nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000 (V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-01 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000 (V.10.) önkormányzati rendelete
REGÖLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 82.§-ának felhatalmazásával élve az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az Országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) sz. kormányrendelet (a továbbiakban OTÉK) alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


A rendelet hatálya


/1/ Jelen önkormányzati rendelet hatálya Regöly község közigazgatási területére (a továbbiakban: tervezési terület) terjed ki.


/2/ Jelen rendelet csak a mellékletét képező külterületi és belterületi szabályozási tervvel együtt érvényes, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.


/3/ A település területének szabályozása az OTÉK vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai, illetve az OTÉK 2. sz. mellékletében található jelkulcs alapján nyugszik, és eszerint értelmezendő.


/4/ A település területén területet felhasználni, telket alakítani, épületet építeni, felújítani, korszerűsíteni, utat építeni, közművezetékeket és műtárgyakat elhelyezni, illetve ilyen célokra hatósági engedélyt adni - az országos érvényű hatályos jogszabályok betartása mellett - csak jelen rendelet és szabályozási terv rendelkezéseinek egyidejű betartásával lehetséges. Az itt nem szabályozott kérdésekben az OTÉK alapján kell eljárni.


2. §.


A belterületi határ megállapítása


A település belterületi határvonalának megváltoztatásáról a Községi Önkormányzat határozattal dönthet, de a jelenlegi belterületből csak olyan terület zárható ki, amely a rendezési terv szerint beépítésre nem szánt terület, és a belterületbe csak olyan terület vonható, amely a rendezési terv szerint beépítésre szánt területként jelölt a szabályozási terven.


3. §.


A tervezési területre vonatkozó általános építési előírások


/1/ Építési telekre vonatkozó általános előírások:

 a./ [1]

b./ A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig a keletkező szennyvizeket zárt tározóban kell gyűjteni, vagy vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíztisztító berendezéssel kell kezelni. Utóbbi megoldás azonban feltételhez kötött építési tilalommal érintett területen nem alkalmazható.

c./ A telekkönyv szerint házhelyként nyilvántartott, az övezeti előírásokban meghatározott legkisebb teleknél szűkebb paraméterekkel rendelkező telek is a beépítettségre, benapozásra és épületek közötti távolságokra vonatkozó előírások betartása mellett beépíthető.


/2/ Épület elhelyezésére vonatkozó általános előírások:

a./ Megengedett legnagyobb beépítettség új építés esetén: övezeti jel szerint. Kialakult helyzetben, ennél nagyobb mértékben beépített telken álló épület is korszerűsíthető, tetőtérrel bővíthető, azonban a telek meglévő beépítettsége tovább nem növelhető.

b./ [2] Építési hely: Új épület csak a szabályozási terven jelölt építési határvonalakon belül helyezhető el, az OTÉK szerinti oldal- és hátsókertek megtartásával. A jelen terv jóváhagyása előtt az építési határvonalon kívül építési engedéllyel elhelyezett épület is korszerűsíthető és felfelé bővíthető, új épületszárny azonban csak a kijelölt építési helyen belül létesíthető. Oldalkert szélességét az OTÉK 36.§. /2/ pont szerint kell biztosítani. Hátsókert mélysége a hátsó építési vonal szerint; de legalább az OTÉK 35.§. /4/ pontja szerint biztosítandó.

c./ Szabályozási vonalon kívül eső, vagy szabályozási vonallal átszelt épület szabályozási vonalon kívül eső része is igény esetén felújítható, azonban a tervezett közterületi részen nem bővíthető.


/3/ Épület kialakítására vonatkozó általános előírások:

(Műemléki környezetben a műemlékvédelmi hatóság ettől eltérő követelményeket is megállapíthat)

a./ [3]

b./ [4]

c./ Új épület építése, vagy a meglévő korszerűsítése csak az OTÉK 42. §-ában előírt gépjármű várakozó- és tároló-helyek biztosítása esetén engedélyezhető. Lakóterületen a gépjármű-tárolóhely telken belül, intézményeknél vagy telken belül, vagy az Önkormányzattal és a közút kezelőjével egyeztetett módon, közterületen biztosítandó.

d./ Megengedett legnagyobb építménymagasság: Új építés esetén övezeti jel szerint. Meglévő, ennél magasabb épület az építménymagasság további növelése nélkül korszerűsíthető, bővíthető.

e./ Terepszint alatti építmények (pince) a terepszint alatt legfeljebb egy szint (-3,5 m járószint) mélységig létesíthetők, a talajmechanikai és talajvízviszonyok figyelembevételével.


