nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-01 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról


Csibrák Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya Csibrák Község közigazgatási területére terjed ki.


I. Fejezet


A magánszemélyek kommunális adója

Az adó alanya

2. §

Az adó alanya az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonosa a Htv. 12. §-ban meghatározottak szerint, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.


Az adó tárgya

3. §

A magánszemélyek kommunális adója a következő adótárgyakra terjed ki:

  1. A lakásra.
  2. A nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogára.


Az adó mértéke

4. §


Az éves adó mértéke adótárgyanként 6000,- Ft.


II. Fejezet

A helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

5. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,1 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység estén az adó mértéke:

naptári naponként    3000,-Ft

6.§.

Idegenforgalmi adó

(l) Az adó mértéke az első vendégéjszakától kezdődően: 300.- Ft/ éjszaka.

7.§.

Adómentesség

(1) A 7.§. szerinti adókötelezettség alól mentes:

a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély;

b) az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély;


c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. §


(1) Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Csibrák  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/1991.(X.30.)KT számú, és az azt módosító  5/1992.(03.04.), a 11/1995.(XII.14.) 9/2002.(XII.20.), a, a 14/2004.(XII.21.)  a 6/1999.(XII.1.) 15/2005.(XII.24.), a 1/2006.(II.5) sz. valamint a 11/2007.(XII. 15.) sz.  rendeletek.


(3) Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2014. február 26. napján tartott ülésén alkotta meg.

                               Szűcs János                                             Horváthné Tóth Valéria

                              Polgármester                                                        Jegyző


Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Csibrák, 2014. 02.27.


                                                              Horváthné Tóth Valéria

                                                                         Jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!