nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-29 - 2019-10-30
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (X.29.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) és i) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.     § A Képviselő-testület szervei:
a) a polgármester,
b) a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság,
c) a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi bizottság,
d) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal,
e) a jegyző,
f) az önkormányzat társulásai.”


2. §    A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)    A polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogok közül a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke gyakorolja a következőket:
a)    a képviselő-testület döntését követően a kinevezési okirat elkészíttetése és aláírása,
b)    javaslattétel a képviselő-testület részére a polgármester bérének és egyéb juttatásainak, jutalmának megállapítására.”


3. §    A rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő (1), (1a) és (2) bekezdés lép:

„(1)    A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre
a) a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság,
b) a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság.
(1a) A Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 7 tagból áll, melyből 4 fő választott képviselő, 3 fő külső tag.
 (2)    A Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság 5 tagból áll, melyből 3 fő választott képviselő, 2 fő külső tag.”


4. §    A rendelet 12. §-a helyébe a következő 12-12/C. § lép:

„12. §
Az átruházott hatáskörben eljáró polgármester minden képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

12/A. §
(1) A képviselő-testület által átruházott gazdálkodási hatáskörében a polgármester dönt
a)    az önkormányzatok, önkormányzati intézmények számára kiírt pályázatok benyújtásáról és az Önkormányzat költségvetési rendeletében pályázati alapként elkülönített céltartalék felhasználásáról, a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok, beruházások, felújítások körében,
b)    az önkormányzati kötelezettségvállalást nem igénylő pályázatok benyújtásáról.

(2) A képviselő-testület által átruházott szociális hatáskörében a polgármester dönt
a)    lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásról,
b)    gyermek fogadásának előkészítéshez nyújtható rendkívüli települési támogatásról,
c)    halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatásról, 
d)    elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatásról, 
e)    köztemetésről,
f)    idősek települési támogatásáról,
g)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyekben, amennyiben arról nem a személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosító intézmény vezetője dönt,
h)    a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hatáskörébe tartozó személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről, személyi térítési díj csökkentéséről és elengedéséről.

(3) A képviselő-testület által átruházott egészségügyi hatáskörében a polgármester az egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozóan feladatellátási, vagy feladatátvállalási szerződést köt az egészségügyi szolgáltatóval, továbbá megteszi a szerződéssel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat.

(4) A képviselő-testület által átruházott, községi jelképekkel összefüggő hatáskörében a polgármester dönt
a)    Gyöngyöstarján Község címere használatának engedélyezéséről,
b)    Gyöngyöstarján Község címerének használatára vonatkozó engedély visszavonásáról.

