nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-23 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról


Somogyszentpál  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokról a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

 1. §.


 1. A rendelet célja, hogy Somogszentpál Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre vonatkozó eljárást.
 2. Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását.

Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet.

 1. Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt az önkormányzat támogatást.
 2. A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
 3. Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez.
 4. A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.
 5. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a képviselő-testületet a soron következő rendes ülése, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja.


A támogatás nyújtásának feltételei


2.§.


 1. A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a község lakosságának érdekeit szolgálja.
 2. A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban is a pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.


Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása

3.§.


 1. A hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb május 15-ig.
 2. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
 1. a pályázat kiírójának a megnevezését,
 2. a pályázat célját, a támogatandó célokat,
 3. a pályázat benyújtására jogosultak körét,
 4. a pályázat tartalmi elemeit,
 5. a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,
 6. a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
 7. a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
 8. a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét,
 9. az eredményről történő értesítés módját, határidejét,
 10. a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,
 11. a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
 12. az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét,
 13. az ellenőrzés módját.
 1. A pályázati felhívást az önkormányzat hirdetőtábláin kell közzétenni.
 2. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
 1. a pályázató megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásban vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
 2. a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
 3. a pályázat nevét,
 4. az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.


 1. a pályázathoz csatolandó dokumentumok:
 1. a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről,
 2. a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul,
 3. a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§. (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
 4. a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. §. (1) bekezdés szerinti érintettségről.


4.§.


 1. Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni. Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor.

A pályázatokat írásban egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani. (1.melléklet)

 1. A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30 nap.
 2. A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.
 3. Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja a pályázatához.
 4. A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.
 5. Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen eseten egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.


Egyedi kérelem


5.§.


 1. Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a polgármester 30 napon belül dönt.
 2. Az egyedi kérelem elbírálásának eljárásrendjére a 6. §. (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.
 3. A polgármester által egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi  kérelemben megjelölt természetes személy, ill. szervezet, közösség képviselője részére.
 4. Az egyedi kérelmek alapján odaítélt támogatások összege utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre.
 5. Az egyedi kérelemre történő támogatás esetenként a 30.000,-Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

A pályázat elbírálása


6.§.


 1. Az alapítványoktól beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.
 2. A képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül dönt.
 3. Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, önszerveződő közösség, amely
 1. benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
 2. a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat,
 3. lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
 4. a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.
 1. A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:
 1. a támogatott szervezet pontos megjelölését,
 2. a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét,
 3. a támogatás összegét,
 4. a támogatással történő elszámolás határidejét,
 5. a Knyt. 17. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslati felhívást.
 1. A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre, elsősorban a támogatott pénzintézeti számlájára való átutalással.


A pénzügyi támogatás felhasználása


7.§.


 1. A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.
 2. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
 1. a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,
 2. a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
 3. a támogatott cél pontos meghatározását,
 4. a támogatás összegét,
 5. azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,
 6. támogatással történő elszámolás határidejét, módját.
 1. A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
 2. A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.


A támogatással történő elszámolás


8. §.


 1. A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.
 2. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.
 3. A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költség végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
 4. A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal.
 5. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „…….Ft Somogyszentpál Község Önkormányzatával kötött …számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.
 6. Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.
 7. Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 301. §. (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.


A pénzügyi támogatás nyilvánossága


9.§.


A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat hirdetőtábláin való közzététel útján.


Záró rendelkezések


10. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba


         Dr. Berényi Sándor  sk.                                                                 Babina Sándor sk.

             polgármester                                                                                   jegyző

Szerkesztés...Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet melléklet
126.29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!