nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (VIII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-13 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (VIII.12.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (VIII.12.) számú önkormányzati rendelete a 2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja


  1. §


E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők számára megállapítsa azokat a helyi szabályokat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozóinak az alaptörvényben foglalt alap- közép és felsőfokú oktatáshoz való jogainak érvényesítéséhez.


Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai


2. §


(1) Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

a) Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2019/2020 tanévre beiratkozott, és

b) bejelentett lakóhellyel rendelkezik Somogysámson Község Önkormányzat közigazgatási területén, és

c) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója, illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.


3. §


A támogatás mértéke


(1) A 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő gyermeket, fiatalkorút, fiatal felnőttet 2019. évben egyszeri iskolakezdési támogatás illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke általános iskolás tanulók esetében 7.500 -Ft/fő, középfokú oktatási intézményben tanulók esetében 15.000 - Ft/fő és felsőfokú oktatási intézményben tanulók esetében 15.000 - Ft/fő.


4. §


Az e rendelet szerinti támogatás legfeljebb 2019. szeptember 30. napjáig vehető igénybe.


5. §


(1) Az iskolakezdési támogatás igénybevételét megelőzően a kérelmet benyújtó szülőnek vagy hallgatónak írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek fennállásáról, az 1. melléklet szerint. A tanulói, hallgatói jogviszony fennállását iskolalátogatási igazolással bizonyítani kell, az adott tanévben szeptember 30.-ig.

(2) Aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.


    6. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e rendelet szerinti támogatás nyújtására.


  7.§


(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. november 1. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi iskolakezdési támogatásról  szóló 6/2019. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelete.Somogysámson, 2019. augusztus 12.


   Farkas János                                                                       Dr. Árvai Tibor                                       polgármester                                                                            aljegyzőZáradék:

A rendelet 2019. augusztus 12. napján kihirdetésre került.Dr. Árvai Tibor

      aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
14.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!