nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-12 -tól
Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.


2. §


 1. A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzat önálló címnek minősül.
 3. A működési költségvetésben a címeken belül önálló alcímek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok.
 4. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a szakfeladatok, előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.
 5. Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.


1, A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

3. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi
  1. [1]költségvetési bevételi előirányzatát                                                         35.700 e Ft,
  2. [2]költségvetési kiadási előirányzatát                                                           44.369 e Ft,  
  3. [3]költségvetési hiányát                                                                                  8.669 e Ft,
  4. [4]az előző évi tervezett felhasználható pénzmaradványát                             2.181 e Ft,
  5. [5]a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek összegét   6.488 e Ft   

összegben állapítja meg.

 1. [6]A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét              44.369 e Ft

összegben állapítja meg, amelyből

 1. [7]a működési célú egyenleg:                                                                        37.458 e Ft,
 2. [8]a felhalmozási célú egyenleg:                                                                     6.911 e Ft.
 1. A képviselő-testület a működési célú kiadási előirányzatok közül 
 1. a személyi juttatások kiadását                                                                      11.518 e Ft
 2. [9]a munkaadókat terhelő járulékokat                                                              2.187 e Ft
 3. [10]a dologi kiadásokat                                                                                  10.845 e Ft
 4. [11]az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                                   5.541 e Ft
 5. [12]a speciális célú támogatásokat                                                                    7.267 e Ft
 6. az általános tartalékot                                                                                         50 e Ft
 7. a céltartalékot                                                                                                    50 e Ft

összegben állapítja meg.

 1. A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közül
 1. [13]a beruházások összegét                                                                             2.181 e Ft
 2. a felújítások összegét                                                                                       730 e Ft
 3. egyéb felhalmozási célú kiadások összegét                                                      0 e Ft
 4. egyéb felhalmozási célú támogatások összegét                                                0 e Ft
 5. [14]finanszírozási kiadások                                                                              4.000 e Ft
 1. [15]A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 8.669 e Ft összegű költségvetési hiányból
  1. [16]működési célú költségvetési hiány                                                            6.488 e Ft
  2. [17]felhalmozási célú költségvetési hiány                                                        2.181 e Ft.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §


 1. Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
 2. Az önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.
 3. Az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 4. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.
 6. Az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
 7. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint állapítja meg.
 8. A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
 9. A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. 
 10. A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása, hitelállomány kimutatása

5. §


 1. A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (5) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék, IV. pontja szerinti, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénybevételével tervezi.
 2. Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
 3. Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2013. évben hitelfelvétel nem irányoz elő.


4. A bevételi többlet kezelése

6.§


 1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosíthatja.
 2. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

7. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi

a) általános tartalékát 50 ezer Ft

b) céltartalékát 50 ezer Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.


6. Több éves kihatással járó feladatok

8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez.


7. Előirányzat felhasználási ütemterv

9. §


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat- felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.


8. Támogatások

10. §


Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.


9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §


(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat–módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

 (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum 500 e Ft összeghatárig.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.

(7) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az Áht. szerint.


12. §


(1)  Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő testület a 11. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.


10. Az előirányzat-módosítás szabályai

13. §


 1. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
 2. Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
  1. Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat-változtatással
  2. Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzat módosítással
  3. Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
  4. Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatok megváltoztatásával
  5. Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.


11. Támogatási szerződés

14. §


 1. A 10 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
 2. E rendelet 8. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül kifizethetők.


15. §


A 14. § szerinti, szervezetek részére nyújtott támogatás félévente, egyenlő részletekben kerül kiutalásra.


12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

16. §


 1. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
 2. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.


13. Záró és egyéb rendelkezések

17. §


 1. A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
 2. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Patalom, 2013. március 12.

                      


              Keszler Ferenc                                                                        Prisztács Éva

               polgármester                                                                                jegyző ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:  


Patalom, 2013. március 13.


                                                     


 Prisztács Éva

jegyző[1] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[2] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[3] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[4] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[5] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[6] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[7] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[8] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (7) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[9] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[10] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (9) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[11] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (10) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[12] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (11) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[13] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (12) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[14] Beiktatta: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (13) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[15] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (14) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[16] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (15) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[17] Módosította: 5/2013. (IX. 11.) Ör. 1. § (16) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-tőlCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
205.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!