(5) A képviselő-testület által átruházott vagyongazdálkodási hatáskörében a polgármester
a)    dönt évi bruttó 100.000 Forint értékhatárig - kulturális, művészeti pályázatok, versenyek résztvevői, díjazottjai számára - pénzbeli juttatás vagy ingó vagyontárgy adományozásáról,
b)    dönt a vagyontárgy értékétől függetlenül forgalomképes vagyoni körben használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításáról,
c)    dönt a selejtezésre javasolt vagyontárgyak selejtezéséről,
d)    dönt az intézmény használatában lévő nettó 300 000 forintot meg nem haladó forgalmi értékű ingó vagyon elidegenítéséről,
e)    dönt az intézmények használatában lévő ingó vagyon intézmények közötti ingyenes átadásának engedélyezéséről értékhatártól függetlenül,
f)    az önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárásban a tulajdonost megillető jogokat gyakorolja,
g)    hatósági eljárásban az önkormányzatot megillető jogorvoslati jogot gyakorolja,
h)    az Önkormányzat javára jelzáloggal, vagy elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlan vonatkozásában a jelzálog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom jogosultját megillető jogokat gyakorolja,
i)    dönt a törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak fenntartására, gondozására vonatkozó megállapodás megkötéséről, és az azzal kapcsolatos egyéb jogok gyakorlásáról,
j)    dönt az Önkormányzat részvételével működő gazdasági vagy közhasznú társaság vonatkozásában a felügyelő bizottsági tag személyének kijelöléséről,
k)    gondoskodik az ideiglenes elhelyezésről, ha az önkormányzati tulajdonban álló lakás elemi csapás, vagy más ok következtében megsemmisül, illetőleg az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el, és a bérlő (használó) elhelyezéséről maga, vagy a lakással rendelkező szerv nem tud gondoskodni,
l)    a bérlő szerződésszegő magatartása esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 24. § (1) bekezdésére alapítottan a lakásbérleti szerződést felmondja,
m)    dönt mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok haszonbérbe adásáról, és a haszonbérleti jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről,
n)    engedélyezi az önkormányzati tulajdonú erdőben a kijelölt tűzrakóhelyen kívüli tűzgyújtást,
o)    az önkormányzati tulajdonú erdőben az elhalt fekvő fa és gally gyűjtésének, kidőlt fáról történő fenyőgally, toboz, és díszítő lomb gyűjtésének jogát átengedheti, 
p)    önkormányzati tulajdonú területen a bot, nád, sás, gyékény termelésének, fű kaszálásának jogát átengedheti,
q)    az önkormányzati tulajdonú erdőben hozzájárulhat 24 órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célú tartózkodáshoz, táborozáshoz, sátor felveréséhez, lakókocsi felállításához, turista útvonal kijelöléséhez és létesítéséhez, turisztikai berendezés, létesítmény építéséhez, fenntartásához, ideiglenes árusítóhely üzemeltetéséhez, sportverseny rendezéséhez,
r)    közterületnek nem minősülő önkormányzati tulajdonú ingatlanon javaslatot tehet tulajdonosi jogkörben eljárva egy, vagy két fa kivágására.

(6) A képviselő-testület által átruházott közlekedési, közművekkel és vízgazdálkodási létesítményekkel összefüggő hatáskörében a polgármester
a)    kötelezi az ingatlan tulajdonosát a gondozatlan járdaterület tisztán tartására, hótól vagy jégtől való megtisztítására, portalanítására, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására, és szabálysértési eljárást kezdeményez a jegyzőnél,
b)    útépítési és közművesítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezhet,
c)    véleményt nyilváníthat a területi közlekedési hatóságnak kijelölt gyalogos-átkelőhely kijelölésének, létesítésének, áthelyezésének és megszüntetésének hatósági engedélyezése előtt,
d)    tulajdonosi jogkörben hozzájárul az országos közúthoz nem csatlakozó helyi utak, a helyi utak részét képező járdák, valamint a helyi kerékpárutak és gyalogutak építéséhez, korszerűsítéséhez, forgalomba helyezéséhez és megszüntetéséhez,
e)    a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, és 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben eljár,
f)    hozzájárul a - külön jogszabályban meghatározott hatósági engedélyek megléte esetén - a közérdek mértékét meghaladó, illetve a fenntartással összefüggő vízi munka elvégzéséhez,
g)    hozzájárul a közérdek mértékét meghaladó, a meder szabályozását és a partok védelmét szolgáló létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez.

(7) A képviselő-testület által átruházott településrendezési hatáskörében a polgármester véleményezi a szomszédos települések településszerkezeti tervét.

(8) A képviselő-testület által átruházott köztemetővel összefüggő hatáskörében a polgármester
a)    intézkedik a köztemetőben sírhelytábla, sírhelysor lezárásáról és a lezárásról hirdetmény közzétételéről,
b)    a temetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló rendeletben meghatározott, engedélyhez kötött tevékenységeket engedélyezi.

(9) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartatására és ellenőrzésére vonatkozó hatásköreit, amennyiben törvény vagy végrehajtására kiadott kormány- vagy miniszteri rendelet más szervet nem jelölt ki.

