nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2017(II.14..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-31 -tól
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2017(II.14..) önkormányzati rendelete
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdés felhatalmazása alapján, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


I. Általános rendelkezések


1. §  A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő önállóan működő intézményekre, valamint a támogatásban részesített jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


II. Az önkormányzat költségvetése


2. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata nélkül) 1.085.186 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 1.085.186 ezer Ft-ban állapítja meg.

         

(2) A Képviselő-testület a működési költségvetés működési bevételi főösszegét 570.616 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 473.801 ezer Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetés felhalmozási bevételi főösszegét
514.570 ezer Ft-ban kiadási főösszegét, 611.385 ezer Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.[1]


(5) A 2017. évi önkormányzati költségvetés hiányt nem tartalmaz.

          

3. §   (1) A Képviselő-testület A 2. § szerinti Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetésének bevételi  főösszegét 527.893 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 431.078 ezer Ft-ban; a felhalmozási költségvetésének bevételi főösszegét 514.570 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 611.385 ezer Ft-ban határozza meg, melyek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok; valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát szerinti részletezésben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.[2]


4. §  A Képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 48.622 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 318 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.[3]


5. §  A Képviselő-testület az Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ 2017. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 85.045 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 635 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2. § szerinti kiadási főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.[4]


6. §   Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2017. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 26.204 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.742 ezer Ft-ban határozza meg, mely költségvetés előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.[5]


7. §  A Képviselő-testület az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 128.784 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.130 ezer Ft-ban határozza meg, mely költségvetés előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.[6]


 8.§  (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak engedélyezett (álláshely) átlagos statisztikai állományi létszáma 65,7 fő.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszám előirányzata 22,6 fő.


III. Az önkormányzati költségvetés bevételei


9. §  (1) Az önkormányzatot megillető, az általános működésének és ágazati feladatainak ellátására biztosított 2017. évi normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatásait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.  

(2) Az önkormányzatot 2017. évben megillető közhatalmi bevételeket, ezen belül az átengedett, megosztott központi adóbevételek jogcím szerinti részletezését, valamint az önkormányzat által kivetett helyi adók jogcímét, összegeit és az adózók számát e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel e rendelet 9. számú melléklete alapján hagyja jóvá.


10. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzati bérlakások és ingatlanok bérleti díját, a közterület-használati díjakat, a temetkezési szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét, a közművesítésbe bevont ingatlanokat terhelő közműfejlesztési hozzájárulások összegét, valamint az építési telkek közmű nélküli vételárát e rendelet 10/I. számú melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal által teljesített szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 10/II. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ intézményében fizetendő terembérleti díjakat e rendelet 10/III. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár intézményében a helyiségek 2017. évre megállapított bérleti díját, továbbá a szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 10/IV. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 10/V. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó intézményi térítési díjait e rendelet 11. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a szociális intézményi térítési díjakat e rendelet 12. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


IV. Az önkormányzati költségvetés kiadásai


11. §  Az önkormányzat által folyósított szociális rászorultságtól függő ellátások  támogatási jogcímek szerint részletezését e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.


12. §  (1) Az önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés dologi kiadások előirányzatán belül 5.000 ezer Ft forrást biztosít.


13. §  (1) Az önkormányzati felhalmozási kiadások részletezését e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évben európai uniós támogatással megvalósuló programot nem tervez.


14. §   Az önkormányzat a településen élő gyerekekre fordított kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.


15. §  (1) A Képviselő-testület a költségvetés eredeti általános tartalékát forrás nélkül állapítja meg, melynek későbbi előirányzatát az előző évi működtetés megtakarításából eredő, jóváhagyást igénylő szabad felhasználású pénzmaradvány képezi majd, amely előre nem tervezhető feladatok finanszírozására fordítható.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez.


V. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


16. §  A költségvetés végrehajtására vonatkozó előirányzat felhasználási tervét e rendelet 15. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


17. §  A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint  a Polgármesteri Hivatal végzi.


18. §  (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, a feladatstruktúra évközi változásáról, vagy egyéb körülmény miatt bekövetkező változásról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A felhalmozási és működési célú tartalék (pénzmaradvány) felosztásának jogát a Képviselő-testület fenntartja.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására

d) az intézmények kiemelt előirányzataik közötti átcsoportosítás engedélyezésére.


