nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2020. (IV.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-03 - 2020-04-04
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2020. (IV.2.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében foglaltak alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B § (2) bekezdésében, a 62.§ (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A szociális étkeztetés – napi egyszeri meleg ebéd biztosítása – intézményi térítési díja: 760,- Ft/fő/nap + ÁFA.

(2) Az étkeztetés kiszállítás intézményi térítési díja: 70 Ft/fő/nap + ÁFA.

(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját és az étkeztetés kiszállítás intézményi térítési díját – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”


2. §


Az R.  8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.530,-Ft/óra.”


3. §


Az R.  9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az idősek nappali ellátása – mely kizárólag nappali tartózkodás – intézményi térítési díja

a) a Hősök tere 10. telephely esetén                                                        1.325,-Ft/nap/fő

b) a Hunyadi u. 8. telephely esetén                                                          1.325,-Ft/nap/fő.”

(2) Az idősek nappali ellátása intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – 0,-Ft/nap/fő.”


4. §


Az R. 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja

a) napközbeni tartózkodás étkezés nélkül:                                             2.180,-Ft/fő/nap

b) napi egyszeri étkezéssel:                                                                      2.940,-Ft/fő/nap.

(2) A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja – mivel az ellátáshoz a fenntartó hozzájárul – 0,-Ft/nap/fő.”


5.§


Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményben az intézményi térítési díj étkezéssel 6.975,-Ft/fő/nap, étkezés nélkül 6.445,-Ft/fő/nap.”


6.§


Az R 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogató szolgáltatás igénybevétele esetén

a) személyi segítés óradíja:                                                                       2.555,- Ft/óra

b) szállítói szolgálat igénybevétele esetén                                                 590,-Ft/km.”


7. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete lép.


8. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. április 1. napjától kell alkalmazni.dr. Rózsahegyi Ferenc                                                        Szamosvölgyi Péter

jegyző                                                                              polgármester


Záradék: a rendeletet 2020. április 2-án kihirdettem.


dr. Rózsahegyi Ferenc

         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
37.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!