nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-15 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §

A rendelet hatálya Lovászi Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötés kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


 1. §


 1. Az anyakönyvvezető előzetes hozzájárulásával engedélyezhető csak 8 óra előtti és 18 óra utáni időpontra a házasságkötés.


 1. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett házasságkötésekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.
 2. Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi alapirat megfelelő védelme biztosított. Vendéglátóhelyen házasságkötés létesítése engedélyezésének feltétele, elkülönített helyiség biztosítása a házasságkötés lebonyolítására. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a rendezvény helyszínének jogszerű használatát a házasulók biztosítják saját költségükre.


 1. §

                                                                                                                              

 1. Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
 2. A hivatali helyiségben a házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 5 000,- Ft, amely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.
 3. A hivatali helyiségen kívüli - hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő - házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 10 000 Ft.
 4. Rendkívüli körülmény esetén az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes. Rendkívüli körülménynek minősül, ha a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt különös erőfeszítéssel járna a hivatali helyiségben történő megjelenés.
 5. A házasságkötés szolgáltatási díját a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 11749022 - 15810654 számlájára kell megfizetni. A 3. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott díj befizetését a kérelem benyújtását követő 15 naptári napon belül, de legkésőbb a házasságkötést megelőző napon a befizetést igazoló pénztárbizonylat bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása vagy a házasságkötést megelőző legalább 3. napig bejelentett elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell fizetni.
 1. §


 1. A 3. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott összegből a házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett bruttó 3 000 Ft díjazás illeti meg.


 1. §


Ez a rendelet 2017. május 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.E rendelet alkalmazásában:

Hivatali helyiség: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme

Lovászi, Kútfej utca 112.

Hivatali munkaidő: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend;

Ügyfélfogadási idő: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott idő.


 1. §


(1)     E rendelet hatályba lépésével Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról szóló 9/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Lovászi 2017. május 11.                 Léránt Ferenc                                                                dr Novák Anett

                 polgármester                                                                      jegyzőKihirdetve: Lovászi, 2017. május 12.dr. Novák Anett


jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!