nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 291 832 167 Ft-ban,

ezen belül:      

               - személyi jellegű kiadások                                      101 394 503 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                    24 407 431 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                72 872 932 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                      9 205 236 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                70 734 978 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.          6 853 722 Ft

               - beruházások                                                            4 341 603 Ft

               - felújítások                                                                1 305 514 Ft

               - egyéb felhalmozási célú kiadások                                 716 248 Ft


b) bevételi főösszegét 380 910 613 Ft-ban

ezen belül:      

               - önkormányzatok működési támogatásai                 197 319 707 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                        42 896 360 Ft

               - közhatalmi bevételek                                              21 788 599 Ft

               - működési bevételek                                                24 140 258 Ft

               - működési célú pénzeszközök átvétele                       2 122 956 Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                          51 581 870 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                   6 756 177 Ft

               - felhalmozási célú támogatások áh-on belülről           33 327 686 Ft

               - felhalmozási bevételek                                               220 000 Ft

               - felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        757 000 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 632 719 280 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait e rendelet 13. melléklete tartalmazza.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Mesztegnyő, 2017. május 29.
           Nagy László Péter                                                           Hajdu Szabina

               polgármester                                                                      jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2017. május 30.                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.74 KB
2. melléklet
14.58 KB
3. melléklet
10.07 KB
4. melléklet
10.1 KB
5. melléklet
11.87 KB
6. melléklet
11.14 KB
7. mellékklet
10.34 KB
8. melléklet
14.32 KB
9. melléklet
13.06 KB
10. melléklet
11.63 KB
11. melléklet
11.73 KB
12. melléklet
12.37 KB
13. melléklet
11.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!