nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (V.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-01 - 2019-05-21
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (V.11.) önkormányzati rendelete
A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat

9/1995. (V.11.)

rendelete


A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról


Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 1993. évi LXXVIII törvény 34.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A fizetendő lakbér mértéke


1.§ [1][2] [3] [4]  [5] [6]


A rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapítására - a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel az alábbi díjtételeket állapítja meg a következők szerint:

a) összkomfortos 3.919 Ft/m2/év

b) komfortos 2.625 Ft/m2/év

c) komfort nélküli 1.318 Ft/m2/év

d) szükséglakás /szociális bérlakás/ 643 Ft/m2/év

e) költségelvű bérlakás

ea) fiatalok háza 4.200 Ft/m2/év

eb) centrum lakások 7.432 Ft/m2/év

ec) Holcim lakások 7.732 Ft/m2/év2.§


(1)[7] E rendelet hatálya alá tartozó lakások havi bére a lakás hasznos alapterületének és az 1.§-ban megállapított, a lakás komfortfokozatának megfelelő díjtételnek a szorzata.

(2) Az első évben megállapított (költségelvű) lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy annak értékállósága biztosított legyen.


3


(1) A lakásbérleti díj magában foglalja:

a)[8] Hatályon kívül helyezve.

b) a felújítási alappal szembeni kötelezettségeket,

c) a lakhatási jog ellenértékét.

(2) A bérbeadót a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásokért külön díj illeti meg, amely ellenértékére és díjért járó szolgáltatásokra a külön jogszabályok, illetőleg a bérleti szerződés rendelkezései irányadók.

(3) A képviselő-testület e rendeletet minden év június hónap utolsó napjáig felülvizsgálja és a tárgyév július 1. napjától újabb 12 hónapra megállapítja a lakbért és a támogatás mértékét.


4.§


(1) A lakás helyiségei alapterületének megállapításánál a vakolt falsíkok között - a padlószint felett egy méter magasságban - mért méreteket, továbbá az esetlegesen beépített bútorok által elfoglalt területeket kell számításba venni. Nem szabad a helyiség alapterületébe beszámítani a falsíkokon kívül eső területet (az ajtóknál és ablakoknál lévő beugrókat, a 0,5 m2-nél kisebb alapterületű falfülkéket, stb.) és a falsíkokból kiugró falpillérek által elfoglalt területet.

(2) A lakás területének megállapításánál a lakás összes (lakó-, főző-, egészségügyi-, közlekedő- és tároló) helyisége teljes területének az 1.90 méter szabad belmagasságot elérő részét számításba kell venni.

(3) A lakbér nem foglalja magában a közműdíjakat (villany, víz, szemétszállítás, stb.).


5.§


(1)[9] [10] A havi bér összegét a bérlő kérésére csökkenteni kell, ha a bérlemény falazata, padlózata nedves, salétromos.

A csökkentés mértéke legfeljebb a havi bér 20 %-áig terjedhet, a csökkentés mértékéről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság dönt.

(2) A havi bér összegét növelni kell, ha a bérleményt a bérbeadó saját költségén látja el egyedi gázfűtéssel (+ 30 %.).

(3)[11] Az 5.§. (1) bekezdésében előírtak hatálya nem terjed ki a piaci alapon bérbe adott bérleményekre.


6.§


(1) A társbérleti lakások esetében a lakbért a társbérlők az általuk kizárólagosan használt helyiségek alapterületének arányában, míg a közösen használt helyiségek bérét egyenlő arányban kötelesek megfizetni.

(2) A bérlőtársak a lakbér megfizetésért egyetemlegesen felelősséggel tartoznak.


A lakbérfizetés támogatásáról


7.§


(1)[12] Lakbértámogatásra jogosult - az egyéb feltételek megléte esetén - az önkormányzati tulajdonú lakás jogszerű bérlője.


8.§[13]


Hatályon kívül helyezve.


9.§


(1)  Támogatásban kell részesíteni a bérlőt, ha a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Tv.) 4.§-a szerint számított jövedelme

a)[14] egyedülálló személy esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a négyszeresét,

b)[15] egyéb esetben (család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók) az előbbi érték háromszorosát.

(2)[16] [17] [18]Hatályon kívül helyezve.

(3)[19] Hatályon kívül helyezve.


10.§[20]


Hatályon kívül helyezve.


11.§


(1)[21] A (2) bekezdésben foglalt kivétellel lakbértámogatás mértéke a megállapított lakbér 10 %-a.

(2)[22] A költségelvű bérlakás esetében a lakbértámogatás mértéke:

            a)   István király út (Fiatalok háza): a megállapított lakbér 20 %-a,

            b) Temető utca (Fiatalok Háza) a megállapított lakbér 30 %-a

            c)  Petőfi Sándor út (Centrum lakások): a megállapított lakbér 50 %-a.

(3) Két vagy több támogatásra jogosult bérlő (bérlőtárs) esetén támogatásban csak egy személy részesülhet.

