nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (XI.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-10 - 2018-11-27
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (XI.9.) önkormányzati rendelete
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról.

Sonkád Község Önkormányzata képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1. § (1) Sonkád Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) – az éves költségvetésében külön erre a célra meghatározott előirányzat figyelembe vételével – évente szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosít e rendeletben foglaltak szerint. 

(2) A rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő személyekre terjed ki.

(3) A támogatás iránti kérelmet évente december 31. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalához (4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.). A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást.2. Szociális célú tüzelőanyag támogatás


2. § (1) Szociális célú tüzelőanyag támogatás (továbbiakban: támogatás) nyújtható annak a kérelmezőnek (továbbiakban: kérelmező), aki a tulajdonában vagy bérleményében álló lakás téli fűtését tűzifával oldja meg és háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át.

(2) Az elbírálás során előnyt élvez az a kérelmező, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerint

 aa) aktív korúak ellátására,

 ab) időskorúak járadékára

jogosult,

b) az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet szerint - tekintet nélkül annak természetbeli vagy pénzbeli formában történő nyújtására - havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásban részesül,

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) Az önkormányzat – az 1. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – támogatásban részesíti azt, aki december hónapban

a) a (2) bekezdés b) pontja szerint lakhatási támogatásban részesül,

b) a (2) bekezdés c) pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

(4) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa, a (3) bekezdésben foglaltak kivételével az önkormányzat által a kiegészítő támogatásra benyújtott pályázat elbírálását követően kapott mennyiség erejéig.


3. Záró rendelkezés


3. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a.


                         Iszák Tibor s.k.                                                                    Szabó István s.k.

                          Polgármester                                                                          Jegyző       Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 9.


Szabó István s.k.

jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!