nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017(XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-12 - 2017-12-13
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017(XII.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:l.§


Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban:rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


a) bevételi főösszegét               520.786.000 forintban

                               b) kiadási főösszegét_______ 520.786.000 forintban

                                                                                      

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.

Működési és felhalmozási bevételek előirányzata összesen:

Ebből.520.786.000,-Ft

- Intézményi működési bevételek

9.872.000,-Ft

- Önkormányzat sajátos működési bevétele

17.936.000,-Ft

- Támogatások, kiegészítések

111.186.000,-Ft

- Támogatásértékű bevételek

192.131.000,-Ft

 •  Felhalmozási bevételek

133.780.000,-Ft

 • Átvett pénzeszközök

12.654.000,-Ft

 • Pénzmaradvány igénybevétele

176.207.000,-Ft

 • Finanszírozási műveletek bevételei

800.000,-Ft

Működési költségvetési kiadások:

520.786.000,-Ft

Ebből:


 • Személyi juttatások

153.987.000,-Ft

 • Munkaadót terhelő járulékok

29.696.000,-Ft

 • Dologi kiadások

77.940.000,-Ft

 • Ellátottak pénzbeli juttatásai

24.148.000,-Ft

 • Egyéb működési kiadás

24.763.000,-Ft

 • Felhalmozási költségvetési kiadás

193.752.000,-Ft

 • Tartalékok

15.000.000,-Ft

 • Finanszírozási műveletek kiadásai

1.500.000,-Ft


2.§


A rendelet mellékletei helyébe e rendelet melléklete lép.3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


           Szabó József  sk.                                                       Dr. Gyirán Zoltán sk.

            polgármester                                                                    jegyzőA rendeletet kihirdettem:

2017. december 11. napján


                                                           Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
872.65 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!