nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (VI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-14 - 2016-06-19
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (VI.14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012.(IX.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet az alábbi 14/A. §- sal egészül ki:

14/A.§ A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 15/2016.(VI.14.) számú rendelet mellékletében foglalt telkek vonatkozásában a közművesítés költségeiről Jászapáti Városi Önkormányzat számlát állít ki.

A számla ellenértékét a vevő a tulajdonjog átruházási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles kiegyenlíteni.


2. §


E rendelet 2016. június 14. napján 17 órakor lép hatályba.              Farkas Ferenc sk.                                                                   Biróné dr. Boros Anikó sk.

              polgármester                                                                                    jegyző
  

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2016. június 14. napján 17 órakor kerül kihirdetésre.
                                                                                                          Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!