nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-01-02
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 6. § c) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:


„3/A. Hulladék elkülönített gyűjtése, szállítása és elhelyezése


3/B. §


(1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével,

c) gyűjtőszigetek működtetésével,

vagy ezek kombinációjával biztosítja.

(2) Tulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti.

(3) Tulajdonos a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti.

(4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.

(5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a közszolgáltató tájékoztatja.

(6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. 

(7) Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi.

(8) Tulajdonos a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze.


3/C. §


(1) Elkülönített hulladék elhelyezése, előkezelése és ártalmatlanítása az 1. § (6) bekezdés szerinti telepen történik.

(2) Közszolgáltató hulladékgyűjtő udvart üzemeltet:

a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. 

b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1.

(3) Közszolgáltató Sonkád településen gyűjtőszigetet 4954 Sonkád, Rákóczi u. 33. szám alatti közterületen üzemelteti. 

(4) A zöldhulladék átvételét a közszolgáltató a Nagyecsedi Regionális Hulladékkezelő Központ Komposzttelepén biztosítja."


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követően, 2015. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!