nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2005. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2006-01-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2005. (XII.19.) önkormányzati rendelete
A köztemetőről és a temetkezésről

[1] [2]Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


(1) A rendelet területi hatálya a Jászapáti Város közigazgatási területén lévő Római Katolikus Egyház tulajdonát képező 3272. hrsz. alatt nyilvántartott temető 18-as parcellájának keleti, illetve 25-ös parcellájának jelen rendelet mellékletét képező megállapodásban rögzített mintegy 1.700 m2 területű temetőrészletére /továbbiakban: Köztemető/ terjed ki, ahol az Önkormányzat a köztemető fenntartással vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, fenntartójára, üzemeltetőjére, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek meg, vagy kötelezettségek terhelnek.


Értelmező rendelkezések

2.§


E rendelet alkalmazásában:

a) Hatályon kívül helyezve.[3]

b) Hatályon kívül helyezve.[4]

c) Hatályon kívül helyezve. [5]

d) a temetési hely felett rendelkező személy: a temetési helyet megváltó személy, az eltemettető, illetve az eltemettető halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozó, illetve meg nem váltott temetési hely esetén a köztemető fenntartója.

e) köztemető üzemeltetője: a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása.

f) temetkezési szolgáltatás: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékkel való ellátása, a ravatalozása, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.

g) sírhely alapterülete: hosszúság x szélesség


3.§


Jászapáti Városi Önkormányzat a köztemető fenntartási kötelezettségét - mivel az önkormányzat tulajdonában köztemető nincs, a Római Katolikus Egyházközséggel /továbbiakban: Egyház/ kötött megállapodás alapján - az egyház 3272. hrsz. temetőjében, az önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében körülhatárolt részén biztosítja.


4.§


(1) Azt az elhunytat, akinek eltemettetéséről a Szociális törvény rendelkezései szerint az Önkormányzat gondoskodik /közköltségen történő eltemettetés/ a köztemetőben kell eltemetni.

(2) A köztemetőben a temetési hely megváltása ingyenes, melyet az Egyházközség bocsájt rendelkezésre.Temetési helyek és szabályok

5.§


(1) A köztemetőt - hasonlóan a temető többi részéhez - sorokra, a sorokat pedig sírhelyekre kell osztani, melyet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal készít el.

(2) A sírhelyek nyilvántartásba vétele sorok és sírszám szerint történik.

(3) A sírhely kijelölése a sírásó jelenlétében történik.


6.§


(1) A temetési helyek méretei:

Egyes sírhely alapterülete alapozással: 1,30 x 2,30 m.

Kettes sírhely alapterülete alapozással: 2,30 x 2,30 m.

A kripta mérete attól függ, hogy hány személyes.

Urna fülke /kiképzés még nincs/ mérete: 30 cm x 30 cm.

A sírgödör mélysége: 2,0 m.

(2) A sírgödröt koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy e felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységbe kerüljön.

(3) Oldalirányú üreggel ellátott egyes, vagy kettes sírhelyet nem szabad létesíteni.

(4) A sírok közötti minimális távolság 0,6 m.

(5) Az urna földbe temetése történhet meglévő sírba is, ahol az urnát a talajszinttől 0,5 m mélységbe kell helyezni.

(6) Hamvasztásos temetés esetén az urna elhelyezése történhet koporsós sírba földbetemetéssel.


Sírjel elhelyezés szabályai

7.§


(1) A köztemetőben a temetési helyek megjelölésére síremlék, kereszt, fejfa /továbbiakban: sírjel/ használható, illetőleg létesíthető.

(2) A sírjel tulajdonosa köteles gondoskodni annak állagmegóvásáról, környezetének tisztántartásáról.

(3) A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet a sírhelyek méreténél.

(4) A síremlék helyét minden esetben a temetőgondnok tűzi ki.

(5) Köztemetőben új síremléket, sírkertet létesíteni, illetve síremléket lebontani, áthelyezni azzal rendelkezni csak a Plébániával történő előzetes bejelentés után lehet, figyelemmel a vonatkozó rendelkezésekre.

(6) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. A sírjelek elhelyezésénél, kialakításánál figyelemmel kell lenni a parcella rendjére, továbbá törekedni kell a természetes anyagok használatára.

(7)[6] Urnafülke /urnafal/ az urnasírbolt /kripta urna tárolására/ létesítése a temetőkről és a temetkezésekről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet szabályai szerint történhet.

(8)[7] Sírboltkripta /kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely a temetőkről és a temetkezésekről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet szabályai szerint létesíthető.


Köztemető üzemeltetése

8.§


(1) A köztemető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Jászapáti Városüzemeltető Kft.[8] látja el.

(2) Az Önkormányzat a rendelet mellékletét képező megállapodás 6. pontjában rögzítettek szerint látja el a köztemető fenntartással összefüggő feladatait, illetve biztosítja a temető fenntartásához szükséges közműcsatlakozásokat.


A köztemető használatának szabályai

9.§


(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást jogszabály által meghatározott feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet /vállalkozó/ végezhet.

(2) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti terület gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.

(3) A köztemető használata során mindenki köteles a hely méltóságának megfelelően viselkedni, a hozzátartozók gyászát, a szertartások rendjét, a kegyeleti érzéseket zavaró eseményektől tartózkodni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak megvalósulása érdekében a köztemetőben és a temető egész területén tilos kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni, olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet és megbotránkozást válthat ki a temetőhasználó körében.

(5) A köztemetőben 14. aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(6) A köztemetőben keletkezett hulladékot a kijelölt konténerekbe kell helyezni.

(7) [9] A köztemető területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg.

Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét, a kegyeletet, emlékezést sértő tárgyak eltávolítására az üzemeltető jogosult.

(8)[10] A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet. Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett olyan cserje, örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem nyúlik túl a sírhelyen.

Az ezt a magasságot elérő, nem gondozott növényeket, illetve az engedély nélkül a temető területére ültetett növényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti. A sírokra örökzöld és lombhullató fákat ültetni nem lehet.

(9) [11] A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése a gyűjtőedényben tilos.


Vegyes rendelkezések

10.§


(1) A köztemető használata során az itt nem szabályozott további kérdésekben a Római Katolikus Temető Szabályzatában foglaltak az irányadók.

(2) E rendelet mellékletét képező megállapodás megkötésére, szükség szerinti módosítására a Képviselő-testület - átruházott hatáskörben – a polgármestert hatalmazza fel.

(3)[12] Hatályon kívül helyezve.

(4)[13] Hatályon kívül helyezve.


10/A. §[14]


A köztemetéssel kapcsolatban a szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a www.jaszapati.hu honlapon.


Záró rendelkezések

11.§


(1) Jelen rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről és közzétételéről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.


11/A. §[15]

Jogharmonizációs záradék


A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123. EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.[1]

Módosította a 33/2009. (X.1.) Ör. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[2]

Módosította a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[6]

Módosította a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[7]

Módosította a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[8]

Módosította a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[9]

Módosította a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[10]

Módosította a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[11]

Módosította a 3/2014. (II.21.) Ör. Hatályos 2014. február 22. napjától.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (V.21.) Ör. Hatályos 2012. május 25. napjától.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (V.21.) Ör. Hatályos 2012. május 25. napjától.

[14]

Módosította a 33/2009. (X.1.) Ör. Hatályos 2009. október 01. napjától.

[15]

Módosította a 33/2009./X.1.) Ör. Hatályos 2009. október 01. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!