nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-01 - 2018-06-30
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról

Szilvásvárad  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2005. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete


a közterületek használatáról[1]Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatáról az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja, hogy

[2]a) meghatározza a közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szilvásvárad község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).

 [3](2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely a közterületet eredeti rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni (használó).

3. § A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával –mindenki ingyenesen használhatja.


A közterület eredeti rendeltetésétől eltérő igénybevétele[4]


[5]4. § (1) Közterületet rendeltetésétől eltérően – az e rendeletben foglalt kivétellel – kizárólag közterület-használati megállapodás birtokában, az abban foglaltak szerint, a megállapodásban meghatározott közterület-használati díj megfizetése ellenében különösen az alábbi esetekben lehet használni:

  1. a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, cég- és címtábla elhelyezéséhez,
  2. b) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerűen – hozzájárulás alapján – kihelyezett bármilyen építményre, vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusító pultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez,
  3. c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, üzletek működéséhez, mozgóbolthoz, továbbá mozgóárusításhoz,
  4. d) építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, konténer és tartozékai), valamint építőanyagok és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához,
  5. e) közterületen végezhető egyéb árusító vagy szolgáltató tevékenység végzéséhez,
  6. f) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához,
  7. g) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: vendéglátó-ipari terasz, előkert).

(2) Közterületet rendeltetéséről eltérően, közterület-használati megállapodás birtokában is csak úgy szabad használni, hogy az a szomszédos terület(ek) rendeltetésszerű használatát ne zavarja.

(3) A használó köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani.

[6]5. § Közterületet közterület-használati megállapodás és díjfizetési kötelezettség nélkül, rendeltetéstől eltérően használni - az alábbi esetekben – lehet:

a)  Közületi szervek, magánszemélyek részére szállított tüzelő vagy egyéb anyag, dolog vagy tárgy (pl.: költözködésnél bútor, stb.) közterületen történő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg.

b) Magánszemélyek számára építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 24 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem zavarja.

c)  Nyomvonal jellegű létesítmények esetében, ha elkészítésüket követően nem zavarják a közterület rendeltetésszerű használatát.

d) Közművek vezetékeinek (elektromos energia, víz, gáz, szennyvíz, távközlési alépítmény stb.) meghibásodása esetén 72 órát meg nem haladó igénybevételhez.

e) Az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, a kezelői hozzájárulás megszerzésének feltételével.

f) A közút és tartozékai építésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos igénybevételéhez.

[7]6. § (1) A közterület eltérő használatára vonatkozó igényt, kivéve a közút nem közlekedési célú igénybevételét, a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A közterület – használatra vonatkozó megállapodást a – jelen rendeletben – meghatározott feltételekkel a polgármester, vagy az általa megbízott személy jogosult megkötni.

(3) A közterület-használati megállapodás megkötésére az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvényben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4) A közterület-használati megállapodás másra nem ruházható át, kivéve amennyiben arra a használó a közterület-használati megállapodásban kifejezetten felhatalmazást kap.

(5) A közterület-használati megállapodás megszűnését, vagy megszüntetését követően a használó köteles a közterület eredeti állapotának – saját költségén, kártalanítási igény nélküli – helyreállítására.

[8]7. § Nem köthető közterület-használati megállapodás különösen az alábbi esetekben:

a) Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére.

b)  A lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

b)   A közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezésére.

c)   Közterületen nem árusítható termékek forgalmazására.

[9]8. § Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály, valamely hatóság vagy egyéb szerv engedélyéhez, hozzájárulásához, vagy bejelentéshez köti, a tevékenység – közterület-használati megállapodás megléte esetén is – kizárólag ezek birtokában kezdhető meg illetve folytatható.


[10]8/A. §  (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető az Önkormányzat, valamint az Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesület által közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, területére.

(3) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező számára a közterület-használatot biztosítani kell.

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben  tartásáról folyamatosan gondoskodni

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,

c) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,

d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(5) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotás forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(6) A rendelet alkalmazásában kiemelt turisztikai területnek minősül a Szalajka-völgy önkormányzati tulajdonban álló közterülete.

