nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
SZENNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2020-01-31
SZENNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

Szenna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)  bekezdés a)  pontja és 32. cikk (2)  bekezdése alapján,  a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § -ában és 151. §-ában kapott felhatalmazással élve, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa

Szenna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, feltételeit, azok

igénybevételének módját, szervezeti kereteit.


A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya a Gyvt. 4.§-ában foglalt személyekre és Szenna Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a Zselici Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Intézményi Társulás által fenntartott intézményekre is kiterjed.Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások


Gyermekjóléti szolgáltatás


3. §


A Képviselő-testület a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás

feladatait önkormányzati társulásban fenntartott Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ útján látja el. 


Gyermekek napközbeni ellátása


4. §


(1) A gyermekek napközbeni ellátása családi napköziben biztosított.

(2) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását az ellátási szerződésben foglaltak szerint Kaposszerdahely Község Önkormányzat által fenntartott családi napköziben biztosítja.

(3) A családi napközi igénybevételére irányuló kérelmet a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.


Térítési díj


5. §


(1) Az intézményi étkeztetést szakfeladaton ellátott tevékenységként Szenna Község Önkormányzata biztosítja.

(2) Az óvodában és a Szennai Fekete László Általános Iskolában igénybevett gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a rendelet melléklete tartalmazza.

(3) A normatív kedvezmények figyelembe vételével megállapított személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő 15. napig Szenna Község Önkormányzata részére kell megfizetni.


Záró és átmeneti rendelkezések


6. §


(1) E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szenna Község

Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003.(XII.11.)Önk. számú rendelete.


Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
12.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!