!