19. §  (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézeténél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja, amellyel kapcsolatos intézkedések megtételére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.


20. §  (1) A Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények a 2017. évi költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2)  A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben történhet készpénzes kifizetésként:

a) bérjellegű kifizetések (közfoglalkoztatottak személyi juttatása, eseti megbízási)

b) munkabér előleg

c) belföldi-külföldi kiküldetés

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

f) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, készletbeszerzések, szolgáltatások 100 e Ft összeghatárig,

g) reprezentációs kiadások 100 e Ft összeghatárig,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés

(3) A (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénz kifizetés.


21.§  (1) Bordány Nagyközség Önkormányzata az iskola gyermekétkeztetési feladatokat és az intézményen kívüli gyermekétkeztetést 2017. január 1. napjától az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde közreműködésével biztosítja.

(2) A térítési díj alapját az önkormányzat e rendelet 11. számú mellékletében határozza meg.


22. §  (1) Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a feladat- és
hatáskörébe tartozó környezet- és természetvédelmi feladatok teljesítésének elősegítése érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58 § - a alapján környezetvédelmi alapot hoz létre.


(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy elősegítse az Önkormányzat
környezetvédelmi, természetvédelmi feladatainak ellátását, az alábbi célok elérését:

 1. környezeti károk mérséklése
 2. környezeti ártalmak megelőzése
 3. természeti értékek megóvása
 4. környezeti nevelés, oktatás


          (3) Az Alap bevételi forrásai a következők:

 1. a Bordányi Polgármesteri Hivatal által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,
 2. a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által Bordány Község területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
 3. a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
 4. az Önkormányzat bevételeiből - az éves költségvetési rendeletben meghatározott, környezetvédelmi célokra elkülönített összeg,
 5. az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,
 6. pályázat útján, környezetvédelmi és természetvédelmi célra elnyert összeg,
 7. egyéb, az Alapot illető bevétel


(4) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen:

 1. védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
 2. levegőtisztaság védelme,
 3. zaj- és rezgésvédelem,
 4. vízvédelem,
 5. talajvédelem,
 6. zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,
 7. környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok
  1. készítése költségeinek finanszírozása,
 8. környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel,
 9. környezetvédelmi programok és koncepciók készítése,
 10. környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, a környezet
  1. védelmét elősegítő tevékenység.


(5) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.


(6) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület rendelkezik.


(7) Az Alap összegét az éves költségvetés készítésekor kell tervezni.


(8) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni.


(9) Az alap 2017. évi bevételeit és kiadásait e rendelet 17. számú mellékletében határozza meg.


23. §  (1) Bordány Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. A soron következő költségvetési rendelet módosításkor a költségvetésen átvezetésre kerül.


(2) Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásáról a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet az irányadó.


VI. Záró rendelkezések


24. §  (1) E rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.[1]

módosította: 3/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet

[2]

módosította: 3/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet

[3]

módosította: 3/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet

[4]

módosította: 3/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet

[5]

módosította: 3/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet

[6]

módosította: 3/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet


Csatolmányok

Megnevezés méret
7. sz. melléklet
22.97 KB
8. sz. melléklet
23.49 KB
9. sz. melléklet
13.36 KB
11. sz. melléklet
21.54 KB
13. sz. melléklet
19.08 KB
14. sz. melléklet
12.31 KB
15. sz. melléklet
39.69 KB
16. sz. melléklet
18.57 KB
17. sz. melléklet
11.95 KB
10. sz. melléklet
36.45 KB
1. sz. melléklet
24.98 KB
2. sz. melléklet
36.17 KB
3. sz. melléklet
34.94 KB
4. sz. melléklet
35.06 KB
5. sz. melléklet
34.86 KB
6. sz. melléklet
46.56 KB
12. sz. melléklet
21.48 KB
1. számú
25.08 KB
2. számú
37.94 KB
3. számú
36.26 KB
4. számú
36.53 KB
5. számú
36.31 KB
6. számú
42.51 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!