nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-07-18 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VII.18.) önkormányzati rendelete
a temetők használatának rendjéről

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testületének

      9 /2013. (VII.18.) önkormányzati rendelet

a temetők használatának rendjéről


Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40. § és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Várkesző  község közigazgatási területén lévő köztemetőre, továbbá ezek fenntartásával, üzemeltetésével és a temetkezésekkel kapcsolatos

tevékenységekre, valamint azok folytatóira.


(2) Várkesző  Község közigazgatási területén működő köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi  20/1. hrsz-ú, valamint a Várkeszői Római katolikus Egyházközösség tulajdonában lévő 20/2. hrsz-ú ingatlanon fekszik.


A köztemető fenntartása és üzemeltetése


2.§ (1) A köztemető fenntartója Várkesző  Község Önkormányzata, mely a fenntartás saját területén, mint ingatlantulajdonos, a Várkeszői Római katolikus Egyházközösség tulajdonában lévő területen pedig a tulajdonossal kötött megállapodás alapján végzi.


(2) A köztemető teljes területének üzemeltetését Várkesző  Község Önkormányzata, saját maga – szakfeladaton -  látja el. Gondoskodik a temető üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúráról, a temető bekerítéséről, a ravatalozó fenntartásáról és karbantartásáról a saját területén, illetve a Várkeszői Római katolikus Egyházközösség tulajdonában lévő területen is a tulajdonossal kötött megállapodás alapján.

(3) A temetőben temetkezési szolgáltatást a külön jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező a temettető által kiválasztott szolgáltató végezhet.


3.§(1)  Várkesző Község Önkormányzata a temetési helyekért díjat nem szed.


(2) Várkesző Község Önkormányzata gondozza a temető zöldfelületeit, virágágyásokat, cserjéket, díszbokrokat, fákat.


(3) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül.


(4) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési

felelősség az önkormányzatot nem terheli.


A temető rendje


4.§ A köztemető időkorlátozás nélkül nyitva áll a temetőlátogatók előtt.


5.§ (1) A temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a temető főbejáratánál lévő hirdetőtáblán kell közzétenni.


(2) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti, a látogatókat

megbotránkoztatja.

(3) A köztemetőben gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral közlekedni tilos,

kivéve:

-a súlyos mozgássérült, járóképtelen hozzátartozót szállító járművet,

-a temetkezési tevékenységben résztvevő járműveket.

-a munkavégzés céljából behajtó járműveket.


(4) Kutyákat (kivéve a vakvezető kutyát) és egyéb állatokat a temető területére bevinni tilos.

(5) A temetőben tűzgyújtás, sírok, síremlékek, növényzet rongálása, beszennyezése tilos.

(6) Csak a kegyeleti célú gyertya-és mécsgyújtás megengedett. A gyertyagyújtásból keletkező

tűzkár okozója büntetőjogi és anyagi felelősséggel tartozik.

(7) A temető területén lévő vízvételi helyekből csak a temetési helyek gondozásához használható térítésmentesen víz.

(8) Tilos a temetőben reklámot, hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani.

(9) 12 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a temetőben. Az általuk

okozott károkért a felügyeletükkel megbízott személy a felelős.


6.§ (1) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítését szolgáló tárgyak, koszorúk,

lámpák, vázák stb. helyezhetők el.

(2) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a

rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.

(3) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy

azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, a

sírhelyek területén kívül vegyszeres gyomirtást végezni.

 (5) Fát, cserjét a temető területén magánszemély csak Várkeszői Község Önkormányzata hozzájárulásával ültethet. Kivéve azt a sírhelyre ültetett növényt, amely teljes kifejlettségében

a 2 méteres magasságot és a 0,6 méteres átmérőt nem haladja meg, és nem terjed túl a sírhely

területén.

(6) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladékokat, szemetet lerakni csak az erre a kijelölt hulladéktároló helyre szabad. 


7.§ (1) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles folyamatosan gondoskodni a  temetési hely rendben tartásáról, gondozásáról. Az elhanyagolt, gondozatlan, gazos temetési helyek rendbetételére Várkesző Község Önkormányzata a hirdetőtáblán és a temetési helynél kihelyezésre kerülő hirdetménnyel felhívja a temetési hely felett rendelkezésre jogosultat. Eredménytelen felhívás (ha 1 hónap türelmi idő után sem végzi el a rendelkezésre jogosult a temetési hely rendbetételét) esetén a jogosult felelősségre vonásáról intézkedik, és a jogosult költségére a temetési hely rendbetételét elvégzi.

(2) A temetkezési vállalkozók, síremlékkészítők és más a temetőben vállalkozásszerűen

munkát végző vállalkozók kötelesek a temető rendjével kapcsolatos rendelkezéseket 

betartani..

(3) Ha a temetőben végzett munka során a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt

okozó köteles az eredeti állapotot haladéktalanul helyreállítani. Ha a munka akadályozza a

temetési hely látogatását a munkavégzést fel kell függeszteni.

(4) Az építéssel /bontással / keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés

/bontás/ befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.


Temetési helyek kialakításának rendje


8.§ (1) Temetési helyek méretei:


Sírhely méretek: egyes sírhely:                       1 m x 2,1 m

kettős sírhely:                                                  2 m x 2,1 m

gyermeksírhely, urnasírhely:                           0,8 m x 1,2 m


A sírhelyek egymástól való távolsága 0,60 m.


(2) Amennyiben a síremléket szegélyre építik, az építtető köteles a szomszédos sír közötti távolságot kaviccsal feltölteni, hogy a sírok közötti eljárás ne okozzon balesetveszélyt.


 9.§ (1) Temetési hely megjelölésére sírjel az alábbi feltételekkel használható, illetőleg

létesíthető:

A sírjel /síremlék/ nem foglalhat el a 8.§-ban meghatározott temetési helyek méreténél nagyobb területet, magassága nem lehet több 2 m-nél.

(2)A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

(3) A temetési hellyel rendelkező köteles a tulajdonát képező sírjel /síremlék/, sírbolt/kripta/

fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról, eltávolításáról saját költségén gondoskodni.

(4) Elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult köteles a szétszedést követően azonnal a

temető területéről elszállítani.

(5) Várkesző Község Önkormányzata a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az önkormányzat szünteti meg.


Temetési helyek kijelölése


10.§ (1) Sírhely kijelölésére temetés alkalmával van lehetőség. Sírhelyet előre lefoglalni nem lehet. A megkezdett sorok feltöltése folyamatosan történik, elsődlegesen a belső soroktól kezdődően.

(2)A sírhelyek rendelkezési joga korlátlan időre szól.

(3) A temetési helyek magánforgalomban, adás-vétel tárgyát nem képezhetik.


Temetésre vonatkozó szabályok


11.§ (1) A ravatalozóhelyiséget a temetés előtt legalább 1/2 órával, de minden esetben a

ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás

kezdetéig nyitva lehet tartani.

(2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozóknak a temető létesítményeinek igénybevételéért nem kell díjat fizetni.

(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díjat nem fizetnek. 


Záró rendelkezések


12. §  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.        Konczos Ernő László                                                                   Hegyiné Böröcz Adél                                                                

              polgármester                                                                                    jegyző


Záradék:


A rendeletet kihirdettem:Várkesző, 2013. július 18.


                                                                                                      Hegyiné Böröcz Adél    

                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!