nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-17 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.17.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2006.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárisáp község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (2) bek., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bek. 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 6.§-ának (1) bek. és a 62.§ (6) bek. 6. pontja alapján, továbbá a 314/2012. (XI.8) Korm. rendeletben felsorolt államigazgatási szervekkel egyeztetve, az alábbi önkormányzati rendelettel módosítja a 18/2006. (IX. 27.) sz. Önk. Rendelettel megalkotott és az 1/2012. (I.19.) sz. Önk. Rendelettel módosított Helyi Építési Szabályzatot, és az annak mellékletét képező Szabályozási Terveket.


1. §    A rendelet hatálya

(1)      A rendelet területi hatálya kiterjed a jelen rendelet mellékletét képező Szabályozási Terven tervezési területként jelölt területre.


2. §    A HÉSZ 9. § (2) bekezdésének f) pontja az alábbiakkal egészül ki:


fc)      Különleges, beépítésre nem szánt, történelmi terület                                             KnT


3. §    A HÉSZ 29/A. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


3.       Különleges, beépítésre nem szánt, történelmi terület (az ókeresztény kápolna környéke)    KnT


4. §    A HÉSZ 29/A. § az alábbiakkal egészül ki:


(3)      A KnT jelű történeti területen:


a)       A régészeti értékek  védelme, feltárhatósága és bemutathatósága érdekében a jelen rendelet mellékletét képező Szabályozási Terven jelölt helyen építményt elhelyezni nem lehet.

b)       A területen elhelyezhető:

          ba)     a régészeti értékek bemutatását, védelmét szolgáló építmény

          bb)     oktatási célú építmény

          bba)   fenti építményen belül önálló rendeltetési egységként a tulajdonos, használó, személyzet számára szolgáló lakás


c)       Az övezetben:

          ca)     építmények szabadonálló módon

          cb)     legfeljebb 5%-os beépítettséggel helyezhetők el[1]

          cc)     a legnagyobb építménymagasság:  5,0 m

          cd)     a minimális zöldfelületi arány:         70%

          ce)     az elő- oldal- és hátsókertek kialakítása:

                   előkert: min. 6,0m

                   oldal- és hátsókert: min. 10,0m

d)       A kialakítható legkisebb telekméret: 8000 m2


5.§     Záró rendelkezések


(1)      Ez a rendelet a megállapítástól számított 30. napon lép hatályba, egyúttal az 1/2012. (I.19.) sz. Önk. Rendelettel módosított 18/2006. (IX. 27.) számú önkormányzati rendeletnek jelen Szabályozási Tervvel érintett területre vonatkozó szabályai hatályukat vesztik.


(2)      Jelen rendelettel együtt kell alkalmazni az alábbi mellékletet:

                   1. sz. melléklet: Sárisáp község - Szabályozási Terv módosítás m = 1: 2000;

                   munkaszám: Sp-14  rajzszám: SZ-1M        készítés dátuma: 2014. 11.

                          Kollár  Károly                                             Tóthné Putz Erika

                                   polgármester                                                      jegyző
Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet  2015. március 17. napján kihirdetésre került.


Sárisáp, 2015. március 17.                                               Tóthné Putz Erika

                                                       jegyző
[1]

Eltérés az általános előírásoktól, az Állami Főépítész FED/01-39-6-2015. sz. záró szakmai véleménye alapján.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
3.03 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!