nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-10 - 2018-12-31
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelete Szepetnek Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. Törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31. ) Kormányrendelet 27.§-ára és Magyar Köztársaság 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényre figyelemmel a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. §.


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed

 1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságára és
 2. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. §.


A költségvetés bevételei és kiadásai


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.


SZEPETNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


(1)       A képviselő-testület Szepetnek Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését:

a)  223.814 ezer Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  222.126 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:              1.688 ezer Ft,


b) 223.814 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  222.126 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege               1.688 ezer Ft,


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3)       A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(4)       A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

                                                          

3. §


SZEPETNEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL


(1)       A képviselő-testület az intézmény 2015. évi költségvetését:


a)  47.195 ezer Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  47.195 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                       0 Ft,


b) 47.195 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  47.195 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                       0 Ft,


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményi szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 16. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


                                                                      4.§


Szepetneki Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ


(1)       A képviselő-testület az intézmény 2015. évi költségvetését:


a)  97.136 ezer Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  97.136 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                       0 Ft,


b) 97.136 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  97.136 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                       0 Ft,


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményi szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 22. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3)       A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


                                                                     


5.§


A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg


Szepetnek Községi Önkormányzat


(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás, kisértékű tárgyi eszköz kiadásának részletezését az 11. sz. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében felújítást nem tervez.


(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei a 2015. évben nincsenek (12. sz. melléklet), az önkormányzat a 2011.évi CXIV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot nem tervez.


(4) Az Önkormányzat a 2014. évben engedélyezett létszámát 10 főben állapítja meg a képviselő-testület. (6. sz. melléklet)


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban az 4.-5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat az 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeit a 10. sz. melléklet szerint tervezi.


(8) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait és egyéb felhalmozási kiadásait a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9)  Az önkormányzat a 2014. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait, projektjeit az 13. sz. melléklet tartalmazza.


(10)  Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.


(11) Az önkormányzat irányítószervi támogatások folyósítását a 14. sz. melléklet tartalmazza.


(12) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat a 2.-3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(13) Az önkormányzat támogatások és kölcsönök nyújtását és bevételeit a 8.-9. sz. melléklet tartalmazza.


6. §.


Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal


(1) Az intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat és bevételeket 17.-18. sz. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az intézmény 2015. évi költségvetésében felújítást nem tervez.


(3).Az intézmény a 2015. évben engedélyezett létszámát 12 főben állapítja meg.(21. sz. melléklet)


(4) A Képviselő-testület az intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat és bevételeket kormányzati funkció szerinti megoszlásban a 19.-20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


((5)  Az intézmény a kiadások között tartalékot nem állapít meg.


7. §.


Szepetneki Királyi Pál Óvoda és Általános Művelődési Központ


(1) Az intézmény költségvetésében szereplő kiadásokat és bevételeket 23.-24. sz. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az intézmény 2015. évi költségvetésében felújítást nem tervez.


(3) Az intézmény a 2015. évben engedélyezett létszámát 13 főben állapítja meg. (27. sz. melléklet)


(4) A Képviselő-testület az intézmény költségvetésében szereplő bevételeket és kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban a 25.-26. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


((5)  Az intézmény a kiadások között tartalékot nem állapít meg.8. §.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)       Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)       Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)       A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4)       Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.


(6)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

9. §.


Az előirányzatok módosítása


(1)       Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a – vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidőben - Képviselő-testület dönt.


(2)       A Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.


(3)       Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást elvégezhetik.


10. §


Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása


 1. Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.


 1. Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni.  A 2015. évi támogatás feltétele, hogy a 2014. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.


11.§.


Készpénzben történő teljesítéseAz Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:


 1. bérjellegű kifizetések
 2. készpénzelőleg
 3. postai kézbesítés
 4. belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 5. karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 6. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
 7. reprezentáció,
 8. jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i)    utazási költségtérítés, bérlet,

j)   természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

k)  élelmiszer ellátmány beszerzése,

l)   ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése

m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

n)  jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.


12.§


A követelések elengedése


(1)       A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.


(2)       A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

 1. a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettségként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
 2. a ) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.


(3)       A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

13.§.


Záró rendelkezések


 1.      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.
 2.       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szepetnek, 2015. február 5.Vlasicsné Fischl Timea

polgármester


Szalai-Gaál Mónika

jegyző

A rendelet kihirdetve:


Szepetnek, 2015. február 10.Szalai-Gaál Mónika

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Önkormányzat költségvetése
302.5 KB
Közös hivatal költségvetése
226.5 KB
ÁMK költségvetése
125.24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!