(4) Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói ítélettel megosztott lakás lakrészeit.


12.§


(1) A támogatást a bérlőnek kell igényelnie a megfelelő jövedelemigazolások becsatolása mellett.

(2)[23] [24]A támogatási kérelmek ügyében a Képviselő-testület Szociális, Sport, Kisebbségügyi Bizottsága (továbbiakban: bizottság) dönt.

(3) A támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya készíti elő döntéshozatalra.

(4)[25] Hatályon kívül helyezve.

(5)[26] [27] Hatályon kívül helyezve.


13.§


(1)  Támogatás - jelen rendelet hatálybalépésének hónapját kivéve - a kérelem benyújtását követő hónap első napjától jár.

(2)[28] Hatályon kívül helyezve.


14.§


(1) A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha

a) jelen rendeletben meghatározott feltételek megszűnnek,

b) a bérlő lakbérfizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget.

(2) A bérlő köteles a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változásokról a döntés előkészítést végző Hatósági Osztály haladéktalanul tájékoztatni.

(3) A támogatás jogtalan igénybevétele esetén a felvett összeget vissza kell fizetni.


Vegyes rendelkezések


15.§[29]


Hatályon kívül helyezve.


16.§


A lakbértámogatásra jogosult bérlőnek a figyelembe vehető kiadásai között a lakbérfizetést, mint kiadást, mellőzni kell lakásfenntartásra irányuló kérelme elbírálása során.


16/A.§[30]


A lakbér mértékével és a lakbérfizetés támogatásával kapcsolatos közszolgáltatásról a szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a www.jaszapati.hu honlapon.


17.§


 A “R” 31.§. (1) bekezdése jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.


18.§


(1) Jelen rendelet 1995. július 1. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik.


19.§[31]


Jogharmonizációs záradék


A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács  2006/123. EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Kelt: Jászapáti Város Képviselő-testületének 1995. május 11-én tartott ülésén.
Török Sándor sk.                                                                Dr. Mihályi István sk.

  polgármester                                                                                jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 13/2016 (V.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. július 01-től

[2]

Beiktatta a 15/2007.(VII.1.) Ör. Hatályos 2007. július 1. napjától.

[3]

Módosította a 11/2010.(VII.1.I ÖR. Hatályos 2010.július 1. napjától.

[4]

Módosította a 15/2011.(VI.1.) ŐR. Hatályos 2011. július 1. napjától.

[5]

Módosította a 16/2013. (V.17.) Ör. Hatályos 2013. július 1. napjától.

[6]

A rendelet szövegét a 10/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.  július 1-jétől

[7]

Beiktatta a 16/2002.(VI.6.) Ör.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 20/2001. (IX.1.) Ör.


[9]

Beiktatta a 13/1997. (VI.19.) kt. rendelet.

[10]

Módosította a 16./2010. (XI.1.) Ör. Hatályos 2010. november 1. napjától.

[11]

Beiktatta a 13/1997. (VI.19.) kt. rendelet.

[12]

Beiktatta a 18/2003.(IX.11.) kt. rendelet. Hatályos 2004. január 1. napjától.

[13]

Hatályon kívül helyezte a a  20 /2001. (IX.1.) kt. rendelet.

[14]

Módosította a 14/2005.(VIII.1.) Ör. Hatályos 2005. augusztus 1. napjától.

[15]

Módosította a 14/2005.(VIII.1.) Ör. Hatályos 2005. augusztus 1. napjától.

[16]

Módosította a 14/2005.(VIII.1.) ÖR. Hatályos 2005. augusztus 1. napjától.

[17]

Módosította a 30/2006.(XII.14.) ÖR. Hatályos 2007. január 1. napjától.

[18]

Hatályon kívül helyezte a 23/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 2. napjától.

[19]

Hatályon kívül helyezte a 23/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 2. napjától.

[20]

Hatályon kívül helyezte a 23/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 2. napjától.

[21]

Módosította a 16/2004.(VI.24.) ÖR.  Rendelet. Hatályos 2004. július 1. napjától.

[22]

Beiktatta a 14/2005.(VIII.1.) ÖR.. Hatályos 2005. augusztus 1. napjától.

[23]

Módosította a 30/2006.(XII.14.) ÖR. Hatályos 2007. január 1. napjától.

[24]

Módosította a 16/2010. (XI.1.) ÖR. Hatályos 2010. november 1. napjától.

[25]

Hatályon kívül helyezte a 23./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[26]

Módosította a 7/2007.(II.15.) ÖR. Hatályos 2007. február 15. napjától.

[27]

Hatályon kívül helyezte a 23./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[28]

Hatályon kívül helyezte a 18/2003.(IX.11.) Ör. Hatályos 2004. január 1. napjától.

[29]

Hatályon kívül helyezte a 23./2009.(X.1.) Ör. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[30]

Módosította a 23./2009.(X.1.) Ör. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[31]

Módosította a 23./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!