nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-30 -tól
Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Heves Megyei Önkormányzat

2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a következő rendeletet alkotja a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.


A költségvetés címrendje

2. §

A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)1,2,3,4,6 A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését

                                                           572.810    e Ft bevétellel

                                                           572.810    e Ft kiadással

                                                                       0          e Ft      forráshiánnyal

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. sz. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. sz. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza

(11) A költségvetés fejezet és címrendjét a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(13) A 2013. évi költségvetés általános tartaléka 2.058 e Ft.

(14) Az előző év pénzmaradvány összege 47.548 e Ft. (Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 17.303 eFt, szabad pénzmaradvány 30.245 eFt) A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2012. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendeletet alkot a Közgyűlés. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a szabad pénzmaradvány terhére (15.000 eFt értékhatárig) Heves Megye Területfejlesztési kiadványa kapcsán a kiadáshoz kapcsolódó feladatok vonatkozásában (pl: nyomdai munka, terjesztés) – a folyamatok gyorsítása érdekében - a szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról gondoskodjon.

(15) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került tervezésre.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendeletmódosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.


5. §


(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:


6. §


(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.  132.§-a alapján:

(2) A köztisztviselői cafeteria - juttatás 2013. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

(3) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2013. évi teljesítmény értékelésének alapját képező kiemelt szervezeti célokat jelen rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelményeket a (3) bekezdés szerinti hivatali célok figyelembevételével a Főjegyző határozza meg.


7. §


(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.Hatályon kívül helyező rendelkezés

8.§5Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

(2) A Közgyűlés az átmeneti gazdálkodásról nem alkotott rendeletet. Jelen rendelet elfogadásáig terjedő időre vonatkozó előirányzatok beépülnek a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzataiba.

(3) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a kegyeleti gondoskodásról szóló 10/2004. (III.26.) HMÖ rendelet rendelkezései újra alkalmazhatóak.1 Módosította: 7/2013. (VI. 28.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2013. 06.29.

2 Módosította: 8/2013. (IX.27.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2013. 09.28.

3 Módosította: 9/2013. (XI.29.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2013. 11. 30.

4 Módosította: 10/2013. (XI.29.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2013.11.30.

5 Hatályát vesztette: 11/2013. (XI.29.) önk. rend. 2014. 01. 01.

6 Módosította: 3/2014. (IV.29.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2014. 04.30.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
280.55 KB
2. melléklet
288.7 KB
3. melléklet
314.18 KB
4. melléklet
443.35 KB
5. melléklet
258.54 KB
6. melléklet
254.87 KB
7. melléklet
280.3 KB
8. melléklet
304.68 KB
9. melléklet
246.01 KB
10. melléklet
184.05 KB
11. melléklet
358.33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!