nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-20 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004. (IV. 29.) ÖKT. rendelete módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az 5/2004. (IV. 29.) ÖKT. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1


A R. 2.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


2 (3) Tornyiszentmiklós közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék-elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), a Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat, mint a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagja (Megrendelő) és a ZALAISPA nonprofit ZRT. valamint az alvállalkozója, a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Lenti Templom tér 9. – amely kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató) - között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.

A Közszolgáltató, Tornyiszentmiklós közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett
2024. június 30 napig.

A Közszolgáltató végzi Tornyiszentmiklós települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását, és gondoskodik a szilárd, nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.


A R. 3.§ 1. pontja az alábbiak szerint módosul:


3.§ 1. Háztartási hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§- a (1) bekezdése 21. pontjában meghatározott hulladék.


A R. 10.§-a  az alábbiak szerint módosul:


10.§ (1) Tornyiszentmiklós közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 8960, Lenti Templom tér 9. (továbbiakban: Közszolgáltató).

(2) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék elhelyezéséről a helyi közszolgáltatás útján köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített  gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

A háztartási többlethulladék – az a hulladék, aminek az elhelyezésére már a szabványosított gyűjtőtartályban nincs lehetőség – az erre a célra rendszeresített egyedi megjelölésű „HUKE” feliratú zsákban kerül elszállításra.

(4) A szabványosított gyűjtőedény (kuka) beszerzéséről, pótlásáról, rendeltetésszerű használatáról és tisztántartásáról, valamint a zsák beszerzéséről, pótlásáról, rendeltetésszerű használatáról a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(5) A gyűjtőedény méretét a Közszolgáltató ajánlja föl a természetes személy ingatlanhasználónak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 7.§ és 15.§ - a szabályai szerint.

(6) A településen szelektív hulladékgyűjtésre lehetőség van, szelektív hulladékgyűjtő szigeten, illetve szelektív hulladékgyűjtő zsákokban. A szelektív gyűjtésre alkalmas anyagok, termékek megnevezését a közszolgáltató a rendszeresített közterületi gyűjtőedényeken, illetve zsákon feltünteti. A szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzet tisztántartásáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(7) A naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó hulladék, az egyéb szilárd hulladék, valamint az ipari tevékenység során keletkező szilárd hulladék szemétlerakó helyre történő szállításáról az ingatlan tulajdonosa, használója saját maga vagy a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint köteles gondoskodni.


A R. 11.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(5) Az ingatlantulajdonos (használó) köteles írásban bejelenteni a szolgáltatónak, ha

a)a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, az igény keletkezését követő 15 napon belül. A bejelentésben meg kell jelölni az ingatlanon keletkező rendszeres hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében az ingatlanon állandó vagy tartózkodási címmel rendelkezők számát,

b)a közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését kéri, a szüneteltetés kezdetét megelőző 15 napon belül a várható időtartam pontos közlésével.A R. 14.§-a  az alábbiak szerint módosul:


14.§ (1) A kuka rendszerű tárolóedényekből a közszolgáltató köteles a háztartási hulladékot hetente egy alkalommal összegyűjteni és elszállítani.  A háztartási hulladék rendszeres elszállításának napját a közszolgáltató az igény előzetes egyeztetése után határozza meg és köteles azt betartani.

 (2) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás - továbbiakban Társulás - tagjainak közös tulajdonában lévő, zalaegerszegi 0182/13 hrsz-ú, valamint a zalabéri 3096/12. hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet a Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.

 (3) A települési szilárd hulladék-elhelyezésre és ártalmatlanításra kijelölt, zalaegerszegi 0182/13. hrsz-ú, valamint a zalabéri 3096/12. hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.


A R. 17.§-a  az alábbiak szerint módosul:


17. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak, használónak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Magánszemély díjfizetési kötelezettségét a Koordináló szerv, az NKHV Zrt. által kiállított számla alapján teljesíti.


A R. 18.§-a  az alábbiak szerint módosul:


18.§ (1) A közszolgáltatót a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáért díj illeti meg, amelyet külön jogszabály szerint a Koordináló szerv, az NKHV Zrt. fizet meg a számára.

(2) A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében 2016. április elseje utáni teljesítéshez kapcsolódó kintlévőségeket.


A R. 20.§-a  az alábbiak szerint módosul:


20.§ (1) A közszolgáltatási díj díjösszeg 50%-át az önkormányzat átvállalja:

a)olyan többszemélyes háztartás esetében, ahol a gyermekét egyedül nevelő szülő rendelkezik csak jövedelemmel és a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

b)olyan kétszemélyes háztartás esetében, ahol a család legalább egyik tagja nyugdíjas és az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményben csak az a háztartás részesíthető, ahol nincs nyilvántartott közszolgáltatási díjhátralék.

(3) Az átvállalt kedvezményt a Koordínáló szervnek negyedévente a negyedévet követő hó 15-ig lista alapján téríti meg az önkormányzat.


A R. 21.§-a  az alábbiak szerint módosul:


21.(1) A kedvezmény megállapítása iránti kérelmeket évente egy alkalommal, minden év január 31-ig kell a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalhoz  benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a jogosultság elbírálásához szükséges igazolásokat, dokumentumokat e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalmú jövedelem-nyilatkozatát és a jövedelmekre vonatkozó alábbi igazolásokat:

a)havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban elért nettó átlagkeresetet tartalmazó munkáltatói igazolást,

b)a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nyugdíj összegét igazoló szelvényt,

c)egyéb rendszeres ellátásokról )pl. társadalombiztosítási) a folyósító szerv által a benyújtást megelőző hónapban kifizetett ellátás összegét igazoló szelvényt.

(3) A kérelemről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, amennyiben nincs ellenérdekű ügyfél, a határozatból mellőzhető az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás. A kedvezményre jogosultak listáját minden év február 28-ig meg kell küldeni a Koordináló szerv részére. A Koordináló szerv ezt követően a kedvezményre jogosultak számára a kedvezmény figyelembevételével gondoskodik a közszolgáltatási díj összegének számlázásáról.

(4) A kedvezményre okot adó körülmény megváltozását az igénybevevő köteles 15 napon belül a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnak bejelenteni.   A jogosultsági feltételek megváltozása miatt a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Ket. szabályai szerint dönt a díjfizetési kedvezmény fenntartásáról vagy megszüntetéséről.


Záró rendelkezések


2.§.


E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.


Kelt: Tornyiszentmiklós, 2016. július 18.


           

Végh László                                                                           dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                  jegyző

                                                                                                         


Kihirdetve: 2016. július 19.
                                                                                  dr. Hercz Judit

                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
46.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!