nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-02 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjairól


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjairólLovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


  1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Lovászi község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre.


  1. §


(1) Lovászi Község Önkormányzata az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszállón keresztül biztosítja a településen az iskolai gyermekétkeztetést, a Lovászi Óvodán keresztül pedig az óvodai gyermekétkeztetést.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az önkormányzat állapítja meg. A törvényes képviselő által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a mindenkori általános forgalmi adóval növelt intézményi térítési díj napi összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével.

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(4) Nem vonatkoznak a (3) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(5) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók esetében be kell nyújtani.

(6) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható a gyermek

a) betegsége,

b) a családtagjaival közös programban való részvétele miatt.

(7) Az étkezést a lemondással érintett napon 9 óráig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentési naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(8) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése a gyermek törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(9) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.


  1. §


(1) A térítési díjak napi összegét e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt. 21/B.§ (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeket biztosítani kell.

(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az önkormányzat évente egy alkalommal a térítési díjakat felülvizsgálhatja, és új térítési díjakat állapíthat meg.


(4) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére, egyben tájékoztatja arról, hogy amennyiben eredménytelenül telik el a megadott határidő, az ellátás megszüntetésére kerül sor.

(5) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről értesíti az illetékes köznevelési intézményt.

(6) Az intézmény vezetője negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, és a hátralék összegét a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. A térítési díjak beszedésére az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló jogosult.


Záró rendelkezések


4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg a 2/2014.(II.11.) rendelet hatályát veszti.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a többször módosított 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a többször módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.

                          dr. Novák Anett                                                   Léránt Ferenc

                                 jegyző                                                            polgármester
Kihirdetve: 2018. június 1.
                                                             dr. Novák Anett

                                                                   jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
12.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!