nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017 (IX.29.) rendelete
Hatályos:2017-09-30 - 2017-10-01
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017 (IX.29.) rendelete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép.

„(3) A Mezőkeresztesen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő 0-10 éves korú gyermekek részére a nem kötelező védőoltás igénybe vételéhez évente személyenként 10.000,- Ft támogatás biztosítható. A támogatás megállapításához az oltási könyv és az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylat bemutatása szükséges.”


2. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                               Majoros János s.k.                              Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

                                polgármester                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!