nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2014-04-01 -tól
Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testület

4/2014.(III. 26.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról


Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - a Vgtv. 4.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1. §


E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek meghatározzák Kaposfő község közigazgatási területén belül keletkezett a közüzemi csatornahálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését.


A rendelet hatálya

2. §


(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanon keletkezett ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Vgtv. 44/B.§-ában meghatározott ingatlan tulajdonosra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).


(3) A rendelet területi hatálya kiterjed Kaposfő község teljes közigazgatási területére.


(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra valamint az ezzel összefüggő tevékenységekre. 


(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kezeléséről, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. II. közszolgáltatás ellátása

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, a közszolgáltatás ellátására meghirdetett pályázatot elnyerő Orsós Imre egyéni vállalkozó (7523 Kaposfő, Dózsa György utca 58. szám alatti lakos közszolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) 2014. április 1. – 2014. december 31. közötti időszakban kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.


(2) Az összegyűjtött szennyvizet a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (7400 Kaposvár, Cseri út 16.), vagy a Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.) (továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett szennyvíztelepre, kell elszállítani, az ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos feladatokat ellátni.


A közszolgáltatás ellátásának rendje

4. §


(1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.


(3) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan agyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát. 


(4) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató – a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett - megtagadhatja annak elszállítását. 


(5) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 


(6) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az annak begyűjtésére e rendelet 3.§() bekezdésében megjelölt feljogosított hulladékkezelőnek, a szolgáltatónak köteles átadni.  


(7) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a Szolgáltatónál személyesen, írásban, e-mail-en vagy telefonon megrendelni. A Szolgáltató a megrendelésnek három munkanapon belül köteles eleget tenni, a szállítás várható időpontjának megjelölésével.


(8) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5.§


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 6. §-ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.


(2) A közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról – ide nem értve a szolgáltatási díj év elei változását - a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban, köteles értesíteni. Ha előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a Szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. 


(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell elvégezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.


(4) A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és  építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.


(5) A Szolgáltató köteles a szolgáltatással összefüggő valamennyi panaszt megvizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a panaszost 30 napon belül írásban tájékoztatni. 


(6) A Szolgáltató köteles elérhetőségéről (levelezési cím, telefonszám, email cím) a lakosságot értesíteni. A szolgáltató elérhetőségét Kaposfő Község Önkormányzata honlapján is közzéteszi. 


(7) A szolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni.


(8) A közszolgáltató köteles a szennyvíztelepre történő belépéskor az "ellenőrző szelvény” ürítő helyen maradó példányát a szennyvíztelepen leadni.


(9) A közszolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek.


(10) A közszolgáltatás rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


(11) A Szolgáltató köteles a szolgáltatással összefüggő valamennyi panaszt megvizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a panaszost 30 napon belül írásban tájékoztatni. 


III.

A szolgáltatásra vonatkozó egyéb előírások

6.§


(1) A háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása kizárólag az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


(2) A gyűjtésre és szállításra használt eszközökön a szolgáltató nevét, azonosító számát, jelét jól olvasható,  nagyobb távolságból is beazonosítható módon, az alapszíntől eltérő színű felületen fel kell tüntetni.


(3) Amennyiben a szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a    közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie kell.


Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei

7.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá elhelyezéséről vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezését a legalacsonyabb szinten tartsa,  

b) az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az elszállításra való átvételig a külön jogszabályban előírtak szerint ideiglenesen gyűjtse, illetve tárolja,  

c) Az 1. § szerinti ingatlan tulajdonosa a háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére - a Vgtv. 44/B. §-a alapján - e rendeletben meghatározott a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe venni,  

d) a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, ne idézzen elő talaj- vagy talajvízszennyezést.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez szükséges feltételeket - különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét - biztosítani.


(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles az e rendeletben meghatározott díjat megfizetni.


A közszolgáltatási szerződés létrejötte

8.§


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó írásos szerződés az önkormányzat és a közszolgáltató között a Vgtv. 44/G.§ -ban foglaltak alapján jön létre.


(2) A háztartási szennyvíz elszállítását, a szolgáltatást igénybevevőnek kell a közszolgáltatónál megrendelnie.


A közszolgáltatás díja

9.§


(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért  közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


(2) A közszolgáltatás díja egytényezős, melyet a  Képviselő-testület határoz meg. A szennyvíz gyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos lakossági igénybevétel esetén 9.000.- Ft/5 m3, közületi igénybevétel 10.000.- Ft/5 m3 díjat köteles fizetni.


(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kézpénzben kell kiegyenlíteni. 


(4) A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.


(5) A szolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év október 31-ig jelezheti a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé.


Kedvezmények, mentességek

10.§


(1) Az ingatlantulajdonost nem terheli az 8.§ szakaszban megfogalmazott kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana, illetve lakásingatlana, ahol nem tartózkodik senki, illetve nem keletkezik olyan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, amelyet tárolnia kell.


(2) A szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a lakosok támogatásban részesülnek.


(3) A támogatást az ingatlantulajdonos a számla bemutatásával a Hivatal pénztáránál igényelheti, a szolgáltatás igénybevételét követő 60 napon belül. Ezt követően az igény elévül.


A rendelkezések betartásának ellenőrzése

11.§


(1) A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről, a  helyi önkormányzat gondoskodik.


(2) A szennyvíztelep üzemeltető a közszolgáltató által átadott és havonta összegyűjtött "ellenőrző szelvények" ürítő helyen maradó példányait a Hivatalnak megküldi.


(3) A közszolgáltatót a közszolgáltatásból ki kell zárni, amennyiben a háztartásoknál keletkezett és általa összegyűjtött szennyvizet nem a 4. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. A kizárásról a képviselő-testület dönt.


A közszolgáltatási szerződés létrejötte

12.§


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó írásos szerződés az önkormányzat és a közszolgáltató között a Vgtv. 44/G.§ -ban foglaltak alapján jön létre.


(2) A háztartási szennyvíz elszállítását, a szolgáltatást igénybevevőnek kell a közszolgáltatónál megrendelnie.


A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

13.§


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét, a háztartási szennyvizet fogadó létesítményt,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit.


Az időlegesen használt és nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok ingatlanok

14.§


(1) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni. 


(2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, nem használt ingatlana esetében, ahol szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltató felé.


Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

15.§


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok és lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az infor-mációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. (2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok csak a cél megvalósulásához szükséges  mértékben és ideig kezelhetők.


(3) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kötéles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlan-tulajdonos (illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult) azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, ill. közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.


(5) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


IV.


Záró rendelkezések

16.§


(1) E rendelet a 2014. április 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (XII. 16.) rendelete, valamint az azt módosító 20/2011.  (XII. 16.) önkormányzati rendelet, 15/2008.  (XII. 19.) önkormányzati rendelet, 19/2007.  (XII. 19.) önkormányzati rendelet, 1/2006.  (II. 09.) önkormányzati rendelet.


Jogharmonizációs záradék

17.§


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Kaposfő, 2014. március 26.


                           Sztányi Tibor                                              Gyura Tiborné           

                           polgármester                                                        jegyző                        


Rendelet kihirdetésének napja: 2014. március 27.

           Gyura Tiborné

                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
4_2014.(III.26.)ör
423.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!