nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XII.17.)
Hatályos:2015-01-01 - 2015-06-30
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XII.17.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


Kelevíz Község Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-ában „Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse.” szövegrész helyébe „Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot elkülönítetten gyűjteni.” szövegrész lép.


2. §


A Rendelet 18. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(9) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék meghatározott anyagfajta - így különösen a papír, fém, műanyag, üveg, illetve építési-bontási hulladék, biológiailag lebomló hulladék - szerinti elkülönített gyűjtésére.”


3. §


Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!