nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017(V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-27 -tól
Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017(V.26.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól

Litka község  Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testületee a következőket rendeli el:

1. § Általános rendelkezések

(1) Litka Község  Önkormányzata Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a Kormányrendelet és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.

(2) A rendelet hatálya Litka község közigazgatási területére terjed.

(3)  Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) a község lakossága, tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy és  székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.

b)  a község területén működő és a bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezetek.

c)  a községben  működő egyházak.

d)  A környezetvédelmének általánosszabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény98.§(2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv és településképi rendelet véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

e)  A településrendezési eszközök, valamint a kézikönyv és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók.2.§ A partnerségi egyeztetés szabályai

(1)  Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint a véleményezhető tervezeteket.

(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a polgármester – a főépítész közreműködésével – gondoskodik az értelmezéshez szükséges részletezettségű (szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó) tájékoztatás, illetve dokumentáció közzétételéről az Önkormányzat honlapján.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás, illetve dokumentáció megjelenéséről a véleményezésre rendelkezésre álló, legkevesebb 8 napos határidő megjelölésével az Önkormányzat felhívást tesz közzé a honlapján.

(4) A közzétett felhívás alapján – a megjelölt időszakon belül – a Partnerek tájékoztatást kaphatnak a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.

(5) A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal a tájékoztatásról, illetve a dokumentáció tervezetének elkészültéről szóló felhívást közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat honlapján meg kell jeleníteni.

(6) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a Partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. melléklet szerint történik.

3. §

(1) A közzétett felhívás alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig javaslatot, észrevételt tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak:

a) postai úton,

b) elektronikus levélben az Önkormányzat honlapján az erre a célra megjelölt e-mail címre,

c) lakossági fórumon.

(2) A javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket

a) amennyiben településfejlesztési koncepció vagy integrált településfejlesztési stratégia készítése, illetve módosítása miatt kerül sor lakossági fórum megtartására, a lakossági fórumtól számított 15 napon belül,

b) amennyiben településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítése, illetve módosítása miatt kerül sor lakossági fórum megtartására, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

c) lakossági fórum hiányában a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül lehet írásban megtenni.

(3) A beérkezett javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket az Önkormányzat nyilvántartásba veszi. A lakossági fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, amelyet az Önkormányzat nyilvántartásba vesz. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

4. §

(1) A javaslatok, észrevételek, illetve vélemények elfogadásáról vagy figyelmen kívül hagyásáról a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a polgármester dönt.

(2) A polgármesteri döntést az indokolással együtt az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 5 napon belül.

5. §

(1) A polgármester gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról.

(2) Az elfogadott településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát, a településrendezési eszközt, a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy azok módosítását az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

6.§

Záró rendelkezés

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követően induló eljárásokban kell alkalmazni.


Kardos Endre                                                                        dr. Arnóczki Tímea

Polgármester                                                                                       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!