(7) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. Az Mgtv., valamint a végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló Korm. rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja


[11]9. § (1) A használó – az e rendeletben foglalt kivétellel – köteles a közterület használatáért közterület-használati díjat fizetni. A díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A ténylegesen megfizetendő díjat, a megfizetés határidejét, gyakoriságát, módját a közterület-használati megállapodásban kell meghatározni.

(2) A használó a díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

[12](4) A polgármester a közterület-használati megállapodás megkötése során a díjfizetési kötelezettség kikötésétől eltekinthet, amennyiben a használó a közterületet

a)   jótékony, közcélú rendezvény szervezése,

vagy

b)   választásokkal kapcsolatos hirdetések elhelyezése céljából kívánja használni

[13](5) Az Önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát az Mgtv. 3. számú mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.


[14]10. §- 11. §


Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


12. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.

13. § (1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.

(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.


Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei


Közterület-használat ellenőrzése és a megállapodás nélküli vagy attól eltérő használat jogkövetkezményei[15]


[16]14. § (1) Az e rendeletben, a rendeletben meghatározott feltételekkel megkötött közterület-használati megállapodásban foglaltak megtartásának ellenőrzéséről a polgármester a Hivatal útján gondoskodik.

(2) A közterület-használati megállapodás nélkül vagy attól eltérő használat esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére és a közterület – a használó saját költségén és kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.

15. §[17]


Záró rendelkezés


16. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2005. év szeptember  hó 01 napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek használatáról szóló IX./1995. (VII.25.)rendelet érvényét veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


                    Antalné Filipcsényi Katalin sk.                     Mészáros Zoltán sk.

                            polgármester                                                jegyző


Záradék:


Alaprendelet kihirdetve:   2005. augusztus 31.


                                                                                                                                                                    Mészáros Zoltán sk.

                                                                                                     jegyzőMódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2008. május 1.


                                                                                  Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                                    körjegyző

                                              


Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2009. január 1.


                                                                                  Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                                    körjegyző


Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2013. július 11.


                                                                                  Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                                       jegyzőMódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.


Szilvásvárad, 2016. október 18.


                                                                                  Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                                                                                                       jegyző


[1]

Egységes szerkezetben a módosítására hozott 17/2005. (XII.13.), a 12/2008. (IV.30.), valamint a 32/2008.(XII.16.), 6/2013. (VI.14.), 7/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelettel. Módosított szövegrész dőlt betűvel szedve.

[2]

Módosította a 12/2008. (IV.30.) számú rendelet 1. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[3]

Módosította a 12/2008. (IV.30.) számú rendelet 2. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[4]

A Címet módosította a 12/2008. (IV.30.) számú rendelet 3. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[5]

Módosította a 12/2008. (IV.30.) számú rendelet 3. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[6]

Módosította a 12/2008.(IV.30.) számú rendelet 4. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[7]

Módosította a 12/2008.(IV.30.) számú rendelet 5. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[8]

Módosította a 12/2008.(IV.30.) számú rendelet 6. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[9]

Módosította a 12/2008.(IV.30.) számú rendelet 7. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[10]

Beiktatta a 7/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2013.július 15.

[11]

Módosította a 12/2008.(IV.30.) számú rendelet 8. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[12]

Módosította a 12/2008.(IV.30.) számú rendelet 8. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[13]

A rendelet szövegét a 11/2016 (X.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016. november 1-től

[14]

Hatályon kívül helyezte – a §-ok előtti címekkel együtt - a 12/2008.(IV.30.) számú rendelet 9. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[15]

A Címet módosította a 12/2008. (IV.30.) számú rendelet 10. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[16]

Módosította a 12/2008.(IV.30.) számú rendelet 10. §-a. Hatály: 2008. május 1.

[17]

Hatályon kívül helyezte a 12/2008.(IV.30.) számú rendelet 11. §-a. Hatály: 2008. május 1.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
186.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!