/4/ Az épített környezet alakításának egyéb előírásai:

a./ [5]

b./[6]


4. §.


A tervezési terület felhasználása


/1/ A tervezési terület

a./ beépítésre szánt, ezen belül:

     -  lakó

     -  vegyes

     -  gazdasági

     -  különleges


b./ beépítésre nem szánt, ezen belül:

     -  közlekedési - közműelhelyezési

     -  zöld

     -  erdő

     -  mezőgazdasági

     -  egyéb

területfelhasználási egységeket tartalmaz.


/2/ Olyan területen, ahol a szabályozási terv a jelenlegi területfelhasználás mellett távlati területfelhasználást is megjelöl, ott az építési engedélyezési eljárásban mindaddig a jelenlegi területfelhasználásnak megfelelően kell eljárni, amíg az Önkormányzat határozattal nem dönt a megjelölt későbbi területfelhasználás hatálybalépéséről.


5.§.


FL övezeti jelű falusias lakóterületek szabályozása


Az övezet területén az OTÉK 14.§. előírásai mellett az alábbi szabályok betartandók:


/1/ Az övezet tömbjén megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,5.


/2/ Telekalakítás esetén kialakítható új telek

- legkisebb szélessége: 16 m

- legkisebb mélysége: 40 m

- legkisebb területe: övezeti jel szerint

- biztosítandó zöldfelületi részarány új építés esetén: legalább 50 % (házikerttel együtt)


/3/ Beépítési mód: övezeti jel szerint ( O = oldalhatáron álló: az északi vagy az utcában kialakult telekhatárra vonatkozóan), azonban 20 m-nél szélesebb telken épület szabadon állóan is elhelyezhető.


/4/ Megengedett építménymagasság: övezeti jel szerint


/5/ A területen haszonállat-tartás a háztáji szükségletek mértékéig az Önkormányzat állattartási rendeletében szabályozott módon lehetséges.


6. §.


KV és TV övezeti jelű központi, illetve településközponti vegyes területek szabályozása


Az övezet területén az OTÉK 16. §. előírásai mellett az alábbi szabályok betartandók:


/1/ Az övezet területén megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,8


/2/ Telekalakítás esetén kialakítható új telek:

      - legkisebb területe: övezeti jel szerint

      - biztosítandó zöldfelületi részarány oktatási-nevelési intézményeknél legalább 50%, nevelőotthonnál legalább 60 %.


/3/ Beépítési mód: övezeti jel szerint


/4/ Megengedett építménymagasság: övezeti jel szerint.


/5/ A területen haszonállat-tartás nem engedélyezett.


7. §.


IG, KG és MG övezeti jelű ipari-gazdasági és mezőgazdasági üzemi területek szabályozása


[7]Az övezet területén az OTÉK 19. és 20.§. előírásai mellett az alábbi szabályok betartandók:


/1/ Az övezet területén megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,8


/2/ Telekalakítás esetén kialakítható új telek

      - legkisebb területe: övezeti jel szerint

      - biztosítandó zöldfelületi részarány: legalább 30 %.


/3/ [8]


/4/ Megengedett legnagyobb építménymagasság: övezeti jel szerint.


/5/ Mezőgazdasági üzemi területen nagyüzemi állattartás a közegészségügyi, környezetvédelmi és állategészségügyi hatósági előírások betartásával lehetséges.


/6/ [9]


8. §.


T, D és S övezeti jelű különleges területek szabályozása


Különleges területeken az OTÉK 24. §. előírásai mellett az alábbi szabályok betartandók:


/1/ T övezeti jelű temetőterület szabályozása

a./ Temető területén csak a temetkezéshez tartozó, illetve azt kiszolgáló épületek és létesítmények (kápolna, halottasház, ravatalozó, síremlékek, kripták, urnahelyek) valamint úthálózat, közművek, utcabútorok, képzőművészeti alkotások és növényzet helyezhetők el.

b./ A temető kegyeleti okokból bekerítendő.

c./ Temető kerítése mentén 10 m távolságon belül új temetkezés nem engedhető meg, e sávban növényzet (fasor) telepítendő.


