nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2017 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-05-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2017 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉS ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011. (III. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelemezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjakról szóló 6/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbikaban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású, valamint önkormányzat részvételével működő költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra, közalkalmazottakra, köztisztviselőkre, az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott munkavállalókra, a gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottakra, szociális étkeztetésben részesülőkre.”


2. §


A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1)„2. § (1) Az Önkormányzat az általa biztosított gyermekétkeztetést, szociális étkeztetést és felnőtt munkahelyi étkeztetést, az Önkormányzat az általa alapított Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központtól, mint önkormányzati költségvetési szervtől vásárolja, vagy általa biztosítja. A gyermekétkeztetésben résztvevő intézményi ellátottak és munkavállalók étkeztetését az intézményi nyersanyagnorma alapján - az életkornak megfelelően kialakult kalória és tápanyagszükséglet figyelembevételével - az előírások betartásával kell biztosítani.


3. §


A rendelet 3. § -a  helyébe a következő rendelkezés lép:


"3.§ (1) A Képviselő-testület az alkalmazott nyersanyagnormát a következők szerint állapítja meg:


a) az óvodában a gyermekétkeztetésben a napi háromszori étkezés esetén                                                348 Ft 

b) az alapfokú oktatási intézményben a gyermekétkezetésben napi egyszeri meleg étkezés esetén                                                                                                                                                                                                                294 Ft

c) az alapfokú oktatási intézményben gyermekétkezetésben napi kétszeri étkezés eseté

ca) tízórai                                                                                                                                                        72 Ft 

cb) ebéd                                                                                                                                                        294 Ft


d) az alapfokú oktatási intézményben napközi vagy tanuló szobai foglalkozáson részt vevők esetén a gyermekétkezetésben napi háromszori étkezés esetén

da) tízórai                                                                                                                                                        72 Ft

db) ebéd                                                                                                                                                       294 Ft

dc) uzsonna                                                                                                                                                    64 Ft


e) munkavállalói ebéd napi egyszeri étkezés                                                                                                347 Ft

f) szociális étkezés                                                                                                                                        347 Ft


(2) Az engedélyezett normákat éves átlagban be kell tartani.


(3) Az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és munkavállalóknak nyújtott munkahelyi étkeztetés során a vásárolt élelmezés díját a nyersanyagnorma 49 %-ának megfelelő rezsiköltség, valamint az általános forgalmi adó terheli.


(4) A nyersanyagnormát az árváltozáshoz igazodva a Képviselő-testület minden év április 1-ig állapítja meg és évente legfeljebb egy alkalommal felülvizsgálhatja és módosíthatja azt."


4.§


A rendelet 5. § (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 5. § (2) A munkavállalói ebéd intézményi térítési díja a jelen rendelet 3. §-ában megállapított nyersanyagnorma, a nyersanyagnorma 49 %-ának megfelelő rezsiköltség, valamint az általános forgalmi adó szorzata..


(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja a jelen rendelet 3. §-ában megállapított nyersanyagnorma és az általános forgalmi adó szorzata, azzal, hogy a térítési díj felső határa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-a szerint szolgáltatási önköltség. Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség 684 Ft.


(4) Az (1) – (3) bekezdésben foglaltak intézményi térítési díj összegét az Önkormányzat az alábbiakban állapítja meg:”


Megnevezés

nyers-anyag-norma

rezsi költség

Étkeztetés intézményi térítési díj nettó

intézményi térítési díj bruttó

óvodában gyermekétkeztetésben részt vevő ellátott napi háromszori étkezése

348 Ft

-

348 Ft

440 Ft

alapfokú oktatási intézményben gyermekétkeztetésben részt vevő ellátott napi egyszeri étkezése (ebéd)

294 Ft

-

294 Ft

375Ft

alapfokú oktatási intézményben gyermekétkeztetésben részt vevő ellátott napi kétszeri étkezése (tízórai és ebéd)

366Ft

-

366 Ft

465 Ft

alapfokú oktatási intézményben napközis és tanulószobai foglalkozáson is részt vevő tanuló esetén a gyermekétkeztetésben részt vevő ellátott napi háromszori étkezése ( tízórai ebéd és uzsonna)

430 Ft

-

430 Ft

545 Ft

Szociális étkező kiszállítás nélkül napi egyszeri étkezése (ebéd)

347


347 Ft

440 Ft

szociális étkező kiszállítással napi egyszeri étkezése (ebéd)

347


347 Ft

460 Ft

munkavállaló napi egyszeri meleg étkezése (ebéd)

347 Ft

170 Ft

517 Ft

655 Ft


5. §


A rendelet 6. § a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § A gyermekétkeztetésben részt vevő ellátott után a térítési díj fizetésére kötelezett által fizetendő térítési díj az intézményi térítési díj és az igénybe vett étkezések számának szorzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben biztosított kedvezmények figyelembe vételével.”


6. §


(1) Hatályát veszti a rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint a 4. § (3) bekezdése.


(2) A rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba és május 2-án hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!