12/B. §
(1) A Képviselő-testület átruházott pénzügyi hatáskörében a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
a)    előzetesen megtárgyalja és véleményezi a rendelet 22. §-ában felsorolt pénzügyi-gazdasági témájú előterjesztéseket,
b)    tájékoztatást kérhet a képviselő-testület által anyagi támogatásban részesített egyesületekről, szervezetekről a támogatás felhasználására vonatkozóan,
c)    a Bizottság, vagy tagjai részt vehetnek az Önkormányzat által meghirdetett versenytárgyalások eljárásában, a beszerzési és közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő részéről,
d)    vizsgálhatja a pályázatok pénzügyi hátterét.

(2) A Képviselő-testület átruházott szociális hatáskörében a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
a)    javaslatot tesz a szociális, egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos feladatokra,
b)    elrendeli a jogtalanul felvett segélyek visszafizetését,
c)    dönt Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás megállapításáról,
d)    dönt gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásról, rendkívüli települési támogatásról, gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatásról, tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatásról, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatásról, az általános iskolai tanulók teljesítéséhez nyújtható települési támogatásról, a középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatásáról,
e)    elbírálja a gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevő gyermek egyéni rászorultsága alapján a törvény által nyújtott normatív kedvezményen túl biztosítható további kedvezményt,
f)    figyelemmel kíséri a gazdasági jellegű döntések szociálpolitikai kihatását, a helyi szociálpolitika alakulását,
g)    előzetesen megtárgyalja és véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő szociális témájú előterjesztéseket,
h)    javaslattal élhet a helyi szociálpolitika változtatására, a szociális rendeletben rögzített ellátási formák javítását illetően.

(3) A Képviselő-testület átruházott településrendezési hatáskörében a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
a)    javaslatot tesz a Településrendezési Terv felülvizsgálatára, módosítására és véleményezi az elkészült tervezeteket, részt vesz a témában megtartott lakossági fórumon, elmondja javaslatait,
b)    részt vesz a településrendezési terv módosításának véleményezésében, illetve véleményezi a település közúti forgalmi rendjének kialakításával kapcsolatos előterjesztéseket, javaslatot tesz a forgalmi rend megváltoztatásával kapcsolatos kérelmek elbírálásánál, javaslatot tesz a mezőgazdasági területekhez tartozó utak, padkák, árkok, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát megtartó intézkedések kidolgozására,
c)    véleményezi a belterületbe vonások tervezetét, költségvetési kihatását,
d)    javaslatot tesz építési tilalom elrendelésére, fenntartására, feloldására,
e)    véleményezi az önkormányzati beruházások tervezetét,
f)    javaslatot tesz a település életét jelentősen befolyásoló, arculatát meghatározó épületek, építmények kialakítására, megjelenési formájának megtartására.

(4) A Képviselő-testület átruházott ügyrendi hatáskörében Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
a)    kezeli és jogszabályban előírt esetekben vizsgálja a vagyonnyilatkozatokat,
b)    8 napon belül a vagyonnyilatkozatát visszaküldi annak, akinek vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége megszűnt,
c)    folyamatosan figyelemmel kíséri az Önkormányzat SZMSZ-ének hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására, illetve új szabályzat alakítására,
d)    ellátja a testületi-üléseken a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