/2/ S övezeti jelű sportterület szabályozása

      Sportterületen csak sportpályák, sportlétesítmények, valamint ezekhez tartozó kiszolgáló épületek és létesítmények helyezhetők el.


/3/ D övezeti jelű dögkút területének szabályozása

      A területen csak állati tetemek elhelyezésére szolgáló dögkút létesíthető, a vonatkozó közegészségügyi, környezetvédelmi és állategészségügyi előírások betartásával.


9. §.


K és VA övezeti jelű közlekedési-közmű, illetve vasúti területek szabályozása


Közlekedési területeken az OTÉK 26. §. előírásai mellett az alábbi szabályok betartandók:


/1/ Közlekedési területnek minősülnek a szabályozási tervlapokon szabályozási vonalakkal meghatározott meglévő és tervezett utak, utcák, közterek és vasúti területek.


/2/ A közutak számára biztosítandó közterületi (szabályozási) szélességeket a szabályozási tervlapok tüntetik fel.


/3/ Külterületi dűlőutak szabályozási szélessége legalább 8 m.


/4/ Szabályozási vonallal meghatározott útszélesítésre kijelölt telekterületrészleten álló meglévő épület vagy épületrész felújítható és korszerűsíthető, de a közterületnek kijelölt területrészen a továbbiakban nem bővíthető (tetőtér-ráépítés sem engedélyezhető).


/5/ Vasúti területen csak vasúti pálya, valamint a vasúti közlekedés üzemben tartásához szükséges műtárgyak, hírközlő és biztonsági berendezések és kiszolgáló épületek helyezhetők el.


10. §.


KP övezeti jelű zöldterületek szabályozása


/1/ Az övezet területén az OTÉK 27. §. előírásai betartandók.


11. §.


E övezeti jelű erdőterületek szabályozása


/1/ Az övezet területén az OTÉK 28. §. előírásai betartandók.


12. §.


M és MK övezeti jelű mezőgazdasági, illetve kertgazdasági területek szabályozása


/1/ A területen az OTÉK 29.§. előírásai mellett az alábbi szabályok betartandók:


/2/ Az övezetben épület nádas és rét területen, valamint olyan helyen, ahol a nyugalmi talajvízszint - 1,0 m fölött áll, nem helyezhető el.


/3/ Telekalakítás esetén kertgazdasági területen nem alakítható ki 1500 m2-nél kisebb, illetve 14 m átlagos szélességnél keskenyebb telek; mezőgazdasági területen pedig 5000 m2-nél kisebb földrészlet. Új telek és új földrészlet csak közvetlen közúti kapcsolattal, vagy saját tulajdonú magánúttal megközelíthető módon alakítható ki.


/4/[10] Kertgazdasági területen 720 m2-t meghaladó telken legfeljebb 3 %-os beépítettséggel, szabadon állóan, legfeljebb 3,5 m építménymagasságú gazdasági épület helyezhető el.


/5/ Kertgazdasági területen állattartás csak a háztáji szükségletek mértékéig engedhető meg.13. §.


VT övezeti jelű, egyéb (vízgazdálkodási területek szabályozása


A területen az OTÉK 30. §. előírásai az alábbi szabályok mellett betartandók:


/1/ [11]


14. §.


Építési tilalmak és korlátozások


/1/ [12] Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom rendelendő el a szabályozási tervlapon jelölt ingatlanokon /Arany J. u., Dózsa Gy. u., Jókai u., Kinizsi u., Munkácsy u., Szabadság u., Váralja u., Zrínyi u.).

Az érintett térségben, illetve löszpartfalaktól mért 200 m távolságon belül szennyvíz-szikkasztás nem engedélyezhető.


/2/ Új lakó-, vendéglátó-, oktatási vagy egészségügyi létesítmény beépítésre szánt területétől betartandó védőtávolságok:

a./ [13] Meglévő nagyüzemi állattartó telepektől 300 m;.

b./ Szárazdi szennyvíztisztító teleptől 500 m.


/3/ [14]


/4/ [15]


/5/ Nagyfeszültségű elektromos vezetékek mentén az MSZ 151/5 szabvány előírásai betartandók.


