nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-11 -tól
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete
Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési beszámolójáról

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete

Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési beszámolójárólNova Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában, 91.§ (2) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva

a következő rendeletet alkotja1.§       A képviselő-testület Nova Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 410.949 e Ft-ban, teljesített kiadási főösszegét 160.516 e Ft-ban állapítja meg.2.§ § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 410.949 e Ft teljesített bevételi előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú bevételek

263.815 e Ft,


aa) költségvetési bevételek

184.560 e Ft,aaa)

önkormányzatok működési támogatásai

6.904 e Ft,aab)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

19.517 e Ft,aac)

közhatalmi bevételek

134.496 e Ft,aad)

egyéb működési bevételek

23.238 e Ft,aae)

működési célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

405 e Ft,


ab) finanszírozási bevételek

79.255 e Ft,aba)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

79.176 e Ft,abb)

államháztartáson belüli megelőlegezések

79 e Ft,

b) felhalmozási célú bevételek

147.134 e Ft,


ba) költségvetési bevételek

11.260 e Ft,baa)

egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

300 e Ft,bab)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

30 e Ft,bac)

felhalmozási célú állami támogatás

9.997 e Ft,bad)

egyéb felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

933 e Ft,


bb) finanszírozási bevételek

135.874 e Ft,bba)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

135.874 e Ft.3.§ § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 160.516 e Ft teljesített kiadási előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú kiadások

104.195 e Ft,


aa) költségvetési kiadások

104.118 e Ft,aaa)

személyi juttatások

24.857 e Ft,aab)

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.298 e Ft,aac)

dologi kiadások

59.772 e Ft,aad)

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.286 e Ft,aae)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.813 e Ft,aaf)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6.455 e Ft,aag)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

475 e Ft,aah)

előző évi elszámolásból származó kiadások

162 e Ft,


ab) finanszírozási kiadások

77 e Ft,aba)

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

77 e Ft,

b) felhalmozási célú kiadások

56.321 e Ft,


ba) költségvetési kiadások

56.321 e Ft,baa)

beruházások

12.788 e Ft,bab)

felújítások

           42.753 e Ft,bac)

egyéb felhalmozási kiadások (támogatások nyújtása államháztartáson kívülre)

780 e Ft,


bb) finanszírozási kiadások

0 e Ft.


                       

4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási előirányzatai részletezését, az összevont mérleget az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatának részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2016. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.


(6)       Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a 6. melléklet tartalmazza.


(7)       Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti „0”-ra leírt eszközeinek állományát a 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat 2016. évi kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.


(9) Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.


(10) Az önkormányzat 2016. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásai elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.


(11) Az önkormányzat 2016. évi kormányzati funkciónkénti bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat 2016. évi kormányzati funkciónkénti kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi maradványát 250.434 e Ft-ban fogadja el a 13. melléklet szerinti maradvány-kimutatás alapján.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványának 2017. évi felhasználását a 13. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat 2016. évi eredmény-kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.6.§ (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt a tárgyévben.


(2) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt a tárgyévben.7. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

                        Lendvai Jenőné s.k.                                                          Tóthné Péter Judit s.k.

                         polgármester                                                                     jegyző
Záradék:

Kihirdetés napja: 2017. május 10.


                                                                       Pallér Edina s.k.

                                                                       aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-14. melléklet Nova 7/2017. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez
848.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!