nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (III.9.)
Hatályos:2017-04-01 - 2018-03-31
Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (III.9.)
az étkeztetés nyersanyag normáiról, a gyermekétkeztetés, a szociális étkezés valamint az intézményi és egyéb étkezés térítési díjairól

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdése, és a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetés nyersanyag normáiról, a gyermekétkeztetés, a szociális étkezés valamint az intézményi és egyéb étkeztetés térítési díjairól a következő rendeletet alkotja:


Nyersanyagnorma

1. §[1]


A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményhez tartozó konyhán az alábbi összegű nyersanyag normákat kell alkalmazni:

a) az óvodai gyermekétkeztetési élelmezési nyersanyagnorma

aa) napi háromszori étkezésre 274,- Ft

ab) ebéd esetében 164,- Ft

ac) reggeli esetében 55,- Ft

ad) uzsonna esetében 55,- Ft

b) az általános iskolai gyermekétkeztetés nyersanyagnormája

ba) napi háromszori étkezésre 338,- Ft

bb) ebéd esetében 220,- Ft

bc) reggeli esetében 59 Ft

bd) uzsonna esetében 59 Ft,

c) a szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormája

ca) 6 éves korig 164,- Ft

cb) 6 évestől 14 éves korig 220,- Ft

cc) 14 év feletti gyermek esetén 291,- Ft,

d) a felnőtt étkezők nyersanyagnormája napi 291,- Ft.Térítési díj


2. §[2]


(1) A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményhez tartozó konyhán a (2)-(3) bekezdésben meghatározott összegű térítési díjakat kell megfizetni.


(2) Az óvodás gyermekek étkezését illetően fizetendő térítési díj összege naponta

a) kizárólag déli meleg főétkezés esetén 208,- Ft,

b) déli meleg főétkezés melletti egy kisétkezés esetén 278,- Ft és

c) déli meleg főétkezés melletti két kisétkezés esetén 348,- Ft.


(3) Az általános iskolás gyermekek étkezését illetően fizetendő térítési díj összege naponta

a) kizárólag déli meleg főétkezés esetén 279,- Ft,

b) déli meleg főétkezés melletti egy kisétkezés esetén 354,- Ft és

c) déli meleg főétkezés melletti két kisétkezés esetén 429,- Ft.


(4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.


3. §[3]


Az étkezést igénybe vevő Ősi Község Önkormányzatánál alkalmazásban álló óvodai és konyhai dolgozók, illetve egyéb intézményi dolgozók (közalkalmazottak és köztisztviselők) térítési díjának összege térítési díjának összege 491,- Ft mely az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.


4. §


(1)[4] Nyugdíjas étkezők által igénybe vett ebéd térítési díja 511,- Ft mely térítési díj az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.


(2) Nyugdíjas étkezőnek azt az Ősi Községben lakóhellyel rendelkező nyugdíjas lakost kell tekinteni, aki e tényt az élelmezésvezetőnél személyi igazolványával, illetve lakóhelyét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyó év januárjában kiállított igazolással (tartalma: saját jogú ellátás, hozzátartozói ellátás) igazolja. A kedvezményes étkezésre való jogosultság igazolása érdekében az élelmezésvezető a bemutatott dokumentumokról fénymásolatot készít, melyet az élelmezési naplóval együtt kezel.


5. §[5]


Az egyéb, csak ebédet igénybe vevők („külső” étkezők) térítési díja 611,- Ft mely térítési díj az általános forgalmi adót is tartalmazza.


6. §[6]


A szociális étkezés intézményi térítési díja 290,- Ft/nap.


6/A. §[7]


A helyettes szülői ellátás térítési díja 2017. április 1. napjától 1920,- Ft/nap, 57.600,- Ft/hó.


Záró rendelkezések


7. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) Ezen rendeletben foglaltakat – a 6. § kivételével - 2010. március 1-étől kell alkalmazni.  


(3) A Rendelet 6. §-a 2010. április 1. napján lép hatályba.


(4) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az étkeztetés nyersanyag normáiról, a gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés térítési díjairól szóló 2/2009. (02. 27.) Ősi Önk. rendelete, valamint az ezt módosító a 14/2009. (06. 30.) Ősi Önk. rendelete hatályát veszíti.


(5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.[1]

Módosította: 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől

[2]

Módosította: 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől

[3]

Módosította: 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől

[4]

Módosította: 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől

[5]

Módosította: 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől

[6]

Módosította: 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől

[7]

Módosította: 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2017. április 1-jétől

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!