15. §.


A települési környezet védelmének szabályozása


/1/ A településen keletkező kommunális szilárd hulladékokat az Önkormányzat által erre kijelölt vállalkozó feladata rendszeresen gyűjteni és a kijelölt, engedéllyel rendelkező lerakóhelyre (Hőgyészi szeméttelep) szállítani.


/2/ A településen keletkező kommunális folyékony hulladékot (szippantott szennyvizet) erre engedéllyel rendelkező vállalkozó gyűjtheti, és erre kijelölt, engedéllyel rendelkező ürítőhelyre (Szárazdi szennyvíztisztító) kell szállítani.


/3/ A település területén elhullott állatok tetemeit a községi dögkútban kell elhelyezni.


/4/ A település területén minden új üzemi létesítmény, vagy meglévő üzem területén tervezett technológiaváltás engedélyezéséhez üzemelés-technológiai terv készítendő, melyben igazolandó, hogy a tervezett technológia környezeti hatásai nem okoznak határérték túllépést a legközelebbi lakó-, illetve vegyes területeken.


/5/ [16]


/6/ A település lakó-, vegyes- és zöldterületei „Védett I.” levegőtisztaság-védelmi kategóriába tartoznak.


/7/ [17]


16. §.


A természet védelmének szabályozása


/1/ Természetvédelmi területeken (Pacsmagi tavak) minden tevékenység és létesítmény-elhelyezés a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásaival összhangban történhet. Természetvédelmi területeken csak az MI 13-39-1990. és az MI 13-195.sz. műszaki irányelvekben meghatározott tevékenységek folytathatók.


/2/ A természetvédelmi területekkel közvetlenül határos területfelhasználási egységeken tervezett fejlesztéseket a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni kell.


/3/ [18]


/4/ A területen csak exsztenzív jellegű természet- és környezetkímélő gazdálkodás folytatható.


/5/ [19]


17. §.


A műemlékvédelem és a régészeti területek szabályozása/1/ [20] A településen található műemlékek védelme érdekében be kell tartani a Műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény vonatkozó előírásait.


/2/ Régészeti szempontból frekventált területen történő minden új, földmunkával járó épület, út vagy közműépítés, illetve tereprendezés engedélyezése előtt bejelentést kell tenni a Megyei Múzeum Igazgatóságnak.


18. §.[21]


A helyi értékek védelmének szabályozása


[22]

/1/[23]

/2/ [24]

/3/ [25]

/4/ [26]

/5/ [27]

/6/ [28]

/7/ [29]

/8/ [30]

/9/ [31]

/10/ [32]

/11/ [33]

/12/ [34]

/13/ [35]

/14/ [36]

/15/ [37]

/16/ [38]

/17/ [39]

/18/ [40]

/19/ [41]

/20/ [42]

/21/ [43]


19. §.


Tűzvédelem


/1/ [44]


/2/ A szükséges oltóvizet közművesített területen földfeletti tűzcsapokról kell biztosítani.


20. §.


Földtani követelmények


/1/ [45]


21. §.


Záró rendelkezések

/1/ [46]


/2/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.                          Dávid Sándor sk.                                                  Fellinger Károlyné sk.

                          polgármester                                                             jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2000. május 10.
                                                                                                     Fellinger Károlyné sk.

                                                                                                               jegyzőEgységes szerkezetbe foglalva:

Regöly, 2018. április 26.

                                                                                                

                                                                                                               Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[2]

Módosította a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (1) bekezdése.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[7]

Módosította a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (2) bekezdése.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[10]

Módosította a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[12]

Módosította a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (3) bekezdése.

[13]

Módosította a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (4) bekezdése.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[15]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[16]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[17]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[18]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[19]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[20]

Módosította a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (5) bekezdése.

[21]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[22]

Módosította a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (6) bekezdése.

[23]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[24]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[25]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[26]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[27]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[28]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[29]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[30]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[31]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[32]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[33]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[34]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[35]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[36]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[37]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[38]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[39]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[40]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[41]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[42]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (IV.26.) Ör 45.§-a.

[43]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[44]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[45]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.22.) Ör 1.§ (7) bekezdése.

[46]

Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (IV.24.) számú önkormányzati rendelet.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!