12/C. §
(1) A Képviselő-testület átruházott kulturális hatáskörében a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság
a)    segíti a településen működő önszerveződő közösségek tevékenységét,
b)    gondoskodik az érintett közösségek bevonásáról a település életét meghatározó döntések előkészítésében, véleményezésében való részvételről,
c)    az Önkormányzat alapfokú oktatási, nevelési, intézményrendszerének kialakításában előkészítő feladatokat lát el és javaslatot tesz,
d)    véleményezi az iskola és az óvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázati kiírást, a beérkező pályázatokat, és javaslatot tesz a képviselő-testületnek a vezető személyére,
e)    segíti a képviselő-testület döntését művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról; közreműködik a döntéshez szükséges műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvélemény beszerzésében,
f)    támogatja és segíti a képviselő-testület munkáját abban, hogy a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenysége, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósulhassanak,
g)    a törvény keretei között javaslatot tesz a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására,
h)    közreműködik a kulturális rendezvények, községi ünnepek megszervezésében, dönt lebonyolításuk ügyében,
i)    véleményezi a képviselő-testület elé terjesztett díszpolgári és egyéb cím adományozására tett javaslatokat,
j)    javaslatot tesz a kulturális, hagyományőrző és sport alapítványok, egyesületek, nem önkormányzati fenntartású intézmények anyagi támogatására,
k)    véleményezi az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény éves munkatervét,
l)    folyamatosan kapcsolatot tart a község területén működő egyházközséggel,
m)    folyamatosan kapcsolatot tart oktatási intézményekkel,
n)    folyamatosan kapcsolatot tart civil szervezetekkel.

(2) A Képviselő-testület átruházott sporttal kapcsolatos hatáskörében a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság
a)    közreműködik a szabadidősport szervezésében,
b)    kapcsolatot tart a község sportegyesületeivel, s azok munkáját segíti,
c)    javaslatot tesz a község sportolási lehetőségeit biztosító intézményeinek kialakítására és működtetésére,
d)    működési területén figyelemmel kíséri a sportban meghatározott célkitűzésekre, fejlesztési elvekre, irányokra vonatkozó döntések végrehajtását.”


5. §    A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1)    A következő előterjesztések csak Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság állásfoglalásával nyújthatóak be: 
a)    az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelettervezet,
b)    az Önkormányzat költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés,
c)    az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetei,
d)    helyi adók megállapításáról, módosításáról vagy megszüntetéséről szóló rendelettervezetek,
e)    egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelettervezetek, ideértve az új rendeletet és a hatályos rendelet módosítását is.
f)    szociális ellátásokra vonatkozó pályázati kiírásban történő önkormányzati részvételről szóló előterjesztések,
g)    a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezet,
h) a helyi építési szabályzat és településrendezési terv elfogadásáról és módosításáról szóló előterjesztések,
i) település közúti forgalmi rendjének kialakításával kapcsolatos előterjesztések,
j) építési tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, feloldásáról szóló előterjesztések. 
(2)    A következő előterjesztések csak a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásával nyújthatóak be: 
a)    az Önkormányzat köznevelési intézmények átszervezéséről, alapításáról szóló előterjesztések,
b)    a köznevelési intézmények vezetői pályázatának kiírásáról és elbírálásáról szóló előterjesztések,
c)    díszpolgári és egyéb cím alapításáról, adományozásáról szóló előterjesztések,
d)     Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény éves munkatervéről szóló előterjesztések.”


6. §    A rendelet 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A titkos szavazás lebonyolításáról a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési gondoskodik.”


7. §    A rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(1)    A Képviselő-testület novemberi vagy decemberi ülésén, a költségvetési törvény vagy annak tervezete ismeretében határozatot hozhat a következő év költségvetési rendelettervezet koncepciójáról.”


8. §    A rendelet 42. § (2),  (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2)    Az önkormányzat hivatalos lapja megjelenik évente legalább 4 alkalommal.
(3)    Az önkormányzat hivatalos lapjának felelős szerkesztője a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.
(4)    Az önkormányzat hivatalos lapját szerkeszti a Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság.”


9. §    A rendelet 46. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6)    A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság évente ellenőrzi.”


10. §    Ahol önkormányzati rendelet Pénzügyi és Szociális Bizottságot említ, azon Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságot kell érteni.


11. §    Ahol önkormányzati rendelet Kulturális és Településfejlesztési Bizottságot említ, azon Kulturális, Sport- és Környezetvédelmi Bizottságot kell érteni.


12. §    A rendelet 2019. október 29-én 17 óra 